VIZSGAJELENTKEZÉSSEL, VIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK

2024.05.07.
VIZSGAJELENTKEZÉSSEL, VIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK

Tisztelt Hallgató!

 

A vizsgajelentkezési időszak 2024. május 8. (szerda) 19:00 órától indul, a

vizsgaidőszak pedig 2024. május 21. (kedd) - 2024. július 6. (szombat) között tart.

 

A problémamentes vizsgajelentkezés érdekében kérjük, olvassa el az alábbi hasznos tudnivalókat:

Vizsgára jelentkezni olyan tárgyból kell és lehet, amelyből vizsgajegyet kell szerezni. Szemináriumok, gyakorlatok esetén nem kell vizsgára jelentkezni, a féléves teljesítményük alapján értékeli Önöket az oktató. 

Gyakorlati tudnivalók vizsgajelentkezéssel, vizsgán való részvétellel kapcsolatosan

Feljelentkezés, lejelentkezés, átjelentkezés
A Hallgatói Követelményrendszer (HKR) 71. § (5) „A hallgató legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával jogosult a vizsgára jelentkezni, a vizsgára való jelentkezését visszavonni, illetve további vizsgaidőpontra jelentkezni.

Távolmaradás a vizsgáról
Vizsgahalasztás (HKR. 4. § 116.): a vizsgajelentkezés törlése, illetve vizsgáról igazolt távollét.

Eredménytelen vizsga (HKR 4. § 16.): az a vizsga, amelyen a hallgató igazolatlanul nem jelenik meg, és amelynek tekintetében nem élt a vizsgahalasztás lehetőségével. Az eredménytelen vizsgának értékelése (érdemjegye) nincs.

Kurzuselhagyás (HKR. 4. § 50.): ha a hallgató a tanegység teljesítését a kurzus felvétele ellenére meg sem kísérelte: vizsga esetén nem kísérelte meg a vizsga letételét, ide nem értve azt, ha azért nem kísérelte meg a teljesítést, mert a tanegység előfeltételét nem teljesítette.

(Kiegészítés: szeminárium vagy gyakorlat esetén a kurzuselhagyás azt jelenti, hogy a hallgató nem vett részt a foglalkozásokon, vagy más ok miatt értékelhetetlen volt a teljesítménye.)

Sikertelen vizsga, utóvizsga, érvénytelen vizsga, megszerzett jegy javítása
Sikertelen vizsga (HKR 4. § 74.): az a vizsga, amelyet a hallgató megkísérelt teljesíteni, de az ott támasztott tanulmányi követelményeknek nem felelt meg. Minden sikertelen vizsga eggyel csökkenti az adott kurzus teljesítésére összesen rendelkezésre álló vizsgalehetőséget.

Sikertelen nyelvi alapvizsga és nyelvi szigorlat kijavítását ugyanabban a vizsgaidőszakban a tanterv kizárhatja.

A hallgató ugyanabban a vizsgaidőszakban egy kurzusból – a vizsgahalasztás kivételével – legfeljebb két alkalommal jelentkezhet vizsgázni.

Utóvizsga: a sikertelen vizsgának ugyanabban a vizsgaidőszakban történő ismételt teljesítési kísérlete.

Érvénytelen vizsga (HKR 4. § 18.): az a vizsga, amelynek eredményét gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt figyelmen kívül kell hagyni. (A vizsga érdemjegyét és a vizsgajelentkezést a félév végén a Tanulmányi Hivatal törli a tanulmányi rendszerből.)

Megajánlott jegy (HKR. 4. § 52/C): a hallgató félévközi teljesítménye alapján az oktató megajánlhat érdemjegyet (megajánlott jegy), amelynek elutasítása esetén a hallgató a vizsgaidőszakban írásbeli vagy szóbeli vizsgát tesz. A hallgató legkésőbb a vizsgaidőszak második hetének végéig jelölheti be a Neptunba a megajánlott vizsgajegy elfogadását vagy elutasítását. Megajánlott jegy elfogadása csak akkor lehetséges, ha a hallgatónak nincs érvényes vizsgajelentkezése.

