Kérelem kutatásetikai engedélyhez

¹ A kutatásvezető csak tudományos minősítéssel (PhD, DSc, CSc) rendelkező kutató lehet. Ha a kérelmet hallgató (BA, MA, PhD) adja be, akkor a fokozattal rendelkező témavezető nevét kell beírni.

4. Beosztása: ELTE közalkalmazott²*

²  Ha nem ELTE közalkalmazott, a kutatási engedély kitöltésével egyben ahhoz is hozzájárul, hogy az ELTE BTK Kari Kutatástámogató Bizottság a jelen űrlapon szereplő személyes adatait kezelje.

³ Nem kell nevesíteni azokat a segítőket, akik a későbbiekben az adatok értékelésében, feldolgozásában vesznek részt. Az adatok kezeléséért ebben az esetben a vezető kutató felel.

⁴ Ha nincs ilyen, kérjük, azt írja be.

12. A kutatás célja (min. 100, max. 200 szó)*

13. Amennyiben vannak, a kutatás résztvevőinek életkora*

14. A beleegyezés megtételének módját befolyásolja a személy életkora. A következőkben kérjük, jelölje meg, mely dokumentumokat csatolja:

3 év alatti gyermekkorú résztvevő

3-14 év közötti gyermekkorú résztvevő

14-18 év közötti kiskorú résztvevő

18 éven felüli résztvevő

Nincs fájl kiválasztva
Nincs fájl kiválasztva
Nincs fájl kiválasztva
Nincs fájl kiválasztva
Nincs fájl kiválasztva
Nincs fájl kiválasztva
Nincs fájl kiválasztva

16. Az adatgyűjtés helyszínei*

17. A kutatás lebonyolításának rövid (max. 200 szó), összefoglaló ismertetése. (Nem az elméleti háttér, hanem a tervezett adatgyűjtési módszer bemutatása szükséges.)

18. A kutatás során tervez-e személyes adatot gyűjteni?⁵*

⁵ Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. (Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító; vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható). Amennyiben Ön ilyen adatokat nem gyűjt, az "Adatkezelési tájékoztató" használata nem szükséges.

19. A kutatás során gyűjtött adatok lehetővé teszik a személyek azonosítását?⁶*

⁶ Amennyiben nem-et jelöl, az az jelenti, hogy az adatokat névtelenül gyűjti, és egyéb személyes adatokat sem kezel (pl. Neptun kódot, kép- és hangfelvételt, email címet, lakcímet, TAJ számot stb.) (amennyiben igent jelöl, úgy erre a helyzetre az adatkezelésre vonatkozó általános érvényű szabályok [l. Hozzájárulás adatkezeléshez, ill. ennek a melléklete] érvényesek)

20. Milyen kész kérdőíveket, teszteket, egyéb mérő-eszközöket stb. kíván alkalmazni (ha vannak ilyenek)?

Nincs fájl kiválasztva

21. Végez-e résztvevő megfigyeléses vizsgálatot?*

21.1 Ha igen, hogyan dokumentálja megfigyeléseit és hol őrzi a dokumentációját? (ha az előző kérdésre nem választ adott, írjon ide egy 0-át)*

22. Kulturális antropológiai terepmunka esetén megismerte és szem előtt tartja-e a nemzetközi kutatásetikai kódexek, különösen az Amerikai Antropológiai Társaság előírásait?⁷*

23. Mit tesz azért, hogy a kutatásban résztvevőket a részvétel következtében ne érje hátrány?⁸*

⁸ A hátrány meghatározása: közvetett vagy közvetlen anyagi hátrány, ami a kutatásban való részvétel miatt adódik.

24. Publikálás esetén hogyan őrzi meg az adatközlők anonimitását?*

25. Készül-e a kutatás során olyan adatbázis vagy archívum, amely személyes, illetve érzékeny adatokat is tartalmaz, és amelyet a jövőben további kutatási célra használni kíván, illetve hozzáférhetővé kíván tenni?*

25.1 Amennyiben igen, hogyan biztosítja a jövőben az adatok névtelen kezelését? (ha az előző kérdésre nem választ adott, írjon ide egy 0-át)*

26. Amennyiben az adatok kezelése nem névtelen, tehát a résztvevők azonosíthatók (ilyen az is, ha az archívumban hang- vagy képfelvételeket tárol), hogyan biztosítja a személyes és érzékeny adatok védelmét a jövőbeli kutatásokban? (ha az adatok kezelése névtelen, akkor ezt írja ide)*

27. Milyen berendezéseket, műszereket, eszközöket alkalmaz?*

Nincs fájl kiválasztva

⁹ Azokban az esetekben csatolja a dokumentációt, ha egészségügyi vagy más kockázata van a résztvevőre vagy a tárgyi emlékek integritására, kivéve a régészeti roncsolásos vizsgálatok.

