Komplex vizsga

Komplex vizsga
A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza.

A komplex vizsgát nyilvánosan, háromtagú bizottság előtt kell letenni, melynek elnöke az ELTE egyetemi tanára, professor emeritusa, kutatóprofesszora vagy habilitált docense lehet, tagjai csak tudományos fokozattal rendelkező személyek lehetnek, és legalább egy tagja nem áll az ELTE-vel foglalkoztatási jogviszonyban. A komplex vizsgán a doktorandusz témavezetője jelen lehet, de a vizsgáztatásban és értékelésben nem vehet részt.

A komplex vizsgán az a szervezett doktori képzésben tanuló doktorandusz vehet részt, aki teljesítette a doktori program képzési tervében a képzési és kutatási szakaszra előírt tanulmányi és kutatási krediteket. A tanulmányi előmenetelt a kari hivatal ellenőrzi.

A komplex vizsgát vizsgaidőszakban kell megtartani. Utóvizsga szervezhető a téli vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan február 15-ig, tavaszi vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan a következő tanév szeptember 15-éig. Az egyes vizsgázókra vonatkozó elméleti témakörökről és a vizsgabizottságok összetételéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács dönt a doktori iskolák javaslata alapján. A komplex vizsgát a doktori iskolák (a doktori iskolai titkárok közreműködésével) szervezik és hirdetik meg az elektronikus tanulmányi rendszerben.

A komplex vizsgát mint tantárgyat az adott félévben vizsgázni kívánó hallgatóknak a tárgyfelvételi időszakban fel kell vennie az elektronikus tanulmányi rendszerben. A téli vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év október 31-i, a tavaszi vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év március 31-i hét péntekéig kell jelentkezni. (Pontos határidőket ld. a határidős feladatok jegyzékében.)

A komplex vizsgára való jelentkezés menete:

 • A jelentkezés kizárólag elektronikus úton történik; a jelentkezési dokumentációt az alábbi (JELENTKEZÉS) felületre lehet feltölteni.
  • Feltölthető formátumok: pdf, doc, docx, rar, zip, 7z, jpg, png, xls, xlsx, ppt, pptx
 • A jelentkezési lapot elektronikusan kell kitölteni és elmenteni jelentkezés_vezetéknév_keresztnév.pdf címen
 • A jelentkezési lap szkennelve nem leadható, ügyeljenek az elektronikus kitöltésre és a fájl mentésére.
 • A jelentkezési lapon a bizottság összetételét és a kérdésköröket kötelezően ki kell tölteni.
 • A bizottság összeállítása és a kérdéskörök meghatározása a programvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján történik. A programvezetői jóváhagyás lehetséges formái: aláírt és befényképezett jóváhagyás, e-mailes jóváhagyás pdf fileformátumba mentve.
 • A fájlok elnevezése tartalmazza a nevüket és a dokumentum címét. Pl. vezetéknév_keresztnév _kutatásiterv.pdf
 • További feltöltendő dokumentumok a Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgató számára:
  • Munkabeszámoló a komplex vizsgára jelentkezéshez (űrlap)
  • Kiegészített szakami tárgy bibliográfiája (űrlap)

A komplex vizsgára való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell külön-külön fájlként csatolni:

 • jelentkezési lap és bizottsági előterjesztés komplex vizsgára (A jelentkezési lap elérhető itt)
 • Magyar Tudományos Művek Tárából kinyomtatott (lementett) publikációs jegyzék
 • a tervezett disszertáció tárgyában készült, legalább két szerzői ív terjedelmű írásmű (elektronikus módon)
 • kutatási és disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási terv
 • témavezető értékelése a hallgatónak a képzési és kutatási szakaszban mutatott teljesítményéről és állásfoglalása a komplex vizsgára bocsáthatóságról.

A koronavírus miatt előállt vészhelyzetre való tekintettel a legalább két szerzői ív terjedelmi mű leadását meghosszabbítottuk. Amennyiben a 2021. április 9-i általános határidőre nem készülnek el, azokat legkésőbb a komplex vizsga időpontja előtti 30 napig van lehetőség benyújtani elektronikus úton, a komplex vizsga bizottságnak közvetlenül. Minden más dokumentum esetén a határidő marad 2021. április 9. 

A komplex vizsga időpontját legkésőbb 2021. május 14-ig be kell jelenteni az alábbi online felületen (IDŐPONT BEJELENTŐ)! 

Amennyiben a távolmaradási kötelezettség a 2021-as nyári vizsgaidőszakban is fennáll, a komplex vizsgák lebonyolításában hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító digitális eszközök igénybe vehetők.  

Gyakorlati tudnivalók a vizsga megszervezésével:

 • A bizottság tagjainak felkérése a programvezetővel történt egyeztetés alapján történik
 • A bizottság tagjaival időpontot kell egyeztetni és ez az időpont kerül majd meghirdetésre a Neptun rendszeren keresztül, a vizsga időpontját legkésőbb a vizsgaidőszak kezdetéig kell bejelenteni. A komplex vizsgára jelentkezők az időpont bejelentésének módjáról külön értesítést kapnak.
 • A vizsgabizottság tagjainak el kell küldeniük a vizsga anyagát, megbeszélés szerint elektronikusan vagy kinyomtatva

A komplex vizsga részei:

Elméleti rész – a vizsgázó elméleti felkészültségének felmérése

1.1   Fő témakör – a készülő doktori értekezés átfogó diszciplináris összefüggései (az egyes doktori iskolák által megadott témakörök letölthetők alább)

1.2    Mellék témakör – a vizsgára való jelentkezéskor kell meghatározni

Disszertációs rész

A vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot, a készülő doktori értekezéséhez kapcsolódó kutatásai előrehaladását, illetve a jövőre vonatkozó kutatási tervét mutatja be előadás formájában. A vizsgarész értékelésekor a bizottság a benyújtott írásművet és a prezentációt együttesen értékeli.

A komplex vizsga egyes részeit (a fő- és mellék-témakört, a kutatási összefoglalót és az írásművet) kétfokozatú (megfelelt, nem megfelelt) minősítéssel kell értékelni. A komplex vizsga összesített eredményét a vizsgabizottság kétfokozatú minősítéssel (megfelelt/nem megfelelt) értékeli.

Ha a vizsgázó a komplex vizsga elméleti tárgyai valamelyikére (vagy mindkettőre) nem megfelelt minősítést kap, e tárgy(ak)ból ugyanabban a vizsgaidőszakban, az utóvizsgára kijelölt napon utóvizsgát tehet.

A komplex vizsga nem megfelelt disszertációs része utóvizsgán nem javítható. Ebben az esetben a komplex vizsga összesített eredménye is nem megfelelt, azaz a vizsga sikertelen.

Különleges méltánylást érdemlő személyes körülményekre hivatkozva kérvényezhető a komplex vizsga elhalasztása az adott vizsgaidőszakon belül. Ebben az esetben az utóvizsga időszakban is kijelölhető a komplex vizsga napja.

Annak a hallgatónak, aki a negyedik félév végén (akár az utóvizsga időszakban) nem tesz sikeres komplex vizsgát, vagy (megismételt) komplex vizsgája sikertelen, megszűnik a hallgatói jogviszonya.


Filozófiatudományi Doktori Iskola

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Történelemtudományi Doktori Iskola