A megajánlott jegyet a Tárgyak / Megajánlott jegyek menüpont alatt lehet elérni.

  • A hallgató a megajánlott jegyet elfogadhatja, és ez lesz a végleges megszerzett jegye.
  • A hallgatónak lehetősége van visszautasítani a megajánlást, ebben az esetben a lehetősége van számonkérés útján teljesíteni, és az alapján vezethető fel a végleges megszerzett jegy.
  • Ha a hallgató figyelmen hagyja a megajánlott jegyet (nem reagál rá a Neptunban), a bejegyzés nem véglegesítődik. Ilyenkor a féléves teljesítése elvész, mivel a hallgató nem rendelkezik végleges jeggyel.

 

Megszerzett vizsgajegy javítása (javítóvizsga HKR 73. § (8)): érvényes vizsgajegy javítása (elégséges vagy annál jobb osztályzat) esetén minden esetben a második eredmény számít véglegesnek, még abban az esetben is, ha az rosszabb eredmény lett, vagy Ön nem jelent meg a vizsgán. Amennyiben elégtelenre teljesít, vagy nem jelenik meg a felvett vizsgán, a korábbi teljesítését elveszíti! Ilyen javítási lehetőséggel félévente, szakonként, vizsgaidőszakonként két alkalommal lehet élni.

Lejárt pénzügyi tartozás
Lejárt díjtétel tartozás: lejárt határidejű aktív díjtétel tartozással vizsgára jelentkezni nem lehet. Ezért kérjük, hogy még most, idejében ellenőrizze, van-e rendezendő tétele a Neptun rendszerben. A Pénzügyek/Befizetések menüpontban kérdezze le a minden félév + aktív státuszú díjtételek szűrési beállítással, hogy van-e nyitott (aktív) tétele.

Amennyiben a hallgató a vizsgaidőszak utolsó hetében kísérli meg első alkalommal a vizsga letételét, annak sikertelensége esetén az oktatási szervezeti egység nem köteles újabb vizsgaidőpont kijelölésére.

 

Előfeltétek
Gyenge előfeltétel: olyan előfeltétel, melynek teljesítése a tanegységgel azonos félévben is történhet. A gyenge előfeltételként megjelölt tantervi egységet legkésőbb az előfeltételes tanegységgel azonos képzési időszakban kell teljesíteni. Az előfeltételes tanegység esetében az előfeltétel megelőző teljesítése előírható a tantervben vagy a kurzus meghirdetésekor. 

Erős előfeltétel: olyan előfeltétel, amelynek korábbi teljesítése a tantervi egység felvételének feltétele.

Előfeltételek nélküli teljesítés következménye: A HKR 19. § (4) bekezdés alapján előfeltételes tanegység esetleges teljesítése az előfeltétel(ek) teljesületlen volta esetén érvényét veszti. Az eredményt a TH a Neptun rendszerből törli a félév végén.

 

A hallgató teendői a vizsgaidőszakban és a vizsgaidőszak végén
A szóbeli vizsgáztatás során elengedhetetlen továbbra is a személyazonosság megállapítása. A vizsgákon a személyazonosság igazolása arcképes igazolvánnyal történik majd, enélkül a vizsgán részt venni nem lehet. Online szóbeli vizsga esetén ez a kamerán keresztül zajlik a hallgató részéről történő fényképes igazolvány (diákigazolvány, személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevél) bemutatásával.

