PhD-képzés

PhD-képzés

PhD-képzés
A Bölcsészettudományi Karon az egyetemi PhD-képzés hazai bevezetésétől, 1993-tól folyik doktori képzés. Mivel minden bölcsészettudományi tudományágban akkreditált képzés folyik, országosan egyedülálló jelentőségű doktorképző központ jött létre.

A doktori képzés doktori iskolai keretek között zajlik: a Karon 4 doktori iskolában és azokon belül 75 doktori oktatási programon folytathatják tanulmányaikat, illetve szerezhetnek tudományos fokozatot hallgatóink. Ez egyben azt is jelenti, hogy a bölcsészettudományok tudományterületen belül teljes a tudományági lefedettség.

A doktori iskolák és programjaik iránt folyamatos a hallgatói érdeklődés, ami visszaigazolja a képzés magas szakmai színvonalát. Karunk szinte minden hagyományos és modern kutatási irányzatban vezető helyet foglal el, és sok esetben egyedüli képzési helye az adott szakterület tudományos utánpótlásának.

Doktori Tanulmányok kisokos

Felvételi minimumkövetelmények

 • Legalább jó minősítésű egyetemi, vagy azzal azonos értékű (MA) diploma. Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le szakzáróvizsgáját, de azt legkésőbb a felvétel félévében teljesíti.
 • Közepes vagy annál rosszabb minősítésű diploma esetében a diploma megszerzését követően leghamarabb 3 év múlva lehet csak jelentkezést benyújtani.
 • Egy államilag elismert, minimum középfokú (B2) „C” típusú (komplex) nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű dokumentum.
 • Az egyes doktori iskolák és doktori programok külön feltételeket írhatnak elő (pl. szakos diploma, nyelvtudás) - ld. alább.
 • Sikeres felvételi vizsga.
 • További információ itt érhető el.

Fokozatszerzési minimumkövetelmények

 • Abszolutórium megszerzése.
 • Két nyelv a doktori szabályzatban meghatározott szintű ismerete. - ld. alább
 • Három, a doktori értekezés témájában megjelent és MTMT-be feltöltött publikáció.
 • Sikeres műhelyvita.
 • A komplex vizsgától számított maximum 3 (méltánylást érdemlő esetekben 4) tanéven belül leadásra kerül a doktori disszertáció.
 • A leadott doktori disszertációt nyilvános védésen sikeresen megvédi a doktorjelölt.

Hallgatói jogviszony létrejötte és féléves regisztráció/bejelentkezés

 • Hallgatói jogviszony beiratkozással jön létre, mely két részből áll:
  • Online regisztráció a NEPTUN rendszerén keresztül: Ügyintézés/ Beiratkozás/Bejelentkezés (figyelj já, hogy a „Csak aktív” mező ne legyen bekapcsolva).
  • Személyes beiratkozás (eredeti dokumentumok bemutatása, beiratkozási lap aláírása).
 • Regisztrációs időszak a félév elején: a doktori hallgatóknak minden félév elején nyilatkozniuk kell a NEPTUN felülétén az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés menüpont alatt arról, hogy az adott félévben aktív, illetve passzív státuszban szeretnének-e lenni.
 • A regisztrációs időszak határideje a regisztrációs időszak vége, melyet minden félévben a határidős feladatok jegyzékében tesz a Doktori és Tudományszervezési Iroda közzé: https://www.btk.elte.hu/PhDhirek
 • Regisztrációs időszak végétől önállóan nyomtatható „Igazolás egyetemi tanulmányok folytatásáról” (Információ → Általános nyomtatványok).
        ► adattartalmában megegyezik a hallgatói jogviszony igazolással

