Kurzusajánló a 2023/24-es őszi félévre

2023.08.18.
Kurzusajánló a 2023/24-es őszi félévre
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az alábbi válogatás csak ízelítő, hiszen adott  szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tantervében biztosított mennyiségű, szabadon választható tanegység teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével az Egyetem bármely kurzusa elvégezhető. (ELTE szervezeti és működési szabályzata II. kötet Hallgatói követelményrendszer 28. §)

Tárgyfelvételi időszakok:

 • Előzetes jelentkezés: 2023.05.28., 17:00 – 2023.09.01., 16:00
 • Rangsorolásos jelentkezés: 2023.09.01., 20:00 – 2023.09.07., 17:00
 • Versenyjelentkezés: 2023.09.08., 08:00 – 2023.09.15., 16:00

A BESZÉDGYAKORLATTÓL A ZENETÖRTÉNETIG

A Művészetközvetítő és Zenei Intézet a 2023/24-es tanév őszi szemeszterében az alábbi szabadon választható kurzusokat hirdeti meg:

Beszédgyakorlat: a beszéd ismerete, technikai feltételei: anatómiai / fiziológiai ismeretek és gyakorlati megoldások (színpadi mozgás, megjelenés)

Előadói gyakorlat: a kurzus felvételével a jelentkező részt vehet a tanszék kórusainak próbáin és szereplésein, emellett a fellépéseken saját énekes/hangszeres tudásának szólisztikus bemutatására is lehetőség nyílhat

Népzene: alap- és speciális népzenei ismeretek (tömbösített órákon)

Zenetörténet ​(a 3. szemesztertől): a tantárgy különböző történeti korszakok zenéjének lényegét és sajátos jellemzőit elemzi


A modern magyar művészet európai kontextusa

A kurzus a 20. század első felének magyar képzőművészeti irányzatait az európai hatások és kapcsolódások mentén tárgyalja.

A kulturális transzfer fogalmát hasznosítva vizsgálja a nyugat-európai centrumokkal való kapcsolatok módozatát (utazások, kiállítások, személyes kapcsolatok), a stiláris törekvések adaptálásának változatait, a beilleszkedés, keveredés és egyéni variációk jelenségeit. A főbb érintett témakörök a kövekezők: Rippl-Rónai József és a Nabik; Francia fauve-ok és magyar vadak; A Nyolcak Párizsban; Magyar kubizmus; Die Blaue Reiter és a Ma; Aktivizmus és absztrakció; Magyar emigráció és európai avantgárd; Magyarok a Bauhausban; Római iskola: novecento mint kultúrpolitikai irány; Chagall és Ámos Imre; Európa mint program: Európai Iskola; A szovjet irány: szocreál.  

 • kurzuskód: BBN-MŰV-402 
 • kurzus időpontja: csütörtök 10.00-11.30 
 • kurzus oktatója: Dr. Révész Emese, egy. docens  

A nyelv térben és időben

Az előadás célja a magyar nyelv- és nyelvjárástörténettel kapcsolatos legfontosabb ismeretek átadása, a hallgatók nyelv- és művelődéstörténeti ismereteinek a bővítése.

A kurzus segíteni kívánja a történetiségben való időbeli és térbeli tájékozódás fejlesztését. A nyelvi változás általános kérdéseinek és a diakrón nyelvészeti kutatások forráscsoportjainak a megismertetése mellett a magyar nyelvtörténet korszakainak a bemutatása történik meg a nyelvben tükröződő művelődéstörténeti vonatkozások kiemelésével.

Az előadás tartalma: 1. A nyelvtörténet tárgya, részterületei, érintkező tudományai. A nyelvi változás általános törvényszerűségei. 2. A magyar nyelvtörténet korszakainak főbb jellemzői. 3. A nyelvtörténet-kutatás forrásai. 4. A magyar nyelv eredete és az ősmagyar kori műveltség a szavak tükrében. 4. A magyar nép elhelyezkedése a Kárpát-medencében. A kultúraváltás tükröződése a nyelvben. 5. Nyelv és nyelvjárás. A magyar nyelvjárások jellemzése. 6. Nyelvföldrajz és népiségtörténet. A székelyek és a csángók településtörténete a nyelvföldrajz szemszögéből. 7. A középmagyar kor történelmi, kulturális és nyelvi eseményei. 8. Az irodalmi nyelvi norma kialakulása. 9. A felvilágosodás és a reformkor nyelvi mozgalmai, különös tekintettel a nyelvújításra és a magyar nyelv státusára. 10. Az újabb magyar kor divergens és konvergens nyelvi változásai.

