Német nemzetiségi nyelv és irodalom MA

Német nemzetiségi nyelv és irodalom MA
A Német nemzetiségi nyelv és irodalom mesterképzési szakot a Germanisztikai Intézet gondozza. A képzés a német nyelvű országok nyelvére, irodalmára és kultúrájára vonatkozó elméleti és gyakorlati jellegű szakmai alapozó ismeretek mellett a magyarországi német népcsoportok történetére, nyelvére, irodalmára, identitására, kapcsolattörténetére, jogállására vonatkozó átfogó, interdiszciplináris ismereteket közvetít közép-, dél-kelet- és általános európai kontextusba ágyazva.

A Germanisztikai Intézet weboldala
A Germanisztikai Intézet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Instagram oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Instagram oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Német nemzetiségi nyelv és irodalom mesterszakja neked való, ha már alapjaiban és történeti összefüggéseikben is átlátod a német nyelvészet és irodalomtudomány, valamint a kisebbségtudomány elméleti és gyakorlati kérdéseit.

Érted és átlátod a német nyelvészeti, irodalmi és kisebbségtudományi jelenségek vizsgálatának eljárásait, az értelmezés változó kontextusait. Várunk, ha a klasszikus germán filológiai, valamint a modern kutatási irányzatok mellett érdekel a magyarországi németek története, nyelve, kultúrája, irodalma, identitása, és általában a kisebbségkutatás. Amit kínálunk: interdiszciplináris és kontrasztív megközelítések délkelet-európai és európai kisebbségi dimenziókba ágyazva, piacképes elméleti és gyakorlati tudás.

Tantárgyízelítő:

 • kulturális régiók és médiumaik
 • korszakok, szerzők, stílusok
 • identitáselméletek nyelvi és etnikai kisebbségnél
 • nyelvpolitika, nyelvtervezés
 •  kisebbségi jogok és intézményrendszer

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Érdekesség a szakról

Az elméleti és tantermi órák mellett nagy hangsúlyt fektetünk a magyarországi német közélet, valamint a nemzetiségi érdekképviselet közvetlen megismerésére. Fontos szerep jut ebben az intézménylátogatásoknak (többek között: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Neue Zeitung, Magyarországi Németek Információs- és Kulturális Centruma, nemzetiségi ombudsmanhelyettes, nemzetiségi parlamenti képviselő/szószóló), valamint a kiemelkedő nemzetiségi programokon való részvételnek. A képzés során a hallgatók egy általuk választott intézményben gyakornoki tevékenységet is végeznek.


Felvételi információk

Német nemzetiségi nyelv és irodalom mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz,
ha német nyelvből van felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgád vagy ezzel egyenértékű okleveled:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • germanisztika BA német szakiránya
 • germanisztika BA német nemzetiségi szakiránya
 • főiskolai szintű német nyelv és irodalom szak (régí típusú)
 • főiskolai szintű német nemzetiségi nyelv és irodalom szak (régí típusú)
 • német nyelvtanár (nemzetiségi) szak (régi típusú)

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben van 50 kredited* a germanisztika alapképzési szak német vagy nemzetiségi német szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, akkor a fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával  jelentkezhetsz. 

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is
 érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Korábbi év felvételi ponthatára: n.i.

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók átfogó, magas szintű és speciális ismertetekkel rendelkeznek a hazai német kisebbség története, nyelve, nyelvhasználata, irodalma, szellemi tárgyi kultúrája és identitása vonatkozásában, valamint a német nyelv-, irodalom- és kultúratudomány területén.

Megszerzett interdiszciplináris ismereteik birtokában képesek magyarországi német, illetve általában kisebbségi intézményekben, szervezetekben (önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, sajtóorgánumok, kulturális szervezetek, egyesületek, kutatóintézetek), valamint a közigazgatásban és a kulturális élet számos területén való magas szintű munkavégzésre. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • nyelvtudomány (a nyelvtudomány története és módszerei, német nyelvtörténet, pragmatika, kontrasztív nyelvészet, szaknyelvi elemzések, szociolingvisztika): 25-30 kredit 
 • irodalomtudomány (az irodalomtudomány története és módszertana, régebbi német irodalom, szerzői életművek, irodalmi alkotások elemzése): 20-25 kredit
 • kisebbségtudomány [speciális, differenciált, interdiszciplináris ismeretkörök: nyelvtudomány (kontaktusnyelvészet, szociolingvisztika, kétnyelvűség, variációs nyelvészet, nyelvpolitika); irodalomtudomány (regionális német nyelvű irodalmak, sajtótörténet); kultúratudomány (kultúraközvetítés, interkulturalitás), történettudomány, jogtudomány (kisebbségi jogok); szociálpszichológia (identitáselméletek)]: 35-45 kredit

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja német nyelvből.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A képzés során megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek sokrétű munkaerő-piaci karrierlehetőséget kínálnak.

Szilárd alapot biztosítanak egyrészt a doktori képzéshez és az akadémiai területeken folyó kutatási tevékenységekhez; Másrészt képesítenek különféle feladatokhoz, munkakörökhöz kisebbségi szervezeteknél, nyomtatott és elektronikus médiumoknál, magyar és nemzetközi kulturális, diplomáciai intézményeknél, alapítványoknál.


Kutatási lehetőségek

A képzés során a hallgatókat a tudományos munka elméleti és módszertani alapjai mellett egyrészt megismertetjük a magyarországi németekre vonatkozó forrásgyűjteményekkel, korpuszokkal, dokumentációkkal, kutatásokkal. Másrészt be is vonjuk őket Intézetünk vonatkozó aktuális projektjeibe, de igény szerint lehetőséget biztosítunk más intézményekben gondozott magyarországi német és/vagy nemzetiségi kutatásokban való tapasztalatszerzésre.