Doktori képzés részletei

 • A teljes idejű doktori képzés nappali munkarend szerint heti öt napból álló tanítási hét keretében, munkanapokon zajlik.
 • Tanulmányai alatt, az abszolutórium megszerzéséig a doktori hallgató nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és diákigazolvány illeti meg, valamint egészségbiztosításra jogosultak.
 • A doktori képzés hossza: maximum 4 év (8 szemeszter), abszolutóriummal zárul. A 8. félév után további félévekre a hallgató nem iratkozhat be.
 • A doktori képzés során a hallgatónak 240 kreditet kell összegyűjtenie.
 • A doktori képzés két fő részből tevődik össze:
  • Az első és második év (1-4 szemeszter) a képzési és kutatási szakasz. A képzés során a hallgató kurzusokon vesz részt, melyek célja a kutatási témában való elmélyedés és a kutatás módszerek elsajátítása, a tudományos karrierre való felkészülés. A képzési és kutatási szakasz komplex vizsgával zárul.
  • A harmadik és negyedik év (5-8 szemeszter) a kutatási és disszertációs szakasz. A második ciklus 120 kreditjét a konzulens által vezetett kutatómunkával, publikációkkal, oktatói munkával, konferenciákon való részvétellel, előadások tartásával, és egyéb tudományos tevékenységekkel lehet megszerezni.
 • A hallgatóknak a képzés során, a doktori programhoz tartozó tantervet kell teljesíteniük.

Tárgyfelvétel

 • A képzés során elvégzendő tárgyakra (kontaktórák, konzultációk, tudományos és oktatási kreditek) a NEPTUN-ban kell jelentkezni, minden félév elején, a tárgyfelvételi időszakban, melyet a határidős feladatok jegyzékében tesz a Doktori és Tudományszervezési Iroda közzé.
 • A tárgyfelvételi lehetőség a NEPTUN-ban a Tárgyak/Tárgyfelvétel meüpont alatt jelenik meg. Ha valamelyik meghirdetett tárgy nem jelenik meg a „Mintatanterv tárgyai alatt”, a „Minden további intézményi tárgy” menüpontra kell kattintani.

Passziválás

 • Passzív státuszban a hallgató jogviszonya az egyetemmel fennmarad, azonban hallgatói jogviszonnyal járó kedvezmények (pl: diákigazolvány, ösztöndíj) nem illetik meg.
 • Nyilatkozni: Regisztrációs időszakban a NEPTUN rendszeren keresztül: Ügyintézés/ Beiratkozás/Bejelentkezés (figyeljen rá, hogy a „Csak aktív” mező ne legyen bekapcsolva)
 • Képzési és kutatási szakaszban: egymást követő két passzív félév engedélyezett, azonban egy újabb aktív félévet követően ismételten lehet passzív a hallgató. További passzív féléveket dékáni méltányossággal lehet igénybe venni.
 • Kutatási és disszertációs szakaszban: maximum két passzív félév engedélyezett (egybefüggően, vagy külön-külön), méltányosságból sem engedélyezhető a
 • tanulmányok két félévet meghaladó szüneteltetése. Fontos, hogy ezek a passzív félévek nem befolyásolják a disszertáció leadásának határidejét.
 • Rendkívüli passziválás félév közben: NEPTUN/Kérvények/ Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból

Képzési és kutatási szakasz

 • A doktori kurzusok/szakmai tárgyak célja a szakmai ismeretek tudományos igényű elmélyítése, a kutatási módszerek elsajátítása, a kutatói, oktatói készségek továbbfejlesztése.
 • A doktoranduszoknak négy félév alatt teljesíteniük kell 8 kontaktórát (Az Irodalomtudományi Doktori Iskola egyes programjai előírhatják IR-11 Doktori speciálkollégium teljesítését is), valamint 4 konzultációt.
 • A tantervben előírt és NEPTUN-ban meghirdetett órákon kívül, minden félévben meghirdetésre kerül a Digitális Bölcsészet Workshop, melyből egyet kötelező teljesíteni a komplex vizsgáig.

Komplex vizsga

 • A doktoranduszoknak a negyedik aktív félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként eredményes komplex vizsgát kell tenniük.
 • A komplex vizsgára bocsátás feltétele a 8 szakmai tárgy, 4 konzultáció és a Digitális Bölcsészet Workshop teljesítése.
 • A komplex vizsga teljesítése feltétele a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének, nem teljesített vagy sikertelen vizsga esetén a hallgatói jogviszony megszűnik.
 • A komplex vizsgával és a jelentkezéssel kapcsolatos információkat az alábbi oldalon gyűjtöttük össze.

