Mesterszakos kínálatunk

Az  ELTE BTK Magyarország legsokszínűbb kara: jelenleg közel 70 nyelv folyamatos oktatását végezzük, amivel a világon a második helyet foglaljuk el. Karunkon négy képzési területen — bölcsészettudomány, művészet, művészetközvetítés, társadalomtudomány — folytatható alapképzés, ezzel a magyar felsőoktatási intézmény humántudományi karai közül a legszélesebb kínálatot nyújtjuk.

48 BA képzéssel, 61 MA képzéssel és 75 doktori programmal várjuk a hallgatókat, továbbá a Karon 25 osztatlan tanári szakon folyik képzés, amely során a legfontosabb feladatunknak a nagy hagyományokkal bíró, nemzetközileg is elismert bölcsésztanárképzés megerősítését és továbbfejlesztését tartjuk. 

Alkalmazott nyelvészet

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen elmélyednének a nyelv és a gondolkodás, a megismerés, illetve a nyelv és nyelvhasználat társadalmi kapcsolatának szerteágazó kérdéseiben.

Továbbolvasom

Amerikanisztika

A szakot azoknak ajánljuk, akik magas szintű angol tudással rendelkeznek, és jártasságot kívánnak szerezni az USA kultúrájában, irodalmában, történelmében és nyelvében.

Továbbolvasom

Anglisztika

A szakot azoknak ajánljuk, akik magas szinten ismerik, aktívan használják angol nyelvet és szeretnének elmélyedni az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország és Kanada kultúrájában.

Továbbolvasom

Angol nyelvoktató

A szakot azoknak ajánljuk, akik már magas szinten elsajátították az angol nyelvet és szeretnének a felnőttképzésben oktatási, pedagógiai, kutatási, tervezési vagy fejlesztési feladatokat ellátni.

Továbbolvasom

Arabisztika

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni az arab országok történetét és mai helyzetét, az iszlám történetét és politikai és kulturális aktualitásait.

Továbbolvasom

Asszíriológia

A szakot azoknak ajánljuk, akik az ókori Közel-Kelet nyelveiről, írásrendszereiről, történetéről és kultúrájáról átfogó és alapos ismereteket szeretnének szerezni.

Továbbolvasom

Balkán-tanulmányok

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a délkelet-európai régió története, aktuális helyzete, kulturális és társadalmi sokszínűsége.

Továbbolvasom

Beszédtudomány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnének behatóan megismerkedni a beszédképzés és beszédfeldolgozás folyamataival, és a beszédtudományok alkalmazási lehetőségeivel.
 

Továbbolvasom

Bolgár nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék tovább fejleszteni bolgár nyelvtudásukat, és mélyíteni a bolgár nyelv és irodalom vonatkozásában megszerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Buddhizmus tanulmányok

A szakot azoknak ajánljuk, akik a kelet-, délkelet- és belső-ázsiai népek történetében, társadalomtörténetében  valamint a buddhizmus alapvető ágaiban szeretnének mély jártasságot szerezni.

Továbbolvasom

Cseh nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akiket szeretnék elmélyíteni a tudásukat a cseh nyelvre és irodalomra jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos, közéleti és népszerűsítő műfajokban.

Továbbolvasom

Egyiptológia

A szakot azoknak ajánljuk, akik az ókori Egyiptom nyelvére, irodalmára, történetére, régészetére, művészetére és vallására vonatkozóan szeretnének magas szintű tudást elsajátítani.

Továbbolvasom

Elméleti nyelvészet

A szakot azoknak ajánljuk, akik bölcsészettudományi, matematika, természettudományi, társadalomtudományi, vagy informatika alapszakos végzettséggel rendelkeznek, és szeretnének beható ismereteket szerezni a nyelvek általános törvényszerűségeivel kapcsolatban.

Továbbolvasom

Esztétika

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a művészetek elmélete és gyakorlata, és szeretnének bevezetést nyerni a kortárs művészeti élet sokszínű világába. 

Továbbolvasom

Filmtudomány

A szakot azoknak ajánljuk, akik komolyabban érdeklődnek a filmtudomány valamely speciális szakterülete iránt, és vagy tudományos pályára készülnek, vagy a filmszakma valamely területén szeretnének elhelyezkedni.

Továbbolvasom

Filozófia

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék tovább mélyíteni a filozófiatörténet, a logika, az ismeretelmélet, a nyelvfilozófia, a metafizika, a politikai filozófia, az etika, az esztétika, az elmefilozófia, a történelemfilozófia, a tudományfilozófia és a vallásfilozófia területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Finnugrisztika

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék közvetlenül, célnyelven tanulmányozni az észt vagy a finn nyelvet, történelmet, irodalmat, néprajzot, illetve a kisebb finnugor nyelveket és helyzetüket.