 • Kód: BBN-MNY11-243 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. N. Fodor János adjunktus (nfodor.janos@btk.elte.hu)

Arisztotelész

Az előadáson a klasszikus kori görög filozófia egyik meghatározó alakja, Arisztotelész természetfilozófiájának, metafizikájának, lélekfilozófiájának és etikájának főbb vonásait tekintjük át. Azon hallgatók, akik az előadást közismereti kódon (BMVD-020.011 vagy BBV-020.005) veszik fel, a Filozófiatörténet II. tanegység vizsgatematikájának Arisztotelészhez tartozó részéből kapnak kérdéseket. Akik a kurzust valamelyik filozófia képzés (specializáció, minor vagy MA) keretében végzik, Arisztotelészből és a hellenisztikus filozófiából is vizsgáznak.

 • Bodnár István
 • Csütörtök: 14:00-15:30, i ép., I. em. 129. terem
 • A kurzus kódja: BBN-FIL-212.02, BMA-FILD-212.02, BMVD-020.011, BBV-020.005

A japán nyelv szerkezete

E kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a japán nyelvészeti alapfogalmakkal, elsajátítsák a japán nyelvről szóló szakirodalom viszonylag kompetens olvasásának képességét, és nyitottá váljanak a nyugati nyelvekben ismeretlen vagy ritka jelenségek iránt.  A kurzus előadásai a japán nyelv szerkezetének 14 témáját tárgyalják. A tárgyalás kerete alapvetően tipológiai és kognitív nyelvészeti, de utalunk a szociolingvisztikai tényekre is.

 • oktató: Cseresnyési László
 • csütörtök 10.00-11.30, Nyelvtudományi Kutatóközpont (Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem
 • BBV-025.30, BMVD-025.30, gyakorlat, 4 kredit

A szanszkrit eposzok világa

A kurzus általános bevezetést kínál az óind eposzok, azaz a Mahábhárata és a Rámájana világába.

Az órák egy-egy mítoszra épülnek, amelyek példáján keresztül a hallgatók a szövegek közös elemzése révén ismerhetik meg az eposzok, illetve az óind mitológia sajátosságait. Többek között olyan kérdésekre igyekszünk választ találni, hogy mitől gerjedt haragra Csatabárdos Ráma, volt-e lelkiismeretfurdalása Krisnának, üdvösebb-e vezekelni, mint áldozni.

 • Kód: BBN-IND11-341:07, BBN-IND23-341:01
 • Oktató: Száler Péter
 • Időpont és helyszín: kedd 11:30–13:00; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A szanszkrit nyelv alapjai

A kurzust azoknak ajánljuk, akik nem szeretnének értetlenül nézni egy társaságban, ha a szanszkrit nyelvre terelődik a szó, és tudni szeretnék, mit jelentenek például azok a magyar nyelvben is meghonosodott szanszkrit kifejezések és nevek, hogy "jóga", "Véda" vagy "Buddha", de nincs idejük vagy energiájuk arra, hogy több félévet vagy akár éveket töltsenek a nyelv megtanulásával.

A félév során valóban közérthetően és érdekesen (és persze csak a szükséges részletességgel) áttekintjük ennek az ősi indiai nyelvnek a nyelvtanát, különleges és néha egészen meghökkentő jellegzetességeit, valamint történetének legfontosabb mozzanatait, és ennek révén a kurzus végére a hallgatók képessé válnak arra, hogy egyszerűbb szanszkrit szövegeket szótár és nyelvtankönyv, az órákon szószedet és nyelvtani összefoglalók segítségével akár önállóan is megfejtsenek.

 • Kód: BBN-IKU-102, BMVD-105:62
 • Oktató: Ittzés Máté
 • Időpont és helyszín: péntek 12:30–14:00; Ifjúsági ép. I. em. 101.

A változó nyelv

 Az előadás célja a magyar nyelv történetével kapcsolatos tényszerű nyelvi, művelődéstörténeti és módszertani ismeretek átadásán kívül a szemléletformálás: a múlt és jelen, a nyelvi szintek egymás közötti, illetve a nyelv és társadalom közötti (történeti) összefüggéseknek a meglátását és értelmezését segítő szemléletmód kialakítása.

Az előadás tartalma: a nyelvi változás természete; a történelmi, társadalmi, kulturális hatások érvényesülése a nyelvi rendszer és a nyelvhasználat alakulásában. A főbb témakörök: a nyelvtörténet forrásai, a magyar nyelvtörténet korszakolása, a művelődés és a nyelv viszonya (a szókészlettörténetben, az írásbeliség történetében és a jelentéstörténetben), a nyelvi rendszer belső működése (néhány példával bemutatva), a diakrón nyelvészet kapcsolata más nyelvészeti tudományterületekkel.

 • Kód: OT-MAGY-150 (előadás, 2 kredit)
 • Oktatók: Dr. Sárosi Zsófia docens (sarosi.zsofia@btk.elte.hu), Dr. Szentgyörgyi Rudolf adjunktus (szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu) (különböző időpontokban)

Az arab zene története

A kurzust azoknak ajánljuk, akik szeretnének mélyebben megismerkedni az arab világ hagyományos zenéivel és hangszereivel, az arab-iszlám kultúra regionális zenei történetével.

