Történelemtudományi Doktori Iskola

Középkori magyar történelem Doktori Program

A középkori magyar történelem iránt érdeklődő hallgatók doktori képzésére a doktori iskola megalapítása óta lehetőség volt. A képzés eredetileg a Medievisztika program mellett a Középkori – és Kora Újkori Magyar Történeti doktori program keretében folyt. Ez utóbbi 2005-ben kettévált Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti programokra.

A programra történelem és/vagy latin, levéltár, régészet, néprajz, művészettörténet esetleg muzeológia szakos egyetemi diploma birtokában lehet jelentkezni. Elsődleges célja az, hogy a hallgatók olyan speciális ismereteket és készségeket sajátítsanak el, amelyek abban segítik őket, hogy a középkori magyar történelmet elsősorban írott források segítségével kutathassák, és aktívan tudjanak hozzájárulni a magyar medievisztika fejlődéséhez. A képzés során a doktoranduszok a hazai és a nemzetközi szakirodalom alapján korszerű és hagyományos kutatási módszereket ismernek meg, diplomatikai, paleográfiai, pecséttani s heraldikai, egyháztörténeti, historiográfiai, intézménytörténeti, művelődéstörténeti, eszmetörténeti, gazdaság- és társadalomtörténeti, valamint történeti földrajzi ismeretekre tesznek szert. A képzés ideje alatt a hallgatók megismerkednek Erdély, Szlavónia és Horvátország speciális történeti sajátosságaival is.

A program szorosan együttműködik a Történelem Segédtudományai doktori programmal illetve a régészeten belül a középkori témával foglalkozó szakemberekkel, de nyitott más programok felé is. Biztosítja, hogy a hallgatók más hazai és külföldi intézmények kutatóival konzultáljanak.

A program vezetője:

Thoroczkay Gábor PhD, habilitált egyetemi docens
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
E-mail: thoroczkay.gabor@btk.elte.hu 

A program oktatói:

Solymosi László MHAS, professor emeritus
Draskóczy István DSc, professor emeritus
Bagi Dániel DSc, egyetemi tanár
Thoroczkay Gábor PhD, habilitált egyetemi docens
Dreska Gábor PhD, egyetemi adjunktus
Mikó Gábor PhD, egyetemi adjunktus
Zsoldos Attila MHAS, címzetes egyetemi tanár, tud. főmunkatárs MTA

A doktoranduszok évi átlagos száma: 1-2 fő

A program legfrissebb hírei

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől

EN