Továbbolvasom

Fordító és tolmács

A szakot azoknak ajánljuk, akik a magyaron kívül legalább két nyelvet behatóan, C1 szinten ismernek, érdeklődnek a hozzájuk kapcsolódó országok és kultúrák iránt, és tolmácsként vagy fordítóként szeretnének dolgozni.

Továbbolvasom

Francia nyelv, irodalom és kultúra

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel Franciaország és a frankofón világ, és tovább szeretnék mélyíteni a francia nyelv, irodalom és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Hebraisztika

A szakot azoknak ajánljuk, akik a zsidó közösségek által beszélt nyelvekkel, irodalommal, a zsidó vallással és kultúrával, valamint a zsidó történelemmel szeretnének behatóan foglalkozni.

Továbbolvasom

Horvát nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a horvát nyelv, irodalom és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Hungarológia

A szakot azoknak ajánljuk, akik a magyar kulturális örökségről és annak egyedi vonásairól, valamint európai, illetve regionális párhuzamairól, beágyazottságáról szeretnének ismereteket szerezni.

Továbbolvasom

Indológia

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék behatóan megismerni az indológia tudományterületének fontosabb kutatási területeit, a szanszkrit és a hindi nyelvet, irodalmat, az indiai történelmet és kultúrát.

Továbbolvasom

Iranisztika

A szakot azoknak ajánljuk, akik az iráni népek történetében, kulturájában, valamint a klasszikus és modern perzsa irodalomban szerzett tudásukat szeretnék elmélyíteni.

Továbbolvasom

Irodalom- és kultúratudomány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni az irodalom- és kultúratudományi területén szerzett ismereteiket, behatóan ismerni a modern kommunikáció közegeit, a nyelv művészetének és médiumainak összefüggéseit, az irodalomnak a társművészetekhez fűződő kapcsolatát.

Továbbolvasom

Iszlám tanulmányok

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék tovább mélyíteni az iszlám nyelveiben és kultúrkörében, valamint az iszlám vallásban szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Japán-tanulmányok

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a japán nyelv és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Kína-tanulmányok 

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a kínai nyelv, társadalom és kultúra területén szerzett ismereteiket. 

Továbbolvasom

Klasszika-filológia

A szakot azoknak ajánljuk, akik a klasszikus latin és görög vagy az antik örökségre építő közép- és újkori latin, görög, továbbá – választás szerint – a héber nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszerek

Továbbolvasom

Kommunikáció- és médiatudomány

A szakot azoknak ajánljuk, akik magas szinten ismerik a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket, érdeklődnek a közösségek sorsa iránt, könnyen megtalálják a hangot az emberekkel és szívesen dolgoznának kommunikációs szakemberként, újságíróként.

Továbbolvasom

Korea-tanulmányok 

A szakot azoknak ajánljuk, akik magas szintű koreai nyelvtudással rendelkeznek, ismerik a távol-keleti identitást, valamint a koreanisztika legfontosabb problémáit, és szeretnék elmélyíteni a koreai nyelv és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Könyvtár- és információtudomány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a legkorszerűbb informatikai és könyvtártudományi elméleti és gyakorlati ismereteket, és szeretnének információs szakemberként, adatkezelőként dolgozni könyvtárakban, levéltárakban, kulturális intézményekben vagy a piaci szférában.

Továbbolvasom

Közép-Európa tanulmányok

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék behatóan megismerni Közép-Európa XIX–XXI. századi történelmét, kultúráját, gazdaságát, kisebbségeit, nyelveit, irodalmát, művészetét, és a térség szakértőjévé válni.

Továbbolvasom

Kulturális örökség tanulmányok

A szakot azoknak ajánljuk, akik fontosnak tartják a műemlékek és általában a kulturális értékek védelmét és bemutatását, és szeretnék humán- és társadalomtudományos tudásukat a gyakorlatban is alkalmazni.

Továbbolvasom

Lengyel nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a lengyel nyelv, irodalom és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Levéltár

A szakot azoknak ajánljuk, akik közgyűjteményi szakterületen, levéltárban, az állami vagy területi igazgatásban, esetleg az elektronikus irat- és ügykezelés terén szeretnének elhelyezkedni.

Továbbolvasom

Logika és tudományfilozófia 

A szakot azoknak ajánljuk, akik jó kommunikációs készségekkel rendelkeznek, és szeretnék jobban megismerni a Szerbia területén élő magyar közösségek kultúráját.

Továbbolvasom

Magyar nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék jobban átlátni és megérteni a magyar és a világirodalom, illetve a nyelv és a nyelvek kulturális, történeti és társadalmi meghatározottságát, irodalom és nyelv összefüggéseit.