A kurzus programja:

1. Madzhabok és regionalitás, népzenekutatás és hangszertörténet kutatás
2. A Mashrek hagyományos hangszeres zenéje (makám, maluf)
3. A Magreb hagyományos hangszeres zenéje (gnava zenész kaszt)
4. Nyugat-Afrika hagyományos hangszeres zenéje (griot zenész kaszt)
5. Kelet-Afrika hagyományos hangszeres zenéje (taarab, benga)
6. Dél-Ázsia hagyományos zenéje (Hindusztáni klasszikus zene, baul zenész kaszt)
7. Délkelet-Ázsia hagyományos hangszeres zenéje (Gamelán zenekarok)
8. Közép-Ázsia hagyományos zenéje (Dede Korkut hagyománya, asig énekesek)
9. Hangszerkultúra és életmód kapcsolata (nomádok és városlakók zenei hagyományai)
10. Hangszeres hatások a hagyományos muszlim kultúrákban (hegedű, harmonika)
11. Autentikus és nem autentikus hangszerek, autenticitás jelensége
12. Udvari és népi hangszerek Nyugat- és Közép-Ázsiában
13. Udvari és népi hangszerek Dél- és Délkelet-Ázsiában
14. Udvari és népi hangszerek Észak, Nyugat- és Kelet-Afrikában
15. Etno, lokálspecifikus és nemzeti hangszerek az iszlám világban

 • Kód: BMVD-111:15, BBV-111:15
 • Oktató: Brauer-Benke József Dr.
 • Időpont és helyszín: péntek 14:00-15:30; B. ép. I. em. 235.

Az Európai Unió keleti bővítése – a KGST-től Schengenig

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az EU (és a NATO) keleti bővítésének folyamatával, a bővítés mechanizmusával és az EU intézményeinek működésével. Továbbá kitekintést ad az EU esetleges újabb keleti bővítésének lehetőségeire, illetve az EU és a posztszovjet térség (elsősorban Oroszország és Ukrajna), valamint az EU és a Nyugat-Balkán kapcsolataira.

A kurzus adatai:

 • gyakorlat
 • BBN-TSP13-319
 • Oktató: Mezei Bálint
 • Időpont: H:15:00-16:30
 • ELTE BTK Főépület, II. emelet, 239-es szoba

Tematikai egységek:

 • A KGST szerkezeti felépítése, működése, ellentmondásai, válsága, felbomlása
 • A Varsói Szerződés felépítése, működése, ellentmondásai, felbomlása
 • Az Európai Közösségek létrejötte, az EU létrejötte és intézményei
 • A KGST és az EK kapcsolatai
 • Rendszerváltások Közép-Kelet-Európában (1989/90) és a Szovjetunióban
 • Privatizáció (tulajdonáthelyezés) Közép-Kelet-Európában és a posztszovjet térségben
 • A PHARE-program
 • A Visegrádi Együttműködés (eredeti célok, új perspektívák)
 • A NATO keleti bővítése (országok, országcsoportok szerinti bontásban)
 • Az EU keleti bővítése (országok, országcsoportok szerinti bontásban)
 • Az EU és a Nyugat-Balkán (Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia) kapcsolatai
 • Az EU és a FÁK kapcsolatai, az EU és a posztszovjet térség (elsősorban: Oroszország és Ukrajna) kapcsolati

Követelmények: a hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak (egy előzetesen kiadott követelménylista alapján), illetve kiselőadás keretében mutatják be szemináriumi dolgozatukat.  

Olvasmányok:

