Finnugrisztika MA

Finnugrisztika MA
A Finnugrisztika mesterképzési szakot a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszéke gondozza. A mesterszak három specializációja közül az esztológia és a fennisztika az észt, illetve a finn nyelv és kultúra, az uralisztika specializáció pedig elsősorban a kisebb finnugor nyelvek szakembereit képzi. Mindhárom specializációról lehetőség van PhD-képzésben folytatni a tanulmányokat, nyelvtudományi vagy folklór- és irodalomtudományi témakörben. A tudományterületen jelenleg is újabb és újabb izgalmas kutatási irányok bontakoznak ki, melyek műveléséhez jó alapot biztosít, hogy a finnugrisztikának több évszázados hagyományai vannak hazánkban és egyetemünkön.

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet elérhetőségei
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Facebook oldala
A Finnugor Tanszék weboldala
A Finnugor Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

Az ELTE Finnugrisztika mesterszakja neked való, ha már tájékozott vagy az észt vagy a finn nyelv és kultúra körében, vagy egy kisebb finnugor nyelv történetében és a finnugor nyelvészet elméleti problémái tekintetében.

Várunk hallgatóként, ha közvetlenül, célnyelven tanulmányoznád az észt vagy a finn nyelvet, történelmet, irodalmat, néprajzot, illetve a kisebb finnugor nyelveket és helyzetüket, vagy foglalkoznál mindezeket is érintő interdiszciplináris témákkal. Neked ajánljuk a képzésünket akkor is, ha a későbbiekben szeretnél észt vagy finn nyelvvel fordítóként, tolmácsként foglalkozni, vagy a finntanári képzésünkre továbblépni.

A Finnugrisztika mesterszak elvégzése után elmélyült ismereteid lesznek egy vagy több uráli, finnugor nyelv és kultúra terén. Alaposan és átfogóan fogod ismerni a választott specializációd szerinti szakterület jellemző írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait, kontextusát.

Tantárgyízelítő:

 • észt, finn, kisebb finnugor nyelvek
 • észt, finn irodalom, történelem
 • észt, finn fordítás és tolmácsolás
 • észt, finn néprajz és kultúra
 • az uráli nyelvek vizsgálata történeti-összehasonlító és leíró nyelvészeti keretben
 • nyelvi jogok, nyelvi revitalizáció

A Finnugrisztika mesterképzés 2022 őszétől megújul, a teljes frissített tantárgylista később lesz elérhető honlapunkon.

Érdekesség a szakról

Szakterületünk szerteágazó tematikájából adódóan kurzusainkat a hallgatók érdeklődési körének megfelelően építjük fel, így személyre szabott oktatást kínálunk. Tanszékünkön hagyományosan közvetlen a kapcsolat oktatók és hallgatók között, és hallgatóinkat aktívan bevonjuk a tanszék tevékenységébe, kutatásaiba, rendezvényeinek megszervezésébe is.

A képzés során számos lehetőség adódik külföldi tanulmányok (nyári, illetve téli egyetem, egy vagy több féléves részképzés) végzésére és hazai, illetve külföldi diákkonferenciákon való részvételre. Tanszékünk jó kapcsolatokat ápol Észtország, Finnország és Oroszország nagykövetségével, az Észt Intézettel és a FinnAgorával, valamint a magyar–észt és a magyar–finn baráti körökkel, szakos hallgatóként így az ő rendezvényeikre is eljuthatsz, akár közreműködőként a tevékenységükbe is belekóstolhatsz.


Felvételi információk

Finnugrisztika mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával: 

 • bármely bölcsész alapképzési szak finnugor, finn vagy észt specializációja

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL

Amennyiben a korábbi tanulmányaid alapján van 50 kredited* a finnugor nyelvészet, uralisztika, uráli népek kultúrája, fennisztika, esztológia ismeretkörökből, akkor a fenti szakokon túl bármilyen alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhet a képzésre.

FIGYELEM! 
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét. 

