Alapképzés

Alapképzés

Alapképzés
Köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Gratulálunk sikeres felvételijéhez és kívánjuk, hogy a Karunkon folytatott tanulmányai során szellemi és emberi értékekkel tovább gazdagodjék! Az alábbi tájékoztatóval kívánjuk megkönnyíteni a Kar életébe való bekapcsolódását.

Általános tudnivalók

Felsőfokú tanulmányait az úgynevezett bolognai rendszerben fogja végezni, amelynek lényege a három ciklusra való tagolódás: a bölcsészhallgató alapfokon (e fok elnevezése latinul baccalaureus, angolul bachelor, rövidítve: BA) három évig (hat féléven/szemeszteren át) tanul, majd szakdolgozat elkészítésével és záróvizsgával fejezi be első ciklusbeli tanulmányait, s ezekről alapfokú (BA) diplomát kap. Ezt követően sikeres felvételi eljárás keretében juthat be a mesterképzésbe.

A mesterfokú (latinul magister, angolul master, rövidítve: MA) tanulmányok két éve (négy szemesztere) után diplomamunkát ír és a záróvizsga sikeres letételét követően mesterfokú (MA) diplomát kap.

A doktori fokozat elérése érdekében újabb felvételi vizsgát kell tennie, s ha ez sikeres, még négy évig (nyolc szemeszteren át) doktori képzésben vehet részt. A doktori szigorlat és a doktori disszertáció megvédése zárja a folyamatot, amelynek eredményeként elnyeri a doktori (PhD) címet.

A „bolognai folyamat” az olaszországi Bolognában aláírt nyilatkozatról kapta a nevét, amelyet huszonkilenc európai ország felsőoktatásért felelős minisztere írt alá 1999. június 19-én az Európai Felsőoktatási Térség létrehozása céljából.

Az alapfokozat megszerzéséhez és az oklevél kiadásához 180 kreditet kell összegyűjteni. Az alapképzésben minden bölcsésznek a következő ismeretekből kell teljesítenie 120 kreditet: kötelező általános bölcsésztárgyak, a képzési ág és az alapszak közös képzésének tantárgyai és a „szakirányos” képzés tantárgyai.

Az oklevél kiadásához szükséges további 60 kreditből egy 50 kredites egységet a szélesebb tudás és a tudományos szemlélet kialakítása érdekében „Diszciplináris minor (BBM)” és/vagy „Diszciplináris és tanári minor (BBT)” felvételével lehet megszerezni, de – amennyiben az alapszak erre lehetőséget biztosít – az alapszakon belüli specializációval is teljesítheti ezt az 50 kredites egységet. A fennmaradó 10 kredit szabadon választható tanegységekből, vagy a mestertanár szakot előkészítő pedagógiai-pszichológiai tantárgyakból szerezhető meg. Az egyes alapszakok belső tagolása, szakirányai, illetve specializációi változatos képet mutatnak, ezért kérjük, tájékozódjon kari honlapunkon (www.btk.elte.hu) az alapszakok szerkezetéről. Az alapképzés három éve alapozó – általában többféle mesterképzést megalapozó – jellegű. Bár ez a képzés bizonyos értelemben lezárt és a munka világának egyes területein való elhelyezkedést is lehetővé teszi, de pl. tanári vagy kutatói pályára csak akkor léphet, ha sikeres mesterfokú tanulmányokat is végez.

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.) határozza meg. Intézményi szinten az ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HKR; www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf) az iránymutató szabályzat. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a szabályzatot. A képzési és kimeneti követelmények (15/2006. (IV.3.) OM rendelet és a 289/2005. (XII.22.) Kormányrendelet) oktatási miniszteri rendelete tartalmazza a karunkon oktatott alapszakok legfontosabb követelményeit, a diploma kiadásához előírt egyéb feltételeket, a képzési időt, a nyelvvizsga-követelményeket stb.

Az alábbiakban szeretnénk néhány fontos tudnivalót külön is kiemelni.

Kérjük, hogy e dokumentumokat figyelmesen tanulmányozza át, ismerje meg lehetőségeit és a korlátokat egyaránt. Néhány kérdésre már most is felhívjuk figyelmét.

Kari tanegységlisták — Kurzuskínálat

A képzési és kimeneti követelmények alapján készültek a BA szakok tanegységlistái (tanterv), és készülnek félévről félévre a kurzuskínálatok (tanrend). A belépés évében aktuálisan érvényes tanterv és a tanrend tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek az egyetemi tanulmányokkal kapcsolatban a Kar hallgatóját eligazítják.

A kari tanegységlisták tartalmazzák a Karon létező valamennyi szak, alapszak, szakirány, „diszciplináris” és „diszciplináris és tanári” modul (minor) tanulmányi kötelezettségét. A tanegységlisták, az Egyetem és a Kar szervezeti felépítése, a tanszékek névsora és a kari szolgáltatások, valamint a tanulmányi rendről szóló tájékoztató a www.btk.elte.hu kari honlapról tölthetőek le.

