Magyar nyelv és irodalom MA

Magyar nyelv és irodalom MA
A Magyar nyelv és irodalom mesterképzési szakot a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet és a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet közösen gondozza. A hallgatók a magyar nyelv és irodalom működésével, tanulmányozásával, értelmezésével és művelésével kapcsolatos feladatokra készülnek fel, amelyek a magyar és egyetemes kultúra, a közművelődés és a kommunikáció tág tereihez kapcsolódó munkakörökben hasznosíthatók.

A mesterszakot gondozó két intézet több nyelvészeti és irodalmi jellegű specializációval, egyedülállóan gazdag kínálattal, valamint nagyszámú oktatójának és kutatójának közreműködésével biztosítja a legszélesebb körű képzést, egyaránt támogatva a munkaerőpiacon való elhelyezkedést és a PhD tanulmányok, a szakterületi tudományos pálya megkezdését.


A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet weboldala
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Facebook-oldal

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet weboldala
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Facebook-oldala

A Magyar Szakos Hallgatói Érdekképviselet Facebook-oldala

A képzésről röviden

A mesterszakon képzett szakemberek az írott nemzeti kulturális örökség, a magyar irodalom és az anyanyelv megőrzésével, vizsgálatával, értelmezésével és gondozásával nélkülözhetetlen feladatot töltenek be. Az írásbeliségben és szóbeliségben hagyományozódott, illetve a köztünk élő anyanyelv és irodalmi örökség a nemzeti és a kulturális emlékezet folyamatosságának kiemelkedő fontosságú alkotóelemei.

Az ELTE Magyar nyelv és irodalom mesterszakja neked való, ha alapvető ismeretekkel és érdeklődéssel rendelkezel a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány legfontosabb elméleti kérdéseit, ezek történeti, változó és folyamatszerű összefüggéseit illetően. Neked való a képzés, ha szeretnéd jobban átlátni és megérteni a nyelvnek, illetve az irodalomnak a magyar és az európai identitás konstrukciói, illetve az egyes kultúrák és a köztük lévő kapcsolatok kialakításában, fenntartásában és formálásában betöltött szerepét, a magyar és a világirodalom, illetve a nyelv és a nyelvek kulturális, történeti és társadalmi meghatározottságát, irodalom és nyelv összefüggéseit.

A képzés az alapszakhoz képest magasabb szinten és lényegesen több lehetőséget kínál a hazai és a nemzetközi kutatások és eredmények megismerésére, továbbá átfogó ismereteket a határtudományok jellemző kutatási kérdéseire, valamint különböző irányzatok elemzési és értelmezési módszereire vonatkozólag.

Tantárgyízelítő:

 • A nyelv dimenziói
 • Kulturális nyelvészet
 • Nyelvtechnológia – korpusznyelvészet
 • Irodalom és film
 • Színház és társművészetek
 • Kritika- és tanulmányírás

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Ők is itt végeztek:

Az ELTE magyar szakán tanult többek közt Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Szerb Antal, Lőrincze Lajos, Kodály Zoltán, Benkő Loránd, Szegedy-Maszák Mihály, Bereményi Géza, Spiró György, Szabó T. Anna, Boldizsár Ildikó, Lackfi János, Berg Judit és Varró Dániel is.

Érdekesség a szakról

Az ELTE Magyar nyelv és irodalom mesterszakja nyolc választható specializációjával az ország legszélesebb választékot kínáló hasonló tartalmú mesterképzése.

A képzés folyamán a korábbi tanulmányaid során forgatott kézikönyvek, szakmunkák szerzőitől közvetlenül is tanulhatsz.

A mesterképzés keretében külföldi mobilitási programokra jelentkezhetsz, s tanulmányaiddal párhuzamosan rövid ciklusú magyartanári mesterképzésben is részt vehetsz.

A két intézet tudományos diákműhelyei, a folyó kutatások és a különböző szakmai programok számos további lehetőséget kínálnak az érdeklődő hallgatók számára.

Egyéni érdeklődésednek megfelelően a mesterszak után az ELTE nyelvtudományi és irodalomtudományi doktori programjain tovább is folytathatod tanulmányaidat.


