Történelemtudományi Doktori Iskola

Történelemtudományi Doktori Iskola
A Történelemtudományi Doktori Iskola 1993-ban alakult meg az ELTE BTK kebelében és 1994-ben kapta meg a működéséhez szükséges akkreditációt. Vezetője 1997-től 2010-ig Gergely Jenő DSc., tanszékvezető egyetemi tanár, 2010-től 2013-ig Székely Gábor DSc, egyetemi tanár, 2013-tól 2019-ig Erdődy Gábor DSc, egyetemi tanár, 2019-től 2024-ig Sonkoly Gábor DSc, egyetemi tanár, 2024-től Varga Zsuzsanna DSc, egyetemi tanár.

Az iskola tematikája az alapítást követő években fokozatosan bővült, követve az időközben akkreditált MA-szakok képzési programjait. Doktori oktatási programjainak száma ennek megfelelően növekedett. A programok a Történeti Intézet, a Régészeti Intézet, az Ókortudományi Intézet és az Orientalisztikai Intézet tanszékeire támaszkodik. A tematikus programok tanári kara elsősorban ezen tanszékek oktatóiból áll. Az egyes tudományágak minél szélesebb lefedése érdekében a TDI a kezdetek óta törekedett arra, hogy az iskolában folyó tudományos műhelymunkában az ELTE oktatói mellett a társegyetemek, a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek, valamint az országban működő levéltárak és múzeumok minősített munkatársai is részt vegyenek. A színvonalas oktatáshoz ugyancsak hozzájárul, hogy a Doktori Iskolában – részben idegen nyelven – külföldi professzorok és nemzetközileg elismert tudósok is tanítanak.

A Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője 

Dr. Varga Zsuzsanna DSc, egyetemi tanár, az MTA doktora 

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8.  
Telefon: 411 5200 / 5228 
E-mail: varga.zsuzsanna@btk.elte.hu

A Történelemtudományi Doktori Iskola Titkára

Horváth Zsolt

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. I. em. 116. 
Telefon: 411 5200 / 5455
E-mail: horvath.zsolt@btk.elte.hu

A Történelemtudományi Doktori Iskola képzési köre 

A Történelemtudományi Doktori Iskola, eredeti célkitűzéseinek megfelelően, lefedi mind az egyetemes, mind a magyar történelem teljes spektrumát az őstörténettől napjainkig. Ezt a komoly szakmai kihívásnak számító feladatot az iskola háromféle típusú képzéssel valósítja meg: 

 1. az egyetemes, illetve a magyar történelmet hét oktatási program tárgyalja kronologikus rendben: az ókortörténet, a középkori és koraújkori egyetemes történet, a középkori magyar történet, a koraújkori magyar történet, az új- és jelenkori egyetemes történet, az modernkori Magyarország története és Kelet-Európa története;
 2. öt oktatási program tematikus rendszerben működik: a történelem segédtudományai, a gazdaság- és társadalomtörténet, a művelődéstörténet, az Atelier európai historiográfia és társadalomtudományok, az Oszmán Birodalom és a Török Köztársaság története;
 3. a történettudomány rokontudományaival négy program foglalkozik: a néprajz, a régészet, az assziriológia és hebraisztika-judaisztika, illetve az egyiptológia.

