Mongolisztika MA

Mongolisztika MA
A Mongolisztika mesterképzési szakot a Mongol és Belső-ázsiai Tanszék (Távol-keleti Intézet) gondozza. A belső- és kelet-ázsiai térség, melyhez a mongolság műveltsége tartozik, geopolitikai helyzete, valamint a mongol rendszerváltás (1990) óta egyre inkább fellendülő gazdasági fontossága miatt a nemzetközi érdeklődés homlokterében áll. A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék mélyebben is megismerni a Mongóliában, Kínában és Oroszországban élő mongol nyelvű népek nyelvét, írásbeliségét és irodalmát, történelmét és kultúráját, a hagyományos nomád műveltséget, a sámánizmust és a buddhizmust.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Mongol és Belső-ázsiai Tanszék Facebook oldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A belső-ázsiai nomád műveltséghez, a mongol és a rokon népek nyelveihez, ennek tágabb kontextusához értő szakemberek nemcsak a szűkebb értelemben vett mongolisztikai stúdiumokhoz járulhatnak hozzá, hanem minden olyan tudomány- és oktatási területhez is, mely ehhez kapcsolódik: történelem, nyelvészet, vallástudomány, néprajz, folklór, antropológia és más bölcsész- és társadalomtudományok. Különösen fontos szerepet kaphatnak a magyarság hagyományos műveltségéhez, nyelvéhez kötődő tanulmányokban, melyekben a mongolisztika korábban is jelentős szerephez jutott

Az ELTE Mongolisztika mesterszakja neked való, ha szeretnéd elmélyíteni a modern és klasszikus mongol nyelvről, a mongol és belső-ázsiai népek történetéről, műveltségéről és vallásairól (buddhizmus, sámánizmus) az alapszakos képzés során megszerzett ismereteidet, valamint szeretnéd ezeket kibővíteni a mongol irodalom, nyelvtörténet és nyelvjárások átfogó megismerésével, s érdekel a tudományos kutatás módszereivel való megismerkedés is.

Tantárgyízelítő:

 • modern mongol és klasszikus mongol nyelv
 • mongol irodalom
 • mongol történelem
 • hagyományos nomád műveltség
 • a mongolság vallásai, sámánizmus és buddhizmus
 • mongol nyelvjárások
 • a mongol nyelvek története

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

 • Birtalan Ágnes, orientalista, tanszékvezető
 • Kádár László, volt mongóliai nagykövet
 • Kara György, orientalista, a MTA levelező tagja
 • Lőrincz L. László, író, orientalista
 • Sárközi Alice, orientalista
 • Tatár Magdolna, orientalista
 • Uray-Kőhalmi Katalin, orientalista
 • Vinkovics Judit, orientalista

Érdekesség a szakról

A tanszék hagyományosan nyitott a tehetséggondozásra és az érdeklődő hallgatók számára lehetőséget biztosít a tudományos műhely mongolisztikai kutatási tevékenységébe való aktív bekapcsolódásra. A széleskörű nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően rendszeresen van lehetőség külföldi vendégkutatókkal találkozni, a tanszéken teljes vagy részképzést végző, Mongóliából, Kínából és más országokból érkező külföldi hallgatókkal megismerkedni.

A mongol szakos hallgatók részt vehetnek mongóliai részképzésen (államközi ösztöndíj), de egyes ösztöndíjlehetőségekkel más országbeli (pl. Kína/Belső-Mongólia) partnerintézményeinkbe is van lehetőség eljutni. A mongóliai tereptapasztalatokat és a nomád műveltség megismerését egyes végzett hallgatóink a gyakorlatban is alkalmazva a hazai állattenyésztésben is hasznosítják.


Felvételi információk

Belépésnél előzményként elfogadott szakok:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • a keleti nyelvek és kultúrák BA mongol szakiránya

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak mongol szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, történeti és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor első sorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a bölcsészettudomány képzési terület alapképzési szakjai

A fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával is jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel, továbbá van 10 kredited mongol nyelvi [klasszikus és modern mongol (halha)] ismeretből. 

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

Akkor is jeletkezhetsz, ha a mongol nyelvi 10 kredittel nem rendelkezel, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Korábbi év felvételi ponthatára: 90 (2021)

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók jól ismerik a mongol nyelvet, a mongol nyelvű népek műveltségét. Ismereteikre építve képesek mongol nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban.

A belső-ázsiai filológia, a nomád műveltség, a vallástörténeti (buddhizmus, természeti vallások, sámánizmus), valamint történelmi és irodalmi ismereteik birtokában képesek az írott és a beszélt mongol nyelv(ek) írásban és szóban történő magas szintű használatára. Alkalmasak tudományos előadások megtartására, szakcikkek megírására, és a jelenleg újra bővülő gazdasági kapcsolatokhoz kötődő tolmácsolási, fordítási feladatokban való közreműködésre. A gyakorlatban is jól alkalmazható tudással rendelkeznek saját témájukban és annak közvetlen történeti és elméleti kontextusában mélyreható és többféle megközelítési módot képesek használni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles Mongólia-szakértő

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • képzést alapozó, általános kompetenciákat fejlesztő ismeretek: 10-20 kredit
 • modern és klasszikus mongol nyelvfejlesztés: 25-30 kredit
 • mongol nyelvészet: 12-15 kredit
 • mongol irodalom: 10-20 kredit
 • mongol nyelvű kultúrák és társadalmak:25-30 kredit

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A záróvizsga letétele a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja a modern mongol (halha) nyelvből.

A szak részletes ismertetése a hatályos KKK (képzési és kimeneti követelmének) 1194. oldalán olvasható.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Az elhelyezkedésre általában a kulturális élet valamely szférájában lehetséges, például a közművelődés területén (könyvtárak, múzeumok) vagy a médiában. A fentiek mellett a külügyi intézmények, a közigazgatás és a turizmus is igényt tartanak a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre.

Mivel a keleti nyelvek és kultúrák alapszakon és a mongol szakirányon tanuló hallgatók a képzés sajátosságaiból következően a kelet-ázsiai nyelvek mellett az európai világnyelveket is aktívan kell használják (elsősorban angol, de német, francia, orosz is), gyakorlottan mozognak többnyelvű és multikulturális környezetben, s képesek a múlt és a jelen társadalmi, kulturális, politikai és gazdasági folyamatait a nyugati világban megszokottól eltérő nézőpontból is értelmezni, ami növeli elhelyezkedési esélyeiket.

Jellemző munkahelyek: közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, egyetemek, oktatási intézmények, külügyi intézmények, követségek, konzulátusok, államigazgatási intézmények, kulturális és művelődési egyesületek, nyomtatott és elektronikus média, nemzetközi cégek

Jellemző munkakörök: tudományos munkatárs, múzeumi munkatárs, egyetemi oktató, kutató könyvtáros, diplomata, tolmács-fordító, nemzetközi referens stb.


Kutatási lehetőségek

A tudományos munka és kutatás iránt érdeklődő hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszéki kutatási és publikációs projektek munkájába, tudományos események és konferenciák szervezésébe, illetve saját érdeklődési körüknek megfelelő kutatási témájukhoz is szakmai támogatást kapnak. A szakgazda Mongol és Belső-ázsiai Tanszék bátorítja a hallgatóit a diákköri és más tudományos hallgatói konferenciákon való részvételre, tudományos ösztöndíjpályázatokon való indulásra, s terepmunka végzésére. A kutatás iránt érdeklődő tehetséges hallgatók a tanszék hazai és külföldi szakmai kapcsolatain keresztül is lehetőséget kapnak tudományos tevékenységük előmozdítására.