Felvételi

Doktori felvételi

Doktori felvételi
Ezen az oldalon olvasható az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tájékoztatója a 2024/2025-es tanévre doktori képzésre felvételi jelentkezésüket benyújtó pályázók részére.

A doktori képzés doktori iskolákban, illetve azok doktori oktatási programjain folyik. Az ELTE BTK-n bölcsészettudomány tudományterületen 4 doktori iskola működik, amelyek 75 doktori oktatási program keretében készítik fel a PhD-hallgatókat a doktori (PhD) fokozat megszerzésére.

Elérhetőség, felvételi információ

ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Iroda

Cím:1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
E-mail: szucs.adel@btk.elte.hu

Telefon: (+36-1) 4855200 / 5183

Doktori képzésre online lehet jelenetkezni a https://doktorifelveteli.elte.hu/ oldalon.

Az ELTE BTK doktori iskolái

Felvételi információk

A jelentkezés általános feltételei

 • Legalább jó rendű egyetemi, vagy azzal azonos értékű diploma. 
 • Közepes rendű diploma esetében a diploma megszerzését követően leghamarabb 3 év múlva lehet csak jelentkezést benyújtani.
 • Egy államilag elismert középfokú (B2) „C” típusú (komplex) nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga dokumentum. 
 • Doktori képzésre olyan hallgató nem nyújthat be jelentkezést, aki ugyanazon szakon még nem fejezte be a tanulmányait az alapképzésben (legkésőbb 2024. július 15-ig nem teszi le a szakzáróvizsgáját).
 • Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le szakzáróvizsgáját, de azt legkésőbb 2024. július 15-ig teljesíti. Ebben az esetben a (legalább jó rendű / minősítésű) oklevél beszkennelt példányát legkésőbb 2024. július 19-ig fel kell tölteni az online jelentkezési felületre. A Doktori és Tudományszervezési Irodában a beiratkozáskor be kell mutatni az eredeti diplomát. Ezek elmaradása esetén nem lehet beiratkozni, és újra kell felvételizni a következő évi felvételi eljárásban.
 • Nem nyújthatja be a jelentkezését az, aki a választott doktori oktatási programhoz kapcsolódó újabb diploma megszerzésére irányuló MA képzésben nem teszi le a szakzáróvizsgáját 2024. július 15-ig.
 • Az egyes doktori iskolák és doktori programok külön feltételeket írhatnak elő (pl. szakos diploma, nyelvtudás) - ld. alább.

A jelentkezés során feltöltendő dokumentumok

 • Egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma.
 • Ha a diploma nem tartalmaz minősítést, az oklevélmellékletet is csatolni kell.
 • Amennyiben a jelentkező egyetemi oklevelét külföldön szerezte – angol, német, francia nyelven kiállított dokumentum kivételével – a jelentkezéshez az eredeti oklevél feltöltése mellett annak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles fordítását is mellékelnie kell.
 • Ha a jelentkező a felvételhez szükséges végzettségét nem a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (továbbiakban Lisszaboni Egyezmény) magára nézve kötelezőnek elismerő államban (ezek listája) vagy a kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó államban szerezte, az Egyetem a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerésére ekvivalencia vizsgálatot indít az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál a diploma megfelelőségét illetően, a doktori felvételi eljárás szempontjából.
 • legalább középfokú (B2) „C” típusú (komplex) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű dokumentum. Külföldön szerzett nyelvvizsgához, vagy nyelvvizsgaként benyújtott dokumentumhoz mellékelni kell a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ írásbeli állásfoglalását arról, hogy az adott nyelvvizsga Magyarországon középfokú komplex nyelvvizsgának megfeleltethető.
 • szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva)- Az Irodalomtudományi Doktori Iskolába jelentkezők számára kötelezően használandó önéletrajz sablon,
 • a pályázó publikációs jegyzéke (lehetőleg az MTMT-be feltöltve) – ha van,
 • leendő témavezető által ellenjegyzett témavázlat magyar (vagy más, a program által meghatározott) nyelven (minimum 3-4 oldal terjedelemben) - a témavezetői ellenjegyzés történhet a kutatási terven (papíron), vagy a leendő témavezető elektronikus levélcíméről a felvételizőnek küldött jóváhagyó nyilatkozat formájában, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a témavázlatot elolvasta és jóváhagyja (ez utóbbi pl. képernyő-mentés formájában az online jelentkezési felület II/68. pontjához tölthető fel). Felhívjuk jelentkezőink figyelmét, hogy a témavázlat önálló szellemi munka eredménye. Plagizált vagy mesterséges intelligencia segítségével elkészített szövegek a felvételi eljárásból való kizárást vonhatják magukkal.
 • csatolható kiemelkedő szakemberek ajánlása is,
 • az eljárási díj befizetéséről szóló igazolás. 
A doktori iskolák/oktatási programok egyéb csatolandó dokumentumokat is kérhetnek (pl. szakdolgozat, publikáció). Erről az alábbi dokumentumból tájékozódhatnak.