Programok 

A Történelemtudományi Doktori Iskola képzése

A Doktori Iskolába felvett hallgatók egy része állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait. Erről a jelentkező kérése alapján a Doktori Iskola Tanácsa dönt. A doktori tanulmányok 48 hónapt vesznek igénybe amely két szakaszra tagolódik. Az első négy félév a képzési és kutatási szakasz, amely során a hallgatóknak tanórákon, illetve konzultációkon kell résztvenniük. A szakasz lezárásaként a 4. félévben a hallgatóknak komplex vizsgát kell tenniük, amely feltétele a tanulmányaik folytatásának. A második négy félév a kutatási és disszertációs szakasz melyben a hallgatók konzultációkon vesznek részt és közben kutatási tevékenységet folytatnak. Minden program akkreditált tantervvel rendelkezik. A hallgatók számára meghirdetett tanegységlista tartalmazza a kötelező tárgyakat, a szakmai tárgyakat és a disszertációs témakonzultációt is. Az egyes programok által meghirdetett tanegységeket engedéllyel bármely más TDI-ben akkreditált program hallgatója felveheti. Ez azt jelenti, hogy a programok között biztosított az átjárhatóság, ha a hallgatónak erre a választott témájához, vagy ismereteinek bővítése céljából szüksége van. A hallgató a választott kurzus oktatói és a saját programvezetője engedéllyel felveheti a társprogramok órakínálatából a számára megfelelő órát úgy, hogy a saját programjának órakínálatába a kívánt kurzust (saját kódszámmal) beemelik. Ez a kötelező tanórákba akkor számít bele, ha választott témájához szükséges. A nyolc félév alatt összesen 240 kreditet kell teljesíteni ahhoz, hogy az iskola vezetője a programvezető igazolása alapján ellenjegyezze az abszolutóriumot. A 240 kredit három modulból áll össze: 1. tanegység modul, 2. tudományos modul és 3. oktatási modul.

Az 1. modulban az egyes programok által előírt tantárgyak elvégzésével lehet megszerezni a krediteket. Ennek összetétele 8 darab 10 kredites kötelező tantárgy a Képzési és kutatási szakaszban és 2X4 darab 10 kredites konzultáció a két szakaszban. Összesen 160 kredit.

A tudományos modulban több kreditszerzési lehetőség is van. A publikációk (a megjelent tanulmányokért 5-15 kredit kapható), konferencia előadás magyarul (előadásonként 5 kreditet ér) és idegen nyelven (10 kredit  kapható), szerkesztés és recenzálás (5-10 kredit szerezhető), tudományszervezés (5-15 kredit kapható) külföldi kutatómunka (hossztól függően 5-15 kredit), oktatói segédanyag készítése (5-10 kredit terjedelemtől függően) valamint egyéb tudományos tevékenység (5 kredit) tartozonak ebbe a kategóriába.

Az oktatási modulba tartozik értelemszerűen az oktatási tevékenység és egy adott tanszék munkájában való részvétel (kurzusonként 10 kreditért). A Történelemtudományok Doktori Iskolában a 3. modulban teljesítendő kreditek kiválthatóak a 2. modul kínálta lehetőségekkel, a két modulból összesen 80 kreditet kell teljesíteni.

Indokolt esetben a TDI egyénre szabott képzésre is felvehet hallgatókat. Erre akkor van lehetőség, ha a felvételiző a felvételi idejéig kiemelkedően magas tudományos tevékenységet folytatott: pl. abban az esetben, ha a jelölt már rendelkezik külföldön szerzett doktori fokozattal, de a fokozatot a magyar állam nem ismeri el, nem lehet honosítani stb. Ekkor speciális képzési programot és menetrendet állíthat össze az iskola az ezt igénylőknek.

A komplex vizsga letételétől 3 éven bellül (az abszolutoriumtól számított maximum 1 év) kell a doktori dolgozatot az előírásoknak megfelelően benyújtani. Az opponensi vélemények függvényében kerül meghirdetésre a védés. A sikeres védést követően a doktori eskütétellel zárul a fokozat megszerzésének folyamata.

A Történelemtudományi Doktori Iskola oktatói

 A Doktori Iskola oktatói (tagjai) az óratartáson túl témavezetéssel, vizsgáztatással, opponensi vagy bizottsági szerep vállalásával segítik a doktoranduszok tanulmányait. Az iskola hallgatóinak szakmai életében az egyik legfontosabb szerep a témavezetőnek jut. A témavezető magas színvonalon irányítja és szervezi az általa tutorált hallgató tanulmányait, kutatási munkáját; illetve segíti a doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészítését.

A Doktori Iskola tagjai oktató munkájuk mellett aktívan részt vesznek mind az egyetemi közéletben, mind a hazai és nemzetközi tudományos életben. A programok vezető tanárai egyben tagjai az akadémiai bizottságoknak és más hazai, illetve nemzetközi tudo­mányos szervezeteknek, kuratóriumoknak is. Ugyancsak vezetői három, az ELTE-re kihelyezett akadémiai kutatócsoportnak. A Doktori Iskola működését segítik az elnyert pályázatok (OTKA, Bolyai-ösztöndíj, posztdoktori ösztöndíj, TEMPUS-pályázatok és a remélhetően eredményes Európai Uniós pályázatok). A TDI oktatói emellett jelen vannak a tudományos életben a legrangosabb hazai szakfolyóiratok szerkesztő bizottságaiban és könyvsorozatok szerkesztőiként is.