 

Korábban a vizsgára a hallgatónak magával kellett vinnie a keményfedeles papíralapú indexét, melybe a vizsgát követően az oktató felvezette a megszerzett érdemjegyet. Mivel ez megszűnt, erősen javasoljuk a hallgatóknak, hogy minden szóbeli vizsgára vigyék magukkal az ún. „Szóbeli vizsga igazolására szolgáló lapot”. Ezt a hallgató maga nyomtathatja ki a saját Neptun felületére belépve az alábbi útvonalon, ha már feljelentkezett az adott vizsgára: VIZSGÁK / FELVETT VIZSGÁK / félév kiválasztása / felvett vizsga sorának végén keresztre klikkelve VIZSGAADATOK / felugró panelen baloldalon alul VIZSGABIZONYLAT NYOMTATÁSAAz oktató ezen tudja a hallgató számára is külön rögzíteni a megszerzett érdemjegyet. Ez a hallgató saját példánya, haza viheti, megőrizheti. Ezzel a későbbiekben a hallgató részéről bizonyítható az adott vizsgán szerzett érdemjegy, vagy ha esetleg elmaradt a jegy rögzítése, ezzel tudja igazolni, hogy a vizsgát teljesítette. Amennyiben a hallgató úgy dönt, hogy a vizsgára nem viszi magával a kurzusfelvételi lapot, a későbbiekben probléma esetén nem tud majd reklamációval élni a jegyet illetően.

Vizsgaidőszak végén: ellenőrizni kell, hogy valamennyi jegyük rendben be van-e írva. HKR 65. § (6) bekezdésben foglalt szabályozásra. „Amennyiben az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben rögzített érdemjegy nem egyezik meg a vizsgán szerzett érdemjeggyel, vagy annak ellenére, hogy a hallgató vizsgát tett, nem szerepel érdemjegy vagy igazolatlan távollét szerepel az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben, a hallgató vagy az oktató a vizsgaidőszakot követő 7 napon belül kifogással élhet. E határidő elmulasztása esetén igazolásnak kizárólag akkor van helye, ha a kifogás benyújtását a rendelkezésre álló 7 napos időszak egybefüggően több mint felében orvosi igazolással bizonyított egészségügyi ok akadályozta”.

Amennyiben a kifogásra adott határidőt elmulasztja, úgy az érdemjegye akkor sem kerül utólag rögzítésre, ha az oktató adott érdemjegyet a szóbeli vagy írásbeli feleletre.

A kifogás benyújtásának határideje a Tanulmányi Hivatal felé: 2024. július 13. 17:00 óra

Kifogás értékelésre vonatkozó adattal szemben Neptun kérvény leadása szükséges. A kérvény elérhető a Neptunba belépve, az Ügyintézés, Kérvények menüpontban. A kérvény leadható 2024. július 6. 16:00 - július 13. 17:00 óra között.

 

Felhívjuk azon osztatlan tanárszakos hallgatóink figyelmét, akiknek alapkaruk a BTK, de az egyik szakpártagjukat a TTK gondozza, hogy a Hallgatói Követelményrendszer 531. §-a alapján el kell bocsátani a szakról a hallgatót, ha az első két regisztrált félévben nem teljesíti a szakján előírt felzárkóztató kritériumtárgyat/tárgyakat.

Ha azt tapasztalják, hogy a jegyet a tanár felvezette, de a tárgy mégsem pipálódik ki (nem zöldül ki), feltétlenül jelezzék a TH-nak.

 

Jogviszony megszüntetése tanulmányi kötelezettségek nem teljesítése miatt
Tanulmányi kötelezettségek nem teljesítésének következménye:

A HKR 52. § (1) bekezdése alapján el kell bocsátani a szakról a hallgatót, ha

a) egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet háromszori, nyelvi alapvizsga esetében négyszeri felvétel után sem teljesített

b) egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet hat érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet és az eredménytelen vizsgát – sem teljesített;

52. § (3) A karra vonatkozó Különös rész rendelkezik

a) a meghatározott képzési időszakok alatt a hallgatónak a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeiről,

A HKR 327. § ad 52. § (3) a) szerint el kell bocsátani a szakról a hallgatót, ha az első három regisztrált félévben a szakján nem teljesített 36 kreditet.

Nftv. 59. § (4) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

 

Üdvözlettel:
BTK Tanulmányi Hivatal