Jelentkezési határidő

A jelentkezéseket 2024. március 18-tól május 6. (hétfő) éjfélig lehet benyújtani online.


Eljárási díj befizetése

A felvételi eljárás díja: 9000 Ft, amelyet átutalással kell befizetni.

Az átutaláshoz szükséges banki információk:

 • Az utalás kedvezményezettje: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Az utalás célbankszámlaszáma: 10032000-01426201-00000000
 • IBAN: HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000
 • SWIFT: MANEHUHB
 • BIC: HUSTHUHB
 • Devizanem: HUF
 • Közlemény: FELVI-BTKPHD C104 C10401/16<felvételiző neve>
 • Összeg: 9000 HUF
Kérjük az átutalás közleményét pontosan megadni, ellenkező esetben az összeg pontos érkeztetése nem biztosítható!

Képzési formák

Jelentkezni lehet:

 • magyar állami ösztöndíjas teljes idejű nappali munkarendű szervezett képzésre,
 • önköltséges teljes idejű nappali munkarendű szervezett képzésre.

Jelentkezni csak az Országos Doktori Tanács honlapján meghirdetett témákra lehet, a témavezető megjelölésével.

Az állami ösztöndíjas képzésre való jelentkezés magában foglalja az önköltséges képzésre való jelentkezést is, így azt nem kell külön benyújtani, kivéve ha a pályázó kifejezetten önköltséges képzésre jelentkezik (ebben az esetben azt a képzési formát kell kiválasztani). A besorolás állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésre a felvételi döntéskor történik.

A jelentkező több oktatási programra is benyújthatja a jelentkezését. A jelentkezési dokumentációt és az eljárási díjat ebben az esetben annyiszor kell benyújtani (feltölteni), illetve befizetni, ahány programra pályázik.

Több oktatási programra jelentkező hallgatónak a jelentkezéskor meg kell jelölnie a kívánt jelentkezési sorrendet, amelyet később módosítani nem lehet.


Várható keretszám

A Bölcsészettudományi Karon folyó doktori képzésben összesen: ca. 120 fő (állami ösztöndíjas, nappali munkarendű, szervezett képzésben), 150 fő (önköltséges, nappali munkarendű, szervezett képzésben és egyéni képzésben).


Doktori képzés részletei

 • A teljes idejű doktori képzés nappali munkarend szerint heti öt napból álló tanítási hét keretében, munkanapokon zajlik.
 • A doktori képzés hossza: 4 év (8 szemeszter), abszolutóriummal zárul. 
 • A doktori képzés során a hallgatónak 240 kreditet kell összegyűjtenie.
 • Az abszolutórium megszerzésének további feltétele három tudományos közlemény elkészítése és (az MTMT adatbázis alapján ellenőrizhető) megjelentetése.
 • A doktori képzés két fő részből tevődik össze: Az első és második év (1-4 szemeszter) a képzési és kutatási szakasz. A képzés során a hallgató kurzusokon vesz részt, melyek célja a kutatási témában való elmélyedés és a kutatás módszerek elsajátítása, a tudományos karrierre való felkészülés.
 • A negyedik aktív szemeszter végén a hallgatónak komplex vizsgát kell tenniük, mely során számot adnak tudásukról és kutatásaik előrehaladtáról.
 • A komplex vizsgára jelentkezés feltétele a Kar Digitális Bölcsészet Tanszéke által szervezett digitális bölcsészet workshop teljesítése.
 • A sikeres komplex vizsga feltétele a kutatási és disszertációs szakasz (5-8. szemeszter) megkezdésének. Ebben szakaszban a hallgató elvégzi a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudományos tevékenységet.
 • A komplex vizsga sikeres teljesítése után a hallgatónak három tanéve van a doktori értekezés benyújtására.
 • A doktori fokozat megszerzésének feltétele két idegen nyelv ismeretének kari doktori szabályzatban meghatározott igazolása. (Ennek pontos meghatározása folyamatban van.)
A képzési tervek megtekinthetők itt.