 1. Kardos József, Simándi Irén (szerk.): Európai politikai rendszerek (Budapest: Osiris, 2004)
 2. Kiss J. László: A huszonötök Európái (Budapest: Osiris, 2005)
 3. Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia: a délszláv állam története (Budapest: Aula Kiadó, 1999)
 4. Balogh László: Románia története (Budapest: Aula Kiadó, 2001)
 5. Niederhauser Emil: Kelet-Európa története (Budapest: História Könyvtár, MTA Történettudományi Intézet, 2001)
 6. Font Márta, Krausz Tamás, Szvák Gyula, Niederhauser Emil (szerk.): Oroszország története (Budapest: Pannonica, 2001)
 7. Krausz Tamás, Sz. Bíró Zoltán (szerk.): Peresztrojka és tulajdonáthelyezés. Tanulmányok és dokumentumok a rendszerváltás történetéből a Szovjetunióban (1985-1991) (Budapest: Magyar Ruszisztikai Intézet, 2003) 
 8. Juhász József, Márkusz László, Tálas Péter, Valki László (szerk.): Kinek a békéje? Háború és béke a volt Jugoszláviában (Budapest: Zrínyi Kiadó, 2003)
 9. Pittaway, Mark: Eastern Europe 1939-2000 (London: Arnold, 2004)
 10. Davies, Norman: Lengyelország története (Budapest: Osiris Kiadó, 2006)
 11.  Juhász József: Két korszak határán: tanulmányok Kelet-Európa jelenkortörténetéből (Budapest: L’Harmattan, ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, 2007)
 12. Krausz Tamás, Mitrovits Miklós, Zahorán Csaba (szerk.): Rendszerváltás és történelem: Tanulmányok a kelet-európai átalakulásról (Budapest: L’Harmattan, ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2010)
 13. Kováč, Dušan: Szlovákia története (Pozsony: Kalligram, 2011)
 14. Šabič, Zlatko; Drulák Petr (szerk.): Regional and international relations of Central Europe (New York: Palgrave Macmillan, 2012)
 15. Mészáros Andor: A mai Csehország: bevezetés a Cseh Köztársaság tanulmányozásába (Esztergom: Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2013)
 16. Jekelcsik, Szerhij: Ukrajna története: egy modern nemzet születése (Budapest: Kairosz Kiadó, 2014)
 17. Gerőcs Tamás, Pinkasz András: A KGST a világrendszerben: Egy félperifériás kísérlet gazdaságtörténeti elemzése (Eszmélet 117: 2017 tavasz, 15-36.) 
  ☞ http://epa.oszk.hu/01700/01739/00098/pdf/EPA01739_eszmelet_113_015-036.pdf
 18. Berend T. Iván: The History of European Integration: a New Perspective (New York: Routledge, 2016)
 19. Ludvig Zsuzsanna: Oroszország és a kibővült Európai Unió gazdasági kapcsolatai (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2008) 

Az indiai nyelvek története

India valóban soknyelvű ország: a 2011-es népszámlálás adatai szerint napjainkban több mint százhúsz nyelvet beszél legalább tízezer anyanyelvi beszélő, nem is szólva az ennél kisebb nyelvekről vagy a különféle regionális nyelvváltozatokról. Nem kevésbé izgalmas India nyelveinek rekonstruált őstörténete és nyelvemlékekkel dokumentált története sem, amelynek a kurzus az indoeurópai alapnyelvtől a középind nyelvek kialakulásáig terjedő szakaszát tekinti át.

 • Kód: BBN-IND11-301
 • Oktató: Ittzés Máté
 • Időpont és helyszín: hétfő 10:00–11:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

Az Írás arcai

Az Írás arcai az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program visszatérő sorozata, amelyen a Biblia értelmezés- és kultúrtörténetének egyes fejezeteiről beszélnek az adott téma neves szakértői.

Az előadásokra 18:00 és 19:30 között kerül sor az F épületben. A sorozat kurzusként is elvégezhető.

A félév programja:

 • Szeptember 11. – Takács László: Pál és a zsidó hagyományok: Hieronymus és Augustinus vitája a Gal 2,14 értelmezéséről
 • Szeptember 18. – Nádasdy Ádám: Bélsazár lakomája és az írás a falon: Dániel könyvének egy epizódjáról
 • Október 2. – Széplaky Gerda: Az Édenkert mint radikális közösség: Növényetika – az Ószövetség nyomán
 • Október 9. – Cyril Pasquier: Canon, exegesis, and marriage: Irenaeus of Lyon as a reader of the Bible
 • Október 16. – Mihálykó Ágnes: Mit olvastak az oxürhünkhoszi keresztények? Írnokok, papiruszok és kánonképződés alulnézetből
 • November 6. – Tamási Balázs: Jeremiás arcai: szentírásértelmezések a hellénisztikus zsidó irodalomban
 • November 13. – Boros Gábor: Két radikális kálvinista Biblia-értelmező: Spinoza és Ricoeur
 • November 20. – Zsupán Edina: Középkori bibliák, evangéliumos- és zsoltároskönyvek az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében
 • November 27. – Pataky Elvira: Salamon, Szt. Jeromos és a hangyák bölcsessége
 • December 4. – Dobos Károly Dániel: „A világ szamara, aki marhaistállóban született”: Zsidó polemikus paródiák és a Biblia világa
 • December 11. – Vér Ádám: Kultuszszobor és hátasállat: az aranyborjú ókori keleti kontextusa

A sorozat weboldala
Facebook


Az orosz történelem nagy korszakai

Alapozó kurzus Oroszország történetéről a „kezdetektől” a Szovjetunió felbomlásáig, elsősorban a ruszisztika MA képzésben részt vevő nem történelem szakról érkező hallgatók számára. A középkori Rusz, a moszkvai Oroszország, az Orosz(oroszági) Birodalom, a Szovjetunió története.
 • előadás
 • BMA-RUSD-104
 • Oktató: Mezei Bálint és Gyóni Gábor
 • Időpont: SZE:12:00-13:30
 • Helyszín: ELTE BTK Főépület, II. emelet, 239-es szoba

