Központok

Központok
A Karon több (kutató) központ működik, amelyeknek stratégiai céljai, hogy hozzájáruljanak a Kar és az ELTE tudományegyetemi jellégének fenntartásához és annak megerősítéséhez. A Kar célja pedig a különböző központok létrehozásával az, hogy a már meglévő, főképpen tudományos erőforrásoknak szervezett keretek között adjon nagyobb kibontakozási lehetőséget. 

Brazil Tudományos Központ

A Karon 2016 tavaszán helyet kapó központ a Brazíliával kapcsolatos kutatásokban, illetve a két ország, ezen belül pedig a brazil és a magyar egyetemek kapcsolatainak erősítésében játszik kiemelkedő szerepet. A Központ az egyetemi struktúrába beilleszkedve kíván együttműködni mindenkivel, akinek a kutatásai Brazíliához, a magyar–brazil kapcsolatokhoz kötődnek.

Honlap

Buddhizmus-kutatás Központja

Az ELTE Távol-keleti Intézetének kezdeményezésére az ELTE szenátusa 2012 decemberében jóváhagyta A Buddhizmus-Kutatás Központjának (angol neve: Budapest Centre for Buddhist Studies) megalapítását. A központ megalakításának célja, hogy az ELTE különböző szakjain folytatott buddhizmus-kutatást támogassa, a buddhizmussal kapcsolatos oktatási programokat irányítsa, hazai és nemzetközi konferenciákat szervezzen, a buddhizmus-kutatás területén a nemzetközi együttműködést erősítse.

Egy Övezet, Egy Út Kutatóközpont

Az Orientalisztikai és a Távol-keleti Intézetben dolgozó szakemberek – a nyelvi ismeret és tudományos érdeklődés révén – különösen alkalmasak a Selyemút kultúráinak mélyebb megismerésére. A két intézet közötti szorosabb együttműködésével és további tanszékek oktatóinak bevonásával, továbbá a Kínával történő szoros együttműködés révén az ELTE BTK a Selyemút kutatásának egyik európai központjává válhat.

ELTE Konfuciusz Intézet

Az ELTE Konfuciusz Intézet elsődleges célja a kínai nyelv és kultúra megismertetése és népszerűsítése Magyarországon. Az Intézet 2006-os megalakulása folyamatosan törekszik rá, hogy egyre több ember számára tegye lehetővé a kínai nyelv minél magasabb színvonalon való elsajátítását. Karunk ad otthont a Közép-kelet-európai Konfuciusz Intézeteket kiszolgáló tanártovábbképző központnak is. Az egyre bővülő oktatási tevékenyég mellett az ELTE Konfuciusz Intézet változatos és érdekes kulturális programokkal várja az érdeklődőket. Rendszeresen rendeznek ingyenes kalligráfia, csomózó és mahjong tanfolyamokat, folyamatosan zajlanak előadássorozatok a kínai kultúráról, orvoslásról, valamint gazdasági életről, de időről-időre mozi est, főzőtanfolyam és kínai-magyar klub is várja az érdeklődőket. 

Honlap

Latin-Amerika Kutatóközpont

A Központ az országban az első kizárólag Latin-Amerikára fókuszáló intézmény, amelyet diplomáciai testületek és a Magyarországon elő latin-amerikaiak hivatalosan működő szervezetei is támogatnak. A központunk az ehhez kapcsolódó témákkal foglalkozó interdiszciplináris kutatásokat koordinálja az egyetemen, illetve fontos céljának tekinti ezen kultúra és számos tudományterület eredményeinek a szélesebb közönség számára történő megismertetését is.

Magyar Filozófia Kutatóközpont (Research Centre for Hungarian Philosophy)

Ez az intézetek közötti kutatóközpont a magyar filozófiai hagyomány kutatására irányuló eddigi erőfeszítések összekapcsolására s eddig még nem kutatott aspektusainak elmélyült vizsgálatára, középtávon oktatásának elősegítésére jött létre. A kutatóközpont célja az együttműködés fejlesztése e kollégákkal és műhelyekkel, valamint annak előmozdítása is, hogy az ország nemcsak időben és rangban, de a filozófia művelésének terén is első bölcsészettudományi karán lehessen a magyar filozófiai kultúra kutatásának, a kutatási eredmények publikálásának és az oktatásba való integrálásának országos központja.

