PhD-képzés

PhD-képzés

PhD-képzés
A Bölcsészettudományi Karon az egyetemi PhD-képzés hazai bevezetésétől, 1993-tól folyik doktori képzés. Mivel minden bölcsészettudományi tudományágban akkreditált képzés folyik, országosan egyedülálló jelentőségű doktorképző központ jött létre.

A doktori képzés doktori iskolai keretek között zajlik: a Karon 4 doktori iskolában és azokon belül 75 doktori oktatási programon folytathatják tanulmányaikat, illetve szerezhetnek tudományos fokozatot hallgatóink. Ez egyben azt is jelenti, hogy a bölcsészettudományok tudományterületen belül teljes a tudományági lefedettség.

A doktori iskolák és programjaik iránt folyamatos a hallgatói érdeklődés, ami visszaigazolja a képzés magas szakmai színvonalát. Karunk szinte minden hagyományos és modern kutatási irányzatban vezető helyet foglal el, és sok esetben egyedüli képzési helye az adott szakterület tudományos utánpótlásának.

Jelenleg az alábbi képzési formákban lehet felkészülni a tudományos fokozat megszerzésére:

• állami ösztöndíjas vagy önköltséges teljes idejű nappali tagozatos szervezett képzés,

• önköltséges részidejű levelező tagozatos egyéni képzési rend keretében.

A hallgatók kutatási témáikat egy-egy iskolateremtő tudósegyéniség irányítása mellett, rendszeres konzultációkkal kísérve dolgozhatják ki. E kutatói műhelyekben megismerkedhetnek a legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalommal, valamint a szakterület legújabb kutatási eredményeivel és módszereivel. A visszajelzések alapján a fokozatot szerzettek olyan széles szakmai tájékozottságú, alapos módszertani felkészültségű felsőoktatási-kutatási szakemberek, akik mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos közéletben eredményesen folytatják tevékenységüket.

A nyolc féléves doktori tanulmányok ideje alatt a hallgatóknak 240 kreditet kell teljesíteniük. A doktori kurzusok célja a szakmai ismeretek tudományos igényű elmélyítése, a kutatási módszerek elsajátítása, a kutatói, oktatói kvalitások továbbfejlesztése. A doktori fokozat megszerzéséhez a doktoranduszoknak a második év végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként eredményes komplex vizsgát kell tenniük, majd a kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév) után nyilvános vitában kell megvédeniük doktori disszertációjukat

A tanulmányi idő alatt a hallgatók publikációs kötelezettségeik teljesítése révén bekapcsolódnak a szakmai nyilvánosságba. A nemzetközi szakirodalom eredményeinek alkalmazása minden doktorandusz esetében elvárás, ezért a doktori képzés legalább két idegen nyelv ismeretét kívánja meg a hallgatótól.

Az egyetemi nemzetközi megállapodások és a témavezető oktatók széleskörű nemzetközi kapcsolatai révén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára lehetőség van külföldi kutatási programokban való részvételre csakúgy, mint ún. cotutelle formában végzett doktori tanulmányok folytatására. Ezen forma keretében a doktoranduszok kettős témavezetés mellett folytathatják doktori tanulmányaikat és készülhetnek fel a fokozat megszerzésére.

A doktori iskolák és oktatási programok rendszeresen szerveznek hallgatói konferenciákat, amelyeken lehetőséget teremtenek a tehetséges doktoranduszoknak kutatási eredményeik ismertetésére és a tudósi habitushoz kapcsolódó készségek fejlesztésére. A hallgatókat egyetemi és egyetemen kívüli pályázati lehetőségek is segítik kutatásaik megvalósításában.

További általános információk az egyetem központi honlapján olvashatók.