Kutatási és disszertációs szakasz

 • A NEPTUN-ban történő regisztrációs, illetve tárgyfelvételi kötelezettség továbbra is fennáll!
 • Az 5. aktív félévtől veszi kezdetét, a hallgató minden félévében felveszi az esedékes konzultációs (összesen 4) tárgyat, illetve a tudományos és/vagy oktatási modul tárgyakat (ld. képzési terv).
 • A tudományos és/vagy oktatási modul tárgyai közül összesen 80 kreditet kell teljesíteni, ebbe beleértve minimum 3 tudományos publikációt. Publikációért kredit csak akkor adható, ha annak bibliográfiai adatai elérhetők az MTMT adatbázisban. A feltöltésben kari adminisztrátorok tudnak segítséget nyújtani.
 • A teljesített tudományos / oktatási modul tárgyakat, programvezetői jóváhagyás után minden félévben legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napjáig kell rögzíteni a NEPTUN-ban.

Abszolutórium megszerzésének követelményei

 • Annak a félévnek a végén, amelyben a hallgató megszerzi a 240 kreditet (80 kredit szakmai tárgy, 80 kredit konzultáció, 80 kredit teljesített tudományos tanegység), illetve teljesíti a képzési tervben előírt (főleg publikációkra vonatkozó) követelményeket, abszolutóriumot szerez.
 • Ha a hallgató az abszolutórium kiállításának feltételeit teljesítette, a kari hivatal 20 napon belül kiállítja az abszolutóriumot, a teljesítés napjával. A hallgatói jogviszony vége őszi félévben január 31., tavaszi félévben pedig augusztus 31. (az abszolutórium dátumától függetlenül)
 • Az ösztöndíj jogosultság annak a félévnek a végéig fennáll, amelyben a hallgató abszolutóriumot szerez.

Doktori eljárás

 • A disszertáció tervezett benyújtása előtt, de leghamarabb az abszolutórium kiállításának napján, a doktorandusznak kérelmet kell benyújtania a doktori eljárás megindítására vonatkozóan az erre rendszeresített űrlapon. A kérelem elfogadásáról (egyben a bíráló bizottság összetételéről) a Bölcsészettudományi Doktori Tanács dönt.
 • A bíráló bizottság öt tagból és maximum két póttagból áll. A bizottság egyharmada, de legalább két fő nem áll az Egyetemmel sem teljes, sem részfoglalkozású közalkalmazotti, sem megbízott oktatói, kutatói jogviszonyban. A bírálóbizottság szavazati jogú tagjai a hivatalosan felkért bírálók is. A bizottság elnöke az Egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára vagy professor emeritusa lehet. A hivatalosan felkért bírálók közül legalább az egyik nem áll az Egyetemmel sem teljes, sem részfoglalkozású közalkalmazotti (oktatói, kutatói) jogviszonyban.
 • A disszertációt kizárólag a doktori eljárás elindítása, illetve a védési bizottság BDT általi jóváhagyása után lehet leadni!
 • A doktori eljárás elindítására vonatkozó kérelem benyújtásának legkésőbbi időpontja a leadási határidő előtt 6 hónap.
 • Az eljárás megindítására vonatkozó követelmények és mellékletek itt érhetőek el.

Második nyelvvizsga követelményei

Legkésőbb a disszertáció benyújtásával egy időben a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének igazolását is be kell nyújtani (ha addig nem történt volna meg).

Ez lehet:

 1.  Államilag elismert (vagy azzal egyenértékű) középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1), komplex (írásbeli + szóbeli) vagy rész (írásbeli vagy szóbeli) nyelvvizsga bizonyítvány.
 2.  Angoltól eltérő nyelvek esetén a Kar idegen nyelvi tanszékei által lebonyolított ún. PhD nyelvvizsga, amelynek célja az idegennyelvű tudományos szakszöveg értő feldolgozásának mérése. A PhD nyelvvizsgákról további információ Vörös Pétertől (voros.peter@btk.elte.hu) kérhető.
  A PhD nyelvvizsga díja 20 000 Ft.
 • A doktori iskolai tanácsok egyedi elbírálás (kérelem) alapján más nyelvvizsga dokumentumot, vagy azzal egyenértékűnek tekintett (legalább négy félévnyi, élő vagy holt nyelvi) felsőoktatási előtanulmányokat is elfogadhatnak a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének.