 A TDI valamennyi tagja és oktatója rendelkezik tudományos fokozattal.

 

a.) az akkreditált törzstagok száma: 21

 • Bagi Dániel DSc, egyetemi tanár
 • Borhy László MHAS, egyetemi tanár
 • Dezső Tamás PhD, egyetemi tanár
 • Etényi Nóra CSc, habil. egyetemi docens
 • Fazekas István DSc, egyetemi tanár
 • Géra Eleonóra PhD, habil. egyetemi docens
 • Horn Ildikó DSc, egyetemi tanár
 • Juhász József DSc, egyetemi tanár
 • Körmendi Tamás PhD, habilitált egyetemi docens
 • Mohay Tamás DSc, egyetemi tanár
 • Nagy Balázs PhD, habil. egyetemi docens
 • Németh György DSc, egyetemi tanár
 • Sipos Balázs PhD, habil. egyetemi docens
 • Sonkoly Gábor DSc, egyetemi tanár
 • Szijártó István DSc, egyetemi tanár
 • Szilágyi Ágnes Judit DSc, habil. egyetemi docens
 • Varga Zsuzsanna DSc, egyetemi tanár
 • Vida Tivadar DSc, egyetemi tanár
 • Zólyomi Gábor CSc, egyetemi tanár
 • Zsoldos Attila MHAS, c. egyetemi tanár

b.) oktató (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket): 257

c.) témakiíró (ebben az iskolában):130

A Történelemtudományi Doktori Iskola doktoranduszai 

A Doktori Iskola eredményes működését igazolja, hogy évente jelentős számú hallgató kezdi meg itt tanulmányait, mind vidéki társegyetemekről, mind egyházi vagy magánegyetemről, s jelentős számban szlovákiai, kárpátaljai és romániai (erdélyi) egyetemekről. Kisebb számban, de évente 8–10 doktorandusz az Európai Unióból, az Egyesült Államokból vagy más földrészekről iratkozik be. (A tanulmányok sikeres elvégzéséhez a magyar nyelvet legalább olvasási szinten el kell sajátítani.)

Az iskola a doktoranduszok oktatása mellett azok tudományos munkáját publikációs lehetőségeik kibővítésével is támogatja. Az oktatók és témavezetők mind a hazai, mind a külföldi szakmai periodikákban történő publikálást elősegítik. Emellett a TDI 2002-ben saját tudományos folyóiratot indított útjára KÚT címmel, amely évenként 4 alkalommal biztosítja a publikációs lehetőséget elsősorban a saját hallgatóink részére. Az iskola oktatói a TDI-Könyvek sorozatban publikálhatnak.

Az önálló szakmai életre való felkészítést szolgálja, hogy az iskola egy-egy tematikus programja, vagy több program együttesen – oktatók és hallgatók közösen – tudományos konferenciákat szerveznek és a színvonalas, lektorált előadások írásos változatát tanulmánykötetekben jelentetik meg. A konferenciák szervezése és a tanulmányok szerkesztése ily módon közös műhelymunka keretében jön létre.

A legkiválóbb hallgatóknak – tanulmányi idejük második felében, a BTK támogatásával – lehetővé tesszük az alapképzésen szemináriumok, gyakorlatok vezetését. Többen részt vesznek a tudományszervezési munkában is.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományok Doktori Iskolája mind oktatóinak számát és tudományos minősítését, mind hallgatóinak és doktori fokozatot szerzett doktoranduszainak számát, végül legszélesebb spektrumú tematikáját tekintve Magyarországon a legnagyobb és leginkább sikeres történelemtudományi doktori iskola. Ennek elismeréseképpen a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól – a Rektori Konferencia és az Oktatási és Művelődési Miniszter egyetértésével – 2006. március 28-án megkapta a „Kiváló Doktori Iskola” címet.

 

Dokumentumok