Tematika

 1. A szlávok legkorábbi története, a Rusz kialakulása
 2. A középkori Rusz története: régiók, modellek, alternatívák
 3. Moszkva kiemelkedése, a moszkvai hatalmi politika gyökerei
 4. A „hosszú” 16. század
 5. A „rövid” 17. század
 6. Szofja Alekszejevna régenssége, I. Péter uralkodása és reformjai (1682–1725)
 7. Palotaforradalmak kora (1725–1762)
 8. II. Katalin és a felvilágosult abszolutizmus. I. Pál uralkodása (1762–1801)
 9. „A meg nem valósult reformok kora” és a „harmincéves ellenforradalom”
 10. II. Sándor uralkodása és reformjai
 11. A birodalom utolsó évtizedei – „ellenreformok” és út a forradalmakhoz
 12. A polgárháborútól a NEP-korszak lezárásáig
 13. A sztálini államszocializmus (az első ötéves tervtől Sztálin haláláig)
 14. Hruscsov főtitkársága és leváltása
 15. Gorbacsov főtitkársága, a peresztrojka és a rendszerváltás

Kötelező olvasmányok:

 1. Filippov, Szergej. „Az orosz autokrácia és a reformok.” In Az orosz birodalom születései: magyar kutatók tanulmányai az orosz történelemről, szerk. Frank Tibor. 93-109. Budapest: Gondolat, 2016.
 2. Font, Márta – Krausz, Tamás – Niederhauser, Emil – Szvák Gyula. Oroszország története. Budapest: Maecenas Könyvkiadó, 1997.
 3. Font Márta: Oroszország, Ukrajna, Rusz [Bp. – Pécs, Balassi,1998]
 4. Filippov Szergej (szerk.): Az újkori orosz történelem forrásai. XVIII. század. Pannonica, Budapest, 2006. (I/21. A trónöröklés jogáról; II/1 Mitauba küldött kondíciók, amelyek korlátozzák az uralkodó hatalmát; III/1 II. Katalin elbeszélése trónra lépéséről; III/10 Az új törvénykönyv tervezetét előkészítő bizottság összehívásáról; III/27 Törvény a trónöröklés rendjéről)

Ajánlott olvasmányok:

 1. Frank, Tibor, szerk. Az orosz birodalom születései: magyar kutatók tanulmányai az orosz történelemről. Budapest: Gondolat, 2016.
 2. Raeff, Marc. Understanding imperial Russia: state and society in the old regime. New York: Columbia University Press, 1984.
 3. Jevgenyij Anyiszimov: I. Péter. In: Szvák Gyula – Jevgenyij Anyiszimov: IV. Iván – I. Péter. (Fekete-fehér sorozat), Pannonicana, Budapest, 2004.
 4. Alekszandr Kamenszkij: II. Katalin. In: Niederhauser Emil – Alekszandr Kamenszkij: Mária Terézia – II. Katalin (Fekete-fehér sorozat), Pannonicana, Budapest, 2000.
 5. Szaniszló Orsolya: A női uralkodók hatalomra kerülésének nehézségei a 18. századi cári birodalomban. In: Frank Tibor (szerk.): Az orosz birodalmak születései. Magyar kutatók tanulmányai az orosz történelemről. Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. (154–167)