28. Ismertesse, milyen módon biztosítja a felvett adatok bizalmas, rövid és hosszú távú kezelését, archiválását, és azt, hogy azokból a résztvevő ne legyen azonosítható. Illetve, ha név szerint vállalta a személy a részvételt, hogyan biztosítja a résztvevők és azok adatainak védelmét? Meddig, hol, milyen formában tárolja a felvett és feldolgozott már anonimizált adatokat?*

29. Jár-e a vizsgálat kellemetlen ingerek bemutatásával?*

29.1 Amennyiben IGEN-nel válaszolt, ismertesse, hogyan gondoskodik arról, hogy a résztvevő személyekben testi és lelki kár ne essék a vizsgálat folyamán. (amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, írjon ide egy 0-át)*

30. Jár-e a vizsgálat kellemetlen helyzetek létrehozásával?*

30.1 Amennyiben IGEN-nel válaszolt, ismertesse, hogyan gondoskodik arról, hogy a résztvevő személyekben testi és lelki kár ne essék a vizsgálat folyamán. (amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, írjon ide egy 0-át)*

31. Jár-e a vizsgálat fájdalommal?*

31.1 Amennyiben IGEN-nel válaszolt, ismertesse, hogyan gondoskodik arról, hogy a résztvevő személyekben testi és lelki kár ne essék a vizsgálat folyamán. (amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, írjon ide egy 0-át)*

32. Jár-e a vizsgálat fogyatékossággal élő személyek részvételével?*

32.1 Amennyiben IGEN-nel válaszolt, ismertesse, hogyan gondoskodik arról, hogy a résztvevő személyekben testi és lelki kár ne essék a vizsgálat folyamán. (amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, írjon ide egy 0-át)*

33. Jár-e a vizsgálat mentális betegek vagy mentálisan veszélyeztetett egyének részvételével?*

33.1 Amennyiben IGEN-nel válaszolt, ismertesse, hogyan gondoskodik arról, hogy a résztvevő személyekben testi és lelki kár ne essék a vizsgálat folyamán. (amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, írjon ide egy 0-át)*

34. Jár-e a vizsgálat társadalmi kisebbségek (vagy más sérülékeny csoport tagjainak) részvételével?*

34.1 Amennyiben IGEN-nel válaszolt, ismertesse, hogyan gondoskodik arról, hogy a résztvevő személyekben testi és lelki kár ne essék a vizsgálat folyamán. (amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, írjon ide egy 0-át)*

35. Jár-e a vizsgálat testi sérülés veszélyével?*

35.1 Amennyiben IGEN-nel válaszolt, ismertesse, hogyan gondoskodik arról, hogy a résztvevő személyekben testi és lelki kár ne essék a vizsgálat folyamán. (amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, írjon ide egy 0-át)*

36. Jár-e a vizsgálat a résztvevők megtévesztésével, a célok részleges elhallgatásával?*

36.1 Amennyiben IGEN-nel válaszolt, ismertesse, hogyan gondoskodik arról, hogy a résztvevő személyekben testi és lelki kár ne essék a vizsgálat folyamán. (amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, írjon ide egy 0-át)*

37. Jár-e a vizsgálat olyan eljárással, amely akár szándéktalanul is szorongást vagy szenvedést okozhat (pl. mélyinterjú)?*

37.1 Amennyiben IGEN-nel válaszolt, ismertesse, hogyan gondoskodik arról, hogy a résztvevő személyekben testi és lelki kár ne essék a vizsgálat folyamán. (amennyiben az előző kérdésre nemmel válaszolt, írjon ide egy 0-át)*

38. Sajátos esetek (Kérjük, akkor töltse ki, ha az alábbi kérdések RELEVÁNSAK a tervezett kutatás szempontjából). Amennyiben nem relevánsak a kérdések a tervezett kutatás szempontjából, írjon be egy 0-át.