Akkor is jelentkezhetsz, ha csak 30 kredittel rendelkezel a kért 50-ből, de vállalod, hogy 1 éven belül megszerzed a Bizottság által előírt krediteket.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

* A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek összegyűjtésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév

A felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

Az esztológia és fennisztika specializáció modern filológiai képzésként működik: hallgatóként az észt és a finn nyelv magas szintű elsajátítása mellett megismered majd az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés képességét, továbbá Észtország és Finnország történetét, művelődéstörténetét, kultúráját, folklórját, néprajzát, irodalmát és társadalmi berendezkedését.

Célunk olyan, az észt és finn nyelvben és kultúrában szilárd ismereteket szerzett szakemberek képzése, akik általános szakmai műveltségük révén az oktatásban, a kutatásban, továbbá a könyvtárakban és egyéb közművelődési intézményekben, nemzetközi kapcsolatokat fenntartó és irányító szervezetekben, a médiában, a gazdaságban, az idegenforgalomban és fordítóirodákban egyaránt el tudnak helyezkedni.

Az uralisztika specializáció tematikája felöleli az uráli nyelvhasonlítás minden ágát, így hallgatóként közelebbről megismerheted a történeti-összehasonlító és az areális nyelvészet, valamint a nyelvtipológia tárgykörét. Az egyes uráli nyelvek tekintetében a tematika részét képezik a leíró és a történeti nyelvészet (ezen belül elsősorban a mondattan), a szociolingvisztikai vizsgálatok, a nyelvtervezés, a nyelvpolitika és a nyelvoktatás, a fordítástudomány és az alkalmazott nyelvészet egyéb kérdései, a veszélyeztetett nyelvek problematikája. Ezek mellett az utóbbi évtizedekben a Volga-vidéki rokon nyelvek közül udmurt, a mari és a komi-permják, az obi-ugor nyelvek közül pedig a hanti nyelvváltozatok és nyelvészet szerepel nagy hangsúllyal programunkban. Ezen nyelvek oktatása anyanyelvi beszélők által, illetve bevonásával történik.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles finnugrisztika szakos bölcsész

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretkörök (kutatásmódszertan, tudománykommunikáció): 6 kredit
 • finnugrisztikai szakmai ismeretek (a haladó gyakorlati finn vagy észt nyelvtanulás vagy egy kisebb finnugor nyelv elsajátításának egyes fázisai, észt vagy finn kultúra, komparatisztika, balti finn nyelvek és kultúrák): 27 kredit
 • választható, sajátos kompetenciákat eredményező ismeretek: 57 kredit, ebből:
  • a választott specializáció kötelező ismeretei (észt vagy finn leíró nyelvtan, nyelvtörténet, történelem, művelődéstörténet, néprajz és kultúra, irodalom, fordítás; uráli történeti nyelvészet, nyelvtipológia, nyelvi dokumentáció és korpusznyelvészet, nyelvi jogok és nyelvi revitalizáció): 37 kredit,
  • a választott specializáció választható tárgyai vagy szakirányú külföldi tanulmányok: 20 kredit

Specializációk:

 • esztológia
 • fennisztika
 • uralisztika

Nyelvi kimenet

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele finn nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

 • gazdasági és jogi szakfordítói képzés magyar–finn nyelvpárban (ELTE BTK Nyelvi Közvetítés Intézete – Finnugor Tanszék)
 • a finn nyelv és kultúra tanára rövid ciklusú tanárképzés (ELTE Tanárképző Központ – Finnugor Tanszék)
 • doktori programok: Uráli nyelvészet és nyelvek (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola), Uráli népek folklórja és irodalma (ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola)
 • alapkutatással vagy alkalmazott nyelvészeti területtel foglalkozó nyelvész szakértő
 • az észt vagy finn nyelvet és kultúrát ismerő szakértő a kulturális, diplomáciai szférában
 • fordító, tolmács
 • nyelviskolai, illetve magán nyelvtanár
 • SSC szolgáltatóknál

Kutatási lehetőségek

 • bekapcsolódás a tanszék és tudományos partnerei aktuális kutatásaiba
 • önálló kutatással való részvétel hazai és nemzetközi diákkonferenciákon