Az Ókortudományi Intézet kurzuskínálata

Kurzus címe Oktató Kurzuskód Órarendi információ Megjegyzés Leírás
A Nílus-völgy művészete1. Bács Tamás Antal BBN-EGY16-271 SZE:12:00-13:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12))    
A Nílus-völgy története 1. Bács Tamás Antal BBN-EGY16-251 H:12:00-13:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12))    
Zsidó temetők: történelem és örökség Bányai Viktória BBN-HEB-341.26 P:10:00-11:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12))    
Görög vagy római filozófia Bárány István Dr. BMA-KLFD16-431 CS:16:00-17:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12))    
A középkori és modern zsidó irodalom története Biró Tamás Sándor Dr. BBN-HEB11-313 SZE:12:00-13:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12))   Panelóra a tanszék oktatói és meghívott előadók részvételével, amely bevezetést nyújt a középkor és az újkor (az iszlám hódítástól a huszadik századig) héber nyelvű és/vagy zsidó irodalmába. Bemutatja a rabbinikus irodalom, a tudományos-filozófiai irodalom és a szépirodalom legjelentősebb területeit, műfajait, szerzőit, műveit. Olyan kérdéseket vet fel, mint például: hogyan befolyásolják a társadalmi-történeti körülmények az irodalmi tevékenységet? mitől zsidó a zsidó szépirodalom, ha egyáltalán körülhatárolható ez a jelenség? hogyan támaszkodik a rabbinikus irodalom a Bibliára? hogyan befolyásolta a környező népek szellemi élete a zsidó alkotókat? mely tényezők határozták meg a zsidó irodalmi művek nyelvét?
Héber nyelvtörténet Biró Tamás Sándor Dr. BMA-HEBD16-201     Az előadás célja, hogy átfogó képet adjon a történeti nyelvészet vizsgálati tárgyairól, módszereiről, diszciplínáiról, körüljárja a nyelvi változás mibenlétét, majd a héber nyelvtörténet korszakait társadalmi, történeti és kultúrtörténeti dimenzióba helyezze, valamint, hogy áttekintse az egyes nyelvtörténeti korszakok (valamennyi nyelvi szintre kiterjedő) sajátosságait, a rendelkezésre álló forrásokból való válogatás alapján. Az egyes korszakok nyelvtörténetének bemutatását követi egy-egy elméletibb jellegű előadás, amely az adott korszakhoz kapcsolódóan tárgyal egy-egy nyelvészeti területet, fogalmat, módszert, problematikát, leíró és történeti szempontból.
Zsidó vallás és kultúra 1. Biró Tamás Sándor Dr. BBN-HEB11-221 H:14:15-15:45(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11))   Miről szól a zsidó vallás? Miből áll a vallásos zsidó élete? Mi van egy zsinagógában? Hogyan zajlik egy zsidó esküvő? A zsidó vallás alapjait bemutató előadássorozat első féléve nyitva áll minden szakos és nem szakos érdeklődő előtt is.
Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. Bolonyai Gábor BBN-KLF-121 K:08:15-09:45(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)) Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. kurzussal együtt lehet felvenni, azonos oktatónál.  
Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. Bolonyai Gábor BBN-KLF-122 P:08:15-09:45(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12)) Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. kurzussal együtt lehet felvenni, azonos oktatónál!  
Ógörög irodalomtörténet Bolonyai Gábor BBN-KLF11-411 K:14:00-15:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12))    
A Biblia ókori vallási környezete 2. Görög-római világ Buzási Gábor Dr. BBN-BIB-403 P:12:00-13:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45))    
Az Írás arcai: A Biblia értelmezés- és kultúrtörténete Buzási Gábor Dr. BBN-BIB-211.04 H:18:00-19:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11))   A sorozat meghívott előadói különféle tudományterületek elismert szakértői, akik saját kutatásaik felől tekintenek a Bibliára, kultúránk ezen meghatározó alapszövegére, és egy-egy esettanulmányon keresztül mutatják be annak értelmezés- és hatástörténetét. A kurzust a bölcsészkar hallgatói előfeltétel nélkül szabadon felvehetik, és az előadások nyitottak külsős érdeklődők számára is. Bővebb tudnivalók a honlapon: http://vallastudomany.elte.hu/content/az-írás-arcai-bibliai-előadássorozat  
Bibliai görög szövegolvasás Buzási Gábor Dr. BBN-BIB-724.6 H:10:00-11:30(F.ép II. emelet 216. Könyvtár (BF-2-216-03-43)) Újszövetségi levelek A kurzus olyan hallgatóknak ajánlott, akik rendelkeznek már megfelelő szintű görög nyelvtudással, de korábbi bibliai vagy ógörög szövegolvasások látogatása nem előfeltétel. Az órákon A zsidókhoz írt levelet olvassuk, kitekintve az abban értelmezett ószövetségi helyek eredetei kontextusára és azok rabbinikus értelmezéseire is. Az értékelés az órai munkát (65%) és a félév végi beszámolót (35%) veszi alapul.