Ösztöndíj / önköltség

Állami ösztöndíjas képzési helyre a magyar állam és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárai pályázhatnak. Az ösztöndíj összege az első két évben 140.000 Ft/hó. Az ösztöndíj összege a kutatási és disszertációs szakaszban: 180.000 Ft/hó.

Az önköltség összege magyar állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárainak és határon túli magyar hallgatók számára 130.000 Ft/félév. Az Európai Gazdasági Térséghez nem tartozó államok állampolgárai által fizetendő költségtérítési díj összege 2600 Euro félévenként. 

Önköltséges hallgató állami ösztöndíjat csak akkor kaphat, ha a doktori iskolában felszabadul egy ösztöndíjas hely, és az önköltséges hallgató sikeresen pályázik erre a felszabaduló helyre a doktori iskola belső pályázatán.


Hallgatói munkavégzés

Az Nftv. 44.§ (5) bekezdés értelmében a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban (legfeljebb heti 8 óra) az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető. A doktorandusz munkaidő-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történő felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni.

Az állami ösztöndíjas doktori tanulmányok mellett van lehetőség akár teljes munkaidős munkavégzésre bármilyen munkavégzésre irányuló jogviszony keretében - amennyiben ez nem hátráltatja a doktori tanulmányok és kutatások elvárt előrehaladását, illetve nem akadályozza az Nftv. 44.§ (5) bekezdésből fakadó kötelezettségeket.


Felvételi vizsga

A felvételi vizsgák 2024. május 21. (kedd) és június 14. (péntek) között lesznek; a felvételi szóbeli meghallgatásból áll.

A felvételi rangsorolás szempontjai különösen:

 • általános szakmai tájékozottság és elkötelezettség,
 • saját szakterület (disszertációs téma) ismerete,
 • disszertációs téma tudományos időszerűsége, összetettsége,
 • a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül,
 • tervezett kutatás aránya, újító mértéke, várható eredmények jelentősége,
 • több idegen nyelv ismerete,
 • korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel,
 • korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredmények,
 • felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság,
 • önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

A felvételi vizsga pontos idejéről és helyéről a jelentkezőket elektronikus levélben értesítjük. Az információkat az Iroda hirdetőtábláján és a Kar honlapján is közzé tesszük. Felvételi vizsgát csak a doktori program által meghatározott időpontban lehet tenni. A felvételihez kapcsolódó szakmai kérdésekkel kapcsolatban az oktatási program vezetőjénél közvetlenül lehet tájékozódni.

A felvételi vizsgák időpontjai elérhetőek itt 

A felvételi vizsga eredményéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Irodája legkésőbb 2024. július 31-ig írásban tájékoztatja. A felvételi értesítés tartalmazza, hogy melyik képzési formára nyert felvételt a hallgató, valamint a beiratkozás pontos idejét és helyét, mely augusztus utolsó, vagy szeptember első hetében várható. Felhívjuk a tisztelt felvételizők figyelmét, hogy az eredeti diploma bemutatása nélkül nem lehet beiratkozni, ehelyett igazolást sem fogadhatunk el. Hiányzó dokumentumok esetén a felvételi határozat feltételes; kizárólag a hiánypótlandó dokumentumok bemutatása után emelkedik jogerőre.

Azok számára, akik nem jelölték meg felvételi jelentkezési lapjukon az önköltséges képzési formára történő felvételizés lehetőségét – csak az állami ösztöndíjast, de a felvételi vizsgán eleget tesznek a felvételhez szükséges szakmai elvárásoknak–, a Hivatal automatikusan olyan felvételi határozatot küld, amely lehetővé teszi a tanulmányok önköltséges formában történő megkezdését. A hallgatónak 2024. szeptember 1-ig tájékoztatnia kell a Doktori és Tudományszervezési Irodát, ha nem vállalja a tanulmányok önköltséges formában történő folytatását.