Minor Média/Kultúra Kutatóközpont (Research Centre for Minor Media/Culture)

A Minor Média/Kultúra Kutatóközpontot azzal a céllal alapítottuk meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán belül, hogy erősítsük a médiaképzés és a médiatudomány szerepét a lokális és globális szinten zajló demokratikus médiareprezentáció elősegítésében.

Mongolisztikai Kutatóközpont

Az Kar Távol-keleti Intézetének Mongol és Belső-ázsiai Tanszékén 2014. októberében Mongolisztikai Kutatóközpont (Research Centre for Mongol Studies, Mongol Sudlaliin Töv) jött létre. A központban hangsúlyt kap a nyugat-mongol ojrátok között végzett expedíciók (1991-2014) és a mongol buddhizmussal kapcsolatos gyűjtések (2005-2014) feldolgozása és online publikálása, nemzetközi workshop szervezése a mongol buddhizmus tárgykörében, illetve a külföldön élő mongol diaszpóra számára mongol nyelvi és kulturális online oktatási rendszer kidolgozása a budapesti Mongol Nagykövetséggel és a Magyarországi Mongolok Egyesületével együttműködve.

Nyelvelméleti Kutatóközpont

A Kutatóközpont célja, hogy az ELTE-n folyó elméleti nyelvészeti kuta­tá­sokat erősítse azzal, hogy egyetlen átfogó keretet, optimális környezetet biztosít az elméleti nyelvészet iránt érdeklődő és arra szakosodó hallgatóknak minden képzési szinten. A Központ hathatós segítséget nyújt az egyetemi nyelvész-közösség nemzetközi kutatási profiljának erősítéséhez azzal a céllal, hogy Budapest az elméleti nyelvészet kiemelkedő centrumává váljék Közép-Európában.

Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ

A Központ 1995 óta különböző formában és néven működik a Karon. 2009-ben az Orosz Világ Alapítvány támogatásával Ruszisztikai Kabinet és Könyvtár nyílt meg az ELTE-n. Az állami alapítvány korábban 18 hasonló intézetet nyitott világszerte, Közép-Európában az ELTE-s intézet volt az első. Az ELTE-n ruszisztikával foglalkozó különböző szervezeti egységek 2008-ban Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ néven egyesültek. A Központ az egyetemi oktatást szolgálja, részt vesz az egyetemi oktatásban is: a történelem szakos alap, mester és doktori képzésben, de nyitva áll mindenki előtt, aki érdeklődik az orosz nyelv és kultúra iránt. 2010-től Ruszisztikai MA-képzés indult, melyre Ruszisztikai PhD-képzés is épül. A Ruszisztikai Központ időről időre hazai és nemzetközi konferenciákat és kerekasztal-beszélgetéseket rendez. 

Honlap

Szakmódszertani Központ

2008-ban alakult meg a Szakmódszertani Központ azzal a céllal, hogy folyamatosan bővülő szakmai tevékenységével hozzájáruljon a Bölcsészettudományi Karon nagy hagyományokkal bíró, nemzetközileg is elismert bölcsésztanár-képzés megerősítéséhez és továbbfejlesztéséhez. A Szakmódszertani Központ a tanári szakok képzésével és a tanárok továbbképzésével kapcsolatos szakmai tevékenységet hívatott támogatni, kari szinten koordinálni, valamint egyetemi szinten képviselni.

Honlap

Vallástudományi Központ

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának számos szakján kezdettől fogva jelentős szerepe van a vallások, a vallási jelenség(ek) ismeretének. A Központ a különböző oktatási szervezeti egységekben folyó vallástudományi oktatás és kutatás szükséges mértékű koordinálására, szervezésére és eredményeinek a Karon, az Egyetemen és azon kívül való megismertetésére hívatott. Mind a vallástudományi oktatás és kutatás, mind a Vallástudományi Központ egy világnézetileg semleges egyetem keretei között működik, s a vallások és a vallásos ember, a vallási kultúra iránti tisztelet, megértés, tolerancia, a tárgyilagos és empatikus tudományos vizsgálat és az eredmények szakszerű, kiegyensúlyozott bemutatása elvi alapjain áll.

Honlap