Felvételi információk

Magyar nyelv és irodalom mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:  

 • magyar BA

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL:

Amennyiben van 30 megszerzett kredited*, amelyből legalább 10-10 kredit nyelv-, illetve irodalomtudományi jellegű (akár magyar, akár más nyelv, illetve irodalom területéről), akkor elsősorban az alábbi szakokról várjuk a jelentkezésedet:

 • a bölcsészettudományi terület alapképzési szakjai
 • a társadalomtudományi terület alapképzési szakjai

A fenti szakokon túl bármely más alap- és mesterszakos diplomával jelentkezhetsz, ha rendelkezel a kért kreditekkel.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomával is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

*A kreditelismerési kérelmeket a tavaszi szorgalmi időszak végéig lehet benyújtani, tehát még a tavaszi tantárgyfelvételkor is van lehetőséged a választott mesterszakhoz szükséges kreditek beszerzésére.

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 50

Önköltséges képzés esetén: 375 000 Ft / félév.

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatóak.


A képzés részletei

A képzést elvégző hallgatók átfogó ismeretekkel rendelkeznek a magyar nyelvtudomány, illetve irodalomtudomány alapvető kérdéseiről; átlátják és értik a nyelvnek, illetve irodalomnak a történetiséggel, a kultúrával és a társadalommal fennálló meghatározó összefüggésrendszereit, változatosságát. Megszerzett ismereteik és készségeik birtokában képesek valamely nyelv-, illetve irodalomtudományi résztéma önálló megismerésére, elméletileg és módszertanilag megalapozott, új eredményeket feltáró elemzésére. Felkészültek tanulmányaik a doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész.

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges ismeretkörök: 2–14 kredit
 • a magyar nyelv rendszere: 4–14 kredit
 • a magyar nyelv használata, tagolódása: 4–14 kredit
 • a magyar irodalomtudomány elméleti kérdései: 4–14 kredit
 • a magyar irodalomtudomány történeti kérdései: 4–14 kredit
 • az irodalomtudomány vagy a nyelvtudomány területéről választható speciális programok: 40–60 kredit

Specializációk:

 • dimenzionális nyelvészet
 • funkcionális kognitív nyelvészet
 • irodalomtudomány
 • klasszikus magyar irodalom
 • középkori és kora újkori magyar irodalom
 • modern magyar irodalom
 • összehasonlító irodalom- és kultúratudomány
 • színháztudomány

Nyelvi kimenet:

A mesterfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A mesterszak számos, a nemzeti kultúra, az irodalom, a nyelv, illetve az anyanyelv mélyebb megismerésével és művelésével, az ennek kapcsán megszerzett tudásnak és készségeknek a közművelődés különböző fórumain és a nyelvi kommunikáció tág terein való közvetlen alkalmazásával, a korszerű nyelvi és irodalmi műveltség közvetítésével, kialakításával, alkalmazásával és népszerűsítésével kapcsolatos különböző munkakörök eredményes betöltésére készít fel. Tekintve, hogy a mesterszak hallgatói képzésükkel párhuzamosan rövid ciklusú tanárképzést (magyar nyelv tanára, ill. magyar mint idegen nyelv tanára) is végezhetnek, így mellette tanári végzettséget szerezhetnek; tanulmányaikat továbbá a doktori képzésben folytathatják.  

Jellemző munkahelyek: kulturális, oktatási és közművelődési intézmények, könyvkiadók, szerkesztőségek, elektronikus és nyomtatott sajtó, múzeumok és könyvtárak, színház, kulturális központok és alapítványok, kutatóintézetek, ügyviteli munkahelyek, államigazgatás, kreatív ipar

Jellemző munkakörök: szerkesztő, lektor és korrektor, nyelvi szakértő, ügyintéző, kulturális szervező, tudományos segédmunkatárs, riporter.


Kutatási lehetőségek

A két intézet tudományos diákkörei, illetve ezek szakterületi diákműhelyei a hallgatók szerteágazó és sokoldalú nyelvészeti, illetve irodalmi érdeklődése számára kínálnak lehetőségeket. Az egyéni kutatások folytatása, támogatása mellett nyílik alkalom nagyobb ívű kutatási projektekbe, egyes kutatócsoportok munkájába való hallgatói bekapcsolódásra is.

A magyaros intézetek, valamint a hallgatói képviselet szervezésében megvalósuló hallgatói konferenciasorozatok a hallgatói tudományos előadásoknak biztosítanak további színteret. A konferenciák kötetei, s akár az itt megjelenő folyóiratok jó lehetőséget teremtenek a színvonalas szakmai munkák, illetve az első recenziók publikálására is. A karon, illetve a két intézetben hallgatói tudományos ösztöndíjpályázatok, tutori és gyakornoki rendszer működik. Az itt folyó hallgatói kutatások eredményességéről tanúskodnak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon elért kimagasló sikerek is.