Forráselemző szeminárium: Philón Legum Allegoriae II Buzási Gábor Dr. BBN-BIB-607.01 P:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12))   A szemináriumon műhelymunka formájában Legum Allegoriae c. művének II. könyvét olvassuk végig annak most készülő fordításában. A mű a Genezis könyvének 2-3. fejezetét magyarázza, de a szerző gyakran kitér más bibliai helyek értelmezésére is, amelyek az elsődleges szöveghelyet megvilágítják.
Tábor Béla: A zsidóság két útja (szövegolvasás) Cziegler István, Horváth Ágnes Dr., Surányi László BBN-HEB-341.25 K:18:00-19:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12))   A kurzus célja Tábor Béla (Tábor Béla honlapja (lajosszabo.com) a zsidóság izzón sugárzó magját megjelenítő könyvének mondjuk így, megízleltetése. A könyv szerzője a magyar zsidóságot – s benne önmagát – a legfenyegetőbb pillanatában szólította meg. Egyszerre kíméletlen önkritika és a zsidó lét, az alapját jelentő áldozati heroizmus és szellem tiszta és feltétlen igenlése – így akarta a zsidókérdést a zsidók kérdésévé tenni. A tízparancsolat két táblája felszólítás az alacsonyabb érték magasabb értékké teremtésére, a mindig a nagyobb felé törekvésre. Célunk megízleltetni, hogy ez mit jelent. Ahogy az 1990-es utószóban Tábor írja, a kérdést, „hogy utópisztikus volt-e ez az elgondolás, a biblikus modellnek, az áldozat spirituális értékrendjének alkalmazása a modern gazdaságcentrikus társadalomban”, csak az a hatszázezres zsidóság tudta volna megválaszolni, amely a shoában elpusztult. A kulcsszó: a személyesség. 
Cultures of Desire in Hellenistic Rome and Early Christianity: Michel Foucault's History of Sexuality volumes 3 and 4 David Lloyd Dusenbury BA-ERA-IACS-S-013 H:12:00-13:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12))    
Római kultúra Ferenczi Attila BBN-AKU-105 H:14:00-15:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12))    
Bevezetés a vallástudományba Földváry Miklós István BBN-VAL11-101.02 H:16:00-17:30    
Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. Horváth Janka Júlia, Horváth László BBN-KLF-121   Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. kurzussal együtt lehet felvenni, azonos oktatónál!  
Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. Horváth Janka Júlia, Horváth László BBN-KLF-122   Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. kurzussal együtt lehet felvenni, azonos oktatónál!  
Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. Horváth László, Horváth Janka Júlia BBN-KLF-121/EC   Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. kurzussal együtt lehet felvenni, azonos oktatónál!  
Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. Horváth László, Horváth Janka Júlia BBN-KLF-122/EC   Kizárólag a Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. kurzussal együtt lehet felvenni, azonos oktatónál!  
A Nílus-völgy vallása 1. Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY16-291 SZE:14:00-15:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11))   Az óegyiptomi vallás tárgyalása, elsősorban az újbirodalmi királyi temetkezésekben megnyilvánuló túlvilági és posztmortális  elképzeléseken keresztül
Bevezetés az ókori egyiptomi kultúrába 1. Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY-121 SZE:16:00-17:30   Bevezető áttekintés az ókori Egyiptom történetébe
Bevezetés a nyelvtudományba Ittzés Máté dr. BBN-FLN11-102/OKE P:10:15-11:45(B ép. I. emelet 172. Nagyelőadó (BB-1-172-01-11)) Az Ókortudományi Intézet és az Orientalisztikai Intézet hallgatói ezt az órát vegyék fel!  
Bevezetés a kopt nyelvbe 1. Jasper Kata Dr. BBN-EGY-234 K:16:00-17:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12))   A klasszikus egyiptomi nyelv és a hieroglif írás ismeretének elmélyítése egy irodalmi szöveg olvasása és feldolgozása révén
Bevezetés a kopt nyelvbe 1. Jasper Kata Dr. BBN-EGY-234 K:16:00-17:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12))    
Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 1. Jasper Kata Dr. BBN-EGY-101 K:10:00-11:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12)); K:12:00-13:30(B ép. földszint 0...  
Római irodalomtörténet 3. Karsai György BMA-KLFD16-412:23      
Modern héber nyelv 1. Kormos Szilvia BBN-HEB11-111 K:12:40-13:25(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45)); P:08:30-09:15(F.ép II. eme...  
Modern héber nyelv 3. Kormos Szilvia BBN-HEB11-213 K:11:00-11:45(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45)); CS:08:30-09:15(F.ép II. em...  
Modern héber nyelv haladóknak: társalgás Kormos Szilvia BBN-HEB-342 P:09:15-10:45(Távolléti oktatás (TÁVOLLÉTI))    
Bevezetés a latin nyelvbe 1. Kozák Dániel Dr. BBN-KLF-131 H:10:00-11:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12)) Kizárólag a Bevezetés a latin nyelvbe 2. kurzussal együtt lehet felvenni.  
Bevezetés a latin nyelvbe 2. Kozák Dániel Dr. BBN-KLF-132 SZE:12:00-13:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)) Kizárólag a Bevezetés  a latin nyelvbe 1. kurzussal együtt lehet felvenni.  