38.1 Amennyiben a kutatásban nehezen biztosítható az érintettek előzetes beleegyezésének elnyerése (pl. kutatás nyilvános terepen) mivel indokolja az előzetes tájékoztatás elmaradását, és hogyan biztosítja a résztvevők védelmét, utólagos vagy folyamatos tájékoztatását, bevonását? (Amennyiben a kérdés a kutatása szempontjából nem releváns, írjon ide egy 0-át.)*

38.2 Amennyiben a kutatás nem közvetlenül személyekre irányul (pl. dokumentumelemzés, történeti kutatás vagy levéltári kutatás, vagy nyilvános terek kutatása), de vannak közvetetten érintett személyek (rájuk vonatkozó személyes adatok): velük kapcsolatban milyen etikai problémák merülnek fel (beazonosíthatóság, joguk a véleményformálásra stb.), és hogyan válaszol ezekre? Illetve amennyiben vannak közvetlenül és közvetetten érintettek, hogyan különíti el őket a kutatás során? (Amennyiben a kérdés a kutatása szempontjából nem releváns, azt írja ide.) Amennyiben az adatok személyek azonosítását lehetővé teszik, úgy erre a helyzetre az adatkezelésre vonatkozó általános érvényű szabályok (ld. Hozzájárulás adatkezeléshez, ill. ennek Melléklete) érvényesek.*

38.3 Ha részvételi vagy akciókutatásról van szó, fejtse ki röviden, hogyan biztosítja, és milyen módon tervezi a személyek aktív bevonását, valamint mutassa be, hogy a kutatásnak milyen hatásai lehetnek az adott csoportra, személy(ek)re, aki(ke)t bevon, illetve az adott helyszínekre, közösségekre, amiket alakít. A résztvevőknek lehetőségük van-e – és ha igen, milyen módon, ha nem, miért nem – arra, hogy a kutatás eredményeihez hozzászóljanak? (Amennyiben a kérdés a kutatása szempontjából nem releváns, írjon ide egy 0-át)*

38.4 A kutatásnak vannak-e (áttételes) pedagógiai hatásai? Beavatkozik-e pedagógiai folyamatokba? Ezek a hatások milyen módon befolyásolhatják a résztvevőket (különösen, ha gyermekek)? (Amennyiben a kérdés a kutatása szempontjából nem releváns, írjon ide egy 0-át)*

38.5 Ha levéltári kutatást is folytat, hogyan ügyel a személyes adatok védelmére a kutatás során és az eredmények publikálásakor? Levéltári kutatás során kérjük, vegye figyelembe a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 24.§-ban foglaltakat! (Amennyiben a kérdés a kutatása szempontjából nem releváns, írjon ide egy 0-át)*

38.6 Amennyiben kutatásait régészeti korú emberi maradványokon végzi, nyilatkozzon arról, hogy kutatásait az emberi méltóság tiszteletének betartásával és tapintattal végzi. Nyilatkozzon arról, hogy megismerte és tiszteletben tartja az ICOM Múzeumok Etikai Kódexének emberi maradványokra vonatkozó előírásait, valamint az MTA roncsolásos antropológiai mintavételezésre vonatkozó javaslatát. (Amennyiben a kérdés a kutatása szempontjából nem releváns, írjon ide egy 0-át)*

38.7 Nyilatkozzon arról, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben a kutatása során további kutatásra használható adatbázist vagy archívumot szándékozik összeállítani a felvett adatokból (amely személyes, illetve érzékeny adatokat is tartalmaz), a résztvevőktől ehhez is beleegyezést kell kérnie, informálva a résztvevőt arról, hogy előreláthatólag meddig tart az adatkezelés, és milyen lépéseket tesz a személyes és érzékeny adatok védelme érdekében. (Amennyiben a kérdés a kutatása szempontjából nem releváns, írjon ide egy 0-át)*

38.8 Nyilatkozzon arról, hogy tudomásul veszi, hogy amennyiben az adatbázisokon vagy archívumokon végzett további kutatásban személyes vagy érzékeny adatok kezelése történik, szükséges az adatközlők ismételt beleegyezését kérni ezekben a további kutatásokban is (ez a beleegyezés nem egyenlő az adatoknak az adatbázisban való tárolásához adott beleegyezéssel). Amennyiben az adatbázisban tárolt adatok nem teszik lehetővé a személyek azonosítását, a másodlagos felhasználáshoz (további kutatáshoz) nem szükséges beleegyezést kérni, de etikai engedélyt igényelni igen. (Amennyiben a kérdés a kutatása szempontjából nem releváns, írjon ide egy 0-át)*

38.9 Van-e bármilyen további etikai vonatkozása a vizsgálatnak, amelyre a fenti kérdésekre adott válaszokban nem történt utalás? Ha igen, kérjük, röviden ismertesse. (Amennyiben nincs ilyen, azt írja ide.)*

Egyéb kérés, megjegyzés

Köszönjük a kitöltést!