Kutatóhelyi vita/ Házi védés

 • A doktori értekezésről a benyújtás előtt előzetes tudományos értékelés céljából nyilvános kutatóhelyi (munkahelyi) vitát kell rendezni. A kutatóhelyi vitát az érintett doktori program szervezi a téma szerint illetékes tanszék (intézet) vagy kutatócsoport bevonásával.
 • A kutatóhelyi vitát a disszertáció (tervezett, de legkésőbb a szabályzat szerinti határidőhöz kötött) leadása előtt legalább 90 nappal kell megtartani, hogy a vita eredményei beépíthetőek legyenek a dolgozatba. A kutatóhelyi vitán közreműködő bíráló bizottság írásbeli (a kutatóhelyi vita jegyzőkönyvében rögzített) szakmai javaslatára indokolt esetben a 90 napos határidő legfeljebb 30 napra csökkenthető.
 • A kutatóhelyi vita bármikor megtartható a kutatási és disszertációs szakasz kezdetétől, amint a témavezető úgy ítéli meg, hogy az értekezés készültségi foka elérte a vita megtartásához szükséges szintet.

Szervezés szabályai:

 • A kutatóhelyi vitát a témavezető és a programvezető a szakmailag illetékes tanszékkel/intézettel vagy kutatócsoporttal közösen szervezi. A kutatóhelyi vitára kettő vagy három vitaindítót/előopponenst kell felkérni, lehetőség szerint a doktori oktatási program egyik oktatóját, és amennyiben lehetőség van rá, egy, az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló oktatót. Ajánlott továbbá egy doktoranduszt is felkérni előopponensnek. Az előopponenseknek (a doktorandusz kivételével) tudományos fokozattal kell rendelkezniük. A tudományos fokozattal rendelkező előopponensek a nyilvános vitán közreműködő védési bizottság tagjai is lehetnek (akár szintén opponensi minőségben).
 • A kutatóhelyi vitára bocsátandó disszertáció kéziratát téma szerint illetékes tanszék munkatársai, az adott doktori program hallgatói, továbbá a téma szakértői és további érdeklődők számára (digitálisan és/vagy papíralapon) hozzáférhetővé kell tenni.
 • A vitáról készült jegyzőkönyvet el kell juttatni a jelölthöz, témavezetőjéhez, az illetékes program vezetőjéhez és a kari hivatalhoz (Vörös Péternek, voros.peter@btk.elte.hu).

Disszertáció leadása

 • A komplex vizsgát követő három tanéven belül be kell nyújtani az elkészült (és házi védésen is átesett) végleges disszertációt. (Téli és nyári vizsgaidőszakban tett komplex vizsga esetén is augusztus 31-ig.) A disszertáció leadási határideje különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Vonatkozó kérvényt a leadási határidő előtt lehet előterjeszteni a Bölcsészettudományi Doktori Tanácshoz. A kérelemhez csatolni kell a méltánylás alkalmazását alátámasztó dokumentumo(ka)t, illetve a témavezető (érdemben kifejtett) támogató nyilatkozatát.
 • A disszertációt kizárólag a doktori eljárás, illetve a védési bizottság BDT általi jóváhagyása után lehet leadni!
 •  Legkésőbb a disszertáció benyújtásával egy időben a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének igazolását is be kell nyújtani (ha addig nem történt volna meg).
 • A doktori értekezés leadására vonatkozó szabályok az alábbi aloldalon találhatók.

Doktori védés

 • Nyilvános vitára, akkor kerülhet sor, ha a leadott disszertációt mindkét opponens nyilvános vitára bocsájthatónak találja. 

 • A nyilvános vitát a jelöltnek az opponensi véleményekre leadott írásos válasza után 15 napon túli, de 60 napon belüli időpontra kell kitűzni. Július és augusztus hónapban nyilvános védést tartani nem lehet. 

 • A védés megszervezésének eljárásrendje 

A vita a BDT által jóváhagyott bírálóbizottság előtt zajlik, a nyilvános vitára a jelöltnek a meghívó és a tézisfüzetei megküldésével meg kell hívnia a szakma jeles képviselőit. 

A nyilvános vita minősítése 

a) „summa cum laude” a lehetséges pontszám 90–100%-áig, 

b) „cum laude” a lehetséges pontszám 75–89%-áig,  

c) „rite” a lehetséges pontszám 60–74%-áig,  

d) „insufficienter”, ha a jelölt nem kapja meg a lehetséges pontszám 60%-át. 

A doktori fokozat odaítéléséről az Egyetemi Doktori Tanács dönt, mely után a doktori jelölt, központilag szervezett ünnepélyes átadón doktori esküt tesz.