Az egyetem kurzuskínálata a Neptun (elektronikus tanulmányi rendszer) hallgatói webes felületen a „Tárgyak-Tárgyfelvétel” menüpont alatt a „minden intézményi tárgy” kiválasztása után tekinthető meg.

Képzési idő

A ciklusokra bontott képzésben alapszakon a képzési idő hat félév.

Tárgyfelvétel

A beiratkozott hallgatók a hatályos jogszabályok és a HKR által meghatározott keretek között ütemezhetik tanulmányaikat. A tárgyfelvétel időszaka a szorgalmi időszak első két hete, amikor minden, a tanulmányok folytatását elektronikusan bejelentett hallgató – a tanegységlistában előírt rendet követve – a kurzuskínálatból válogatva összeállítja a féléves órarendjét. Ez a beiratkozáshoz hasonlóan fontos döntések sorozatából áll.

Arról a szándékáról, hogy a félév folyamán mely tanegységeket szeretné megszerezni, a tanegységek Neptunba való rögzítésével tesz nyilatkozatot. Tájékoztatjuk, hogy a 2013/2014-es tanévtől az Egyetemen bevezetésre kerül az elektronikus leckekönyv. Kérjük, a HKR idevonatkozó részét tanulmányozza át, és az előírt határidőket tartsa be. Amennyiben élni kíván megszerzett felsőfokú tanulmányainak befogadtatásával, és ezáltal mentesülni szeretne tanulmányi és vizsgakötelezettsége alól, kredtibefogadási kérelemmel élhet, amit a már megszerzett okirattal és/vagy igazolással (pl. latin v. ógörög érettségi) kérheti a Kari Kreditátviteli Bizottságtól.

A szükséges formanyomtatvány a kari honlapról az Ügyfélkapu – űrlapok – Tanulmányi Hivatal, Tanulmányi előmenetellel kapcsolatos űrlapok – Kreditátviteli kérelem útvonalon érhető el. A kitöltött kérelmeket a Kari Kreditátviteli Bizottság részére a Múzeum krt. 4/A fszt. 25-ös szobában a beiratkozást követően a Tanulmányi Hivatal által előre meghirdetett határidőig a megjelölt ügyfélfogadási időpontban lehet benyújtani.

Óralátogatási kötelezettség

Az előadáson a részvétel akkor kötelező, ha ezt a képzési terv előírja. Javasoljuk, hogy a kurzus első előadásán vegyen részt, mert ezen hangoznak el a kurzus teljesítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. A gyakorlaton (szemináriumon) a részvétel kötelező.

Tanulmányi Bizottság

Tanulmányi ügyekben a hallgatók a Kari Tanulmányi Bizottsághoz fordulhatnak. Minden kérelmet a szakos tanulmányi előadójánál kell benyújtania a Múzeum krt. 4/A fszt. 14-16-os szobákban. A megtárgyalt ügyekben hozott határozatokról a Neptun hivatalos bejegyzésein keresztül kap tájékoztatást.

Részletesebb eligazításban a beiratkozás napján tartott szóbeli tájékoztatón részesül, ezért kérjük, hogy beiratkozáson személyesen vegyen részt. Kérjük, hogy a honlapon a „Beiratkozás helye és időpontja” menüpont alatt ellenőrizze az Önre vonatkozó pontos időpontot és helyszínt és a beiratkozáson feltétlenül jelenjen meg

Besorolás/átsorolás az államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésbe

Az Nftv. 48. § (2) bekezdésére figyelemmel a felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább ötven százalékát.

Az állami támogatásból költségtérítéses képzésre történő átsorolást elkerülheti, ha abban az utolsó két félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetel, a tantervben előírt kreditmennyiség legalább felét teljesíti.

Önköltség befizetése

Ha önköltséges képzésre nyert felvételt, a beiratkozás feltétele az Nftv. 83. § (2) bekezdésben előírt, a 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerinti szerződéskötés is. A szerződéskötésre a beiratkozás során kerül sor.

Felhívjuk figyelmét, hogy az önköltség befizetésének módjáról és idejéről a Quaestura Iroda honlapján lévő Elektronikus Ügyintézés, Pénzügy/Befizetés menüpont alatt tájékozódhat.

Ösztöndíj, hallgatói juttatások

Az ösztöndíjak, szociális juttatások folyósítása kizárólag lakossági folyószámlán keresztül történik.

Egyéb tudnivalókról (pl. kollégiumi elhelyezés) az ELTE külön központi tájékoztatót tesz közzé a honlapon.

További felvett hallgatóknak szóló információk az ELTE központi honlapján érhetők el.