Klasszika-filológia MA

Klasszika-filológia MA
A Klasszika-filológia mesterszak az Ókortudományi Intézet gondozza.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Latin és a Görög Tanszékek weboldala
A Latin és a Görög Tanszékek Facebook oldala

A képzésről röviden

Az európai egység megteremtésére irányuló törekvések– a politikai és gazdasági célszerűségen túl –azon alapulnak, hogy e népek, köztük a magyarság, az antik civilizáció örökösei. Nemcsak nyelvek továbbéléséről van szó tehát, hanem arról, hogy Európában meghatározóak azok a gondolkodási, társadalmi és egyéni magatartásformák (az önálló személyiség közösségi felelősségvállalásán alapuló demokráciától kezdve a racionális gondolkodás meghatározó voltáig, a rómain alapuló jogszemlélettől a tudományos kutatás autonómiájáig), amelyek az antikvitásban nyertek máig nagyrészt érvényes alakot.

Az ELTE Klasszika-filológia mesterszakja neked való, ha már ismered a klasszikus latin és görög vagy az antik örökségre építő közép- és újkori latin, görög, továbbá – választás szerint – a héber nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges kutatási módszereket. Áttekintő módon tanulmányoztad az antikvitás vagy az antik örökséget hagyományozó késő antikvitás, illetve az antikvitás hagyományaira építő középkor irodalmának és kultúrájának egészét.

Tantárgyízelítő:

  • görög és latin nyelvtörténet
  • görög-római vallástörténet
  • a kereszténység liturgiatörténete
  • görög, latin paleográfia

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

Ritoók Zsigmond, Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A római és ógörög irodalom, ezen belül a költészet és az esztétika nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudósa. Adamik Tamás, magyar klasszika-filológus, rétor, irodalomtörténész, nyelvész, műfordító, egyetemi professzor. Péterfy Gergely, József Attila-díjas magyar író, forgatókönyvíró, szerkesztő, egyetemi oktató. Hiller István, magyar történész, politikus. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal korábbi elnöke, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. Sárközy Júlia, az MTI tudósítója.

Érdekesség a szakról

Tanszékünk családias hangulatú, hallgatóink számára rendszeresen szervezünk közös múzeumlátogatásokat, kirándulásokat, filmklubokat.


Felvételi információk

Klasszika-filológia mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:  

  • az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológiai szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak klasszika-filológia szakirányának latin, illetve (ó)görög nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor a fenti szakon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére. 

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.

A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkeznek a klasszikus antikvitásról vagy az annak örökségét folytató késő antik (patrisztikus), középkori, reneszánsz humanista – és adott esetben kora újkori – európai kultúráról.

A választott specializációnak megfelelő nyelvet – latin, ógörög, középkori latin, újkori latin, bizánci görög, továbbá héber – magas szinten ismerik. Képes az adott nyelven született kiemelkedő irodalmi művek és más forrásszövegek sokoldalú elemzésére, és ismeri a megfelelő történeti és kultúrtörténeti forrásokat. Felkészültek tanulmányai doktori képzés keretében történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

20-30 kredit: klasszika-filológia szakmai ismeretei [filológia (paleográfia, szövegkritika-szövegkiadás), irodalomtörténet, irodalmi művek értelmezése, leíró nyelvészet (fonológia, morfológia, szintaxis), nyelvfejlesztési ismeretek, történeti és összehasonlító nyelvtudomány, nyelvtörténet, a görögséggel (Bizánccal) és Rómával (a középkori Nyugat-Európával) érintkező népek, nyelvek, kultúrák, filozófia, esztétika, vallástörténet, egyháztörténet, régészet-művészettörténet, retorika és poétika, természettudomány, kultúrtörténet (a kultúra további területei: jog, színháztörténet)]

20-30 kredit: a szakhoz kötődő területeken további nyelvi, irodalmi, művelődéstörténeti vagy más speciális kérdéskörök ismeretei

40-50 kredit: képzés részeként választható specializációk

  • A választható specializációk szakterületei a nyelvfejlesztés (ógörög, latin, héber grammatika, stilisztika), különböző műfajú, az alapfokon tanultakhoz képest nehezebb irodalmi és egyéb szövegek elemző olvasása (szövegolvasás, auktorolvasás), speciálkollégiumok, szakszemináriumok, kutatószemináriumi munka.
  • Az ógörög, illetve a latin specializáció az antik civilizáció két nagy nyelvére és kultúrájára vonatkozó ismereteket mélyíti el. Az antik örökség specializáció a késő antikvitással, illetve az antik kultúrára építő európai közép- és újkor latin, illetve görög nyelvével és kultúrájával összefüggő ismeretek megszerzését teszi lehetővé, és lehetőséget ad az európai kultúra úgynevezett három szent nyelvének tanulmányozására.

Specializációk:

  • antik örökség
  • latin
  • ógörög

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz vagy spanyol nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges idegen nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakon végzett hallgatók a sokféle tudományág által kialakult tág látókör és a specializálódás készségének összekapcsolódása révén megtanulnak szöveget érteni, és könnyebben, sikeresebben képesek váltani az ókori nyelvek és kultúráktól eltérő, új területekre a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi alkotó tevékenységekig.

A latin nyelvtudás, az ókortudomány különböző, specializált területein való jártasság (muzeológia, régészet, művészettörténet stb.) fontos hozzájárulást jelenthet egy múzeum vagy egy kutatóhely szakmai munkája színvonalának emeléséhez. De távolabbra is tekintve a képzési irányok megválasztásával a tömegkommunikáció különböző területein (televízióknál, rádióknál, könyv- és lapkiadóknál) is előnnyel indulhatnak azok a bölcsészdiplomások, akik tanszékünkön végezve, specializálódva például az antik színháztörténet, vagy az irodalom területén jártasabbak, mint az átlag felsőfokú képzettséggel rendelkező diplomások.

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek, egyházak

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető, latin tanár