Római irodalom (műfordításban) 1. (Horatius) Krupp József BBN-AKU-103:5 K:10:00-11:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)) Horatius  
Társadalmi csoportok reprezentációja az izraeli filmekben Lányi Eszter BMA-HEBD-344.01 SZE:16:00-19:00(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11))   "A film pszichoterápia, nem igaz?” – kérdezi a Libanoni keringő főhőse egy volt katonatársát. A félév során izraeli filmeken keresztül ismerkedünk az ország fő társadalmi csoportjaival és kérdéseivel.
Bibliai szövegelemző szeminárium (fordításban) 1 Mártonffy Máriusz Marcell Dr. BBN-BIB-223 K:14:00-15:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45))    
Orthodoxia 1. Nakos Konstantinos BBN-OKE11-124      
Újgörög nyelv kezdőknek 1. Nakos Konstantinos, Solti Dóra Eszter Dr. BBN-UJG11-101      
Az ókori Közel-Kelet történeti földrajza Niederreiter Zoltán Dr. BBN-ASZ11-231 K:14:00-15:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12))    
A latin nyelv alapjai Rung Ádám BBN-RLA-103 SZE:10:30-12:00(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11))    
Bevezetés a latin nyelvbe 3. Rung Ádám BBV-205.49 K:16:00-17:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12)) A latin nyelv tanulását folytató történészhallgatók számára meghirdetett kurzus, mások oktatói engedéllyel vehetik fel.
Görög-római mitológia Rung Ádám BBN-AKU-106 CS:12:00-13:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12))   A félév során a hallgatók a görög-római mítosz történetébe, jellemzőibe és kutatásának fő problémaköreibe nyerhetnek betekintést, főképp esettanulmányokon keresztül.
Az újgörög nyelv történeti áttekintése Solti Dóra Eszter Dr. BBN-UJG11-271      
Bevezetés az újgörög tanulmányokba Solti Dóra Eszter Dr. BBN-UJG11-130      
A szanszkrit eposzok világa Száler Péter BBN-IND11-341:07 K:11:30-13:00(Ifjúsági ép. I. em. 101 Szeminárium (BY-1-101-01-12))    
Ima és dogma: Bevezetés a zsidó vallásfilozófiába Turán Tamás Ervin BMA-HEBD-208.04 H:16:00-17:30(F.ép II. emelet 218. Előadó terem (BF-2-218-01-11)) Szeptember 4-én kezdődik "A zsidó vallásfilozófia általános problematikája hit és tudás, az Istenhez való beszéd és az Istenről való beszéd kettősségében gyökerezik. Ima és dogma - ezek a vallási-gondolati irányok az ókortól kezdve egyre karakteresebben elváltak egymástól. Ezen átfogó kettősségen túl a kurzus elsősorban a kinyilatkoztatás, a csodák, a parancsolatok, és az antropológia filozófiai problémáit fogja tárgyalni, forrásszemelvények tárgyalásával. (A forrásokat fordításban is lehet olvasni, nem szükséges héberül tudni.)
"
Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 1. Varga Benjámin BMA-VALD-102:9     Elsősorban a vallástudomány BA kötelező (és a vallástudomány minor erősen ajánlott) tanegysége, de bárki fölveheti. A négy féléves kurzus saját, tisztán bibliai szövegekre épülő tankönyv segítségével bevezetést nyújt a bibliai (egyházi) latinba (alaktan, mondattan, lexika), bő vallástudományi, zsidó és keresztény ismeretanyaggal. Nem igényel előzetes latintudást. 
Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 3. Varga Benjámin BMA-VALD-102:11 CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12))   Elsősorban a vallástudomány BA kötelező (és a vallástudomány minor erősen ajánlott) tanegysége, de bárki fölveheti. A négy féléves kurzus saját, tisztán bibliai szövegekre épülő tankönyv segítségével bevezetést nyújt a bibliai (egyházi) latinba (alaktan, mondattan, lexika), bő vallástudományi, zsidó és keresztény ismeretanyaggal. Nem igényel előzetes latintudást. 
A vallásszociológia klasszikusai Vér Ádám BMA-VALD-220 P:10:00-11:30    
Összehasonlító vallástörténet 1. Vér Ádám BBN-VAL-171 K:18:00-19:30 minden NEM távkeletes hallgatónak, akinek az OKE-121 kell!  
Összehasonlító vallástörténet 2. Vér Ádám BBN-VAL-172 SZE:10:00-11:30    
Görög folklór és hagyományok Vincze Xénia BBN-OKE11-125:2      

Balti civilizáció 1.

A kurzus bemutatja a balti nyelveket beszélő népek: a lett és a litván történetét a történelem előtti időktől a XVI-XVII. századig.

Szó esik e nyelvek, valamint a már kihalt óporosz nyelv jellegzetességeiről, helyükről az indoeurópai nyelvek között, a balti népek kultúrájának sajátosságairól, a balti mitológia kérdéseiről, magyar-litván és magyar-lett kapcsolatokról a tárgyalt időszakban.

 • A kurzus kódja: BBN-LIT17-231
 • Az órák időpontja: hétfő 12.00-13.30, helye: D/10
 • Oktató: Laczházi Aranka (laczhazi.aranka@btk.elte.hu)

Bevezetés a filozófiába

A filozófia olyan jelenségeket vizsgál, melyek mindannyiunk számára ismerősek, és alkohol mellett néha spekulálunk is róluk, de annyira általánosak vagy nehezen megfoghatóak, hogy egyetlen tudomány alá sem