Továbbolvasom

Mongólia-tanulmányok 

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék mélyebben is megismerni a mongol nyelvű népek nyelvét, írásbeliségét és irodalmát, történelmét és kultúráját, a hagyományos nomád műveltséget, a sámánizmust és a buddhizmust.

Továbbolvasom

Művészeti instruktor

A szakot azoknak ajánljuk, akik a komplex művészetközvetítés, a művészeti menedzsment és a rendezvényszervezés iránt érdeklődnek, s munkájukhoz az adott területek (például film-, színház-, művészettörténet, muzeológia, alapvető gazdasági / jogi ismeretek, projektszervezés) átfogó megismeréséhez szükséges elméleti-gyakorlati tudást egyaránt meg akarják szerezni.

Továbbolvasom

Művészettörténet

A szakot azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek a képzőművészetek, az építészet, az iparművészet és határterületeik történeti és elméleti összefüggései iránt, és ezzel kapcsolatos kutatói vagy gyakorlati munkát szeretnének végezni. 

Továbbolvasom

Néderlandisztika

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a holland nyelv, a holland és flamand irodalom, nyelvészet és kultúrára területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Német nemzetiségi nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hazai német kisebbség története, nyelve, szellemi és tárgyi kultúrája, valamint ismerik és átlátják a német nyelvészet és irodalomtudomány, valamint a kisebbségtudomány elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Továbbolvasom

Német nyelv, irodalom és kultúra

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a német nyelv, irodalom és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Néprajz

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a hagyományos és a jelenkori magyar kultúra, szeretnék megérteni a magyar köznép sajátos társadalomtörténetét és az elméleti oktatás mellett a terepmunka során is szívesen tanulnak.

Továbbolvasom

Olasz nyelv, irodalom és kultúra

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni az olasz nyelv, irodalom és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Orosz nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni az orosz nyelv, irodalom és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Portugál nyelv, irodalom és kultúra

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a portugál nyelv és a portugál nyelvű országok kultúrájában szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Régészet

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni a régészettudomány területén szerzett elméleti és gyakorlati ismereteiket, és szeretnének régészeti forrásokat és lelőhelyeket felkutatni, feltárni és feldolgozni, valamint ilyen jellegű múzeumi gyűjteményeket kezelni.

Továbbolvasom

Román nyelv, irodalom és kultúra

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a román nyelv és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Ruszisztika

A szakot azoknak ajánljuk, akik ismerik az orosz és szovjet történelem legfontosabb fogalmait, az orosz civilizáció sajátosságait, és akiket érdekel Oroszország múltja, jelene és jövője. 

Továbbolvasom

Skandinavisztika

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a dán, norvég és svéd nyelvekre és kultúrákra, valamint a tágabb germán kulturális környezetre vonatkozó ismereteiket.

Továbbolvasom

Spanyol nyelv, irodalom és kultúra

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a spanyol nyelv és a spanyol nyelvű országok kultúrájában szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Szemiotika

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel, miként lehet a természet és a kultúra legkülönfélébb jelenségeinek megértéséhez értelmezési keretet és módszert biztosítani.

Továbbolvasom

Szerb nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a szerb nyelv és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Színháztudomány

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a színház, szívesen gondolkoznak színházról és színházon keresztül, és akik szívesen dolgoznának kortárs színház/kulturális intézményeknél.

Továbbolvasom

Szlovák nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a szlovák nyelv és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Szlovén nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni a szlovén nyelv és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Történelem

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék mélységében ismerni a történelem teljességét és egy történeti korszak elméleti problémáit, folyamatszerű összefüggéseit, valamint akik szeretnének  történelmi, illetve társadalmi és politikai kérdésekben egyaránt felkészültek lenni.

Továbbolvasom

Történeti muzeológia

A szakot azoknak ajánljuk, akik  szeretnék a magyar és európai kultúra tárgyi örökségét kutatni és bemutatni, valamint az ehhez szükséges felkészültséget, elméleti és gyakorlati tudást megszerezni.

Továbbolvasom

Turkológia

A szakot azoknak ajánljuk, akiket érdekel a török és oszmán kultúra, történelem és művészet, a törökség régmúltja és jelene, valamint tovább szeretnék mélyíteni a török nyelv és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Ukrán nyelv és irodalom

A szakot azoknak ajánljuk, akik tovább szeretnék mélyíteni az ukrán nyelv és kultúra területén szerzett ismereteiket.

Továbbolvasom

Vallástudomány

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a jelentős vallási hagyományokat, a világvallások legfontosabb etikai értékeit, történelmi megjelenési formáit, antropológiai és kulturális jelentőségét, az egyetemes emberi kultúrára gyakorolt hatásait.

Továbbolvasom

Források:
Képzési és kimeneti követelmények
felvi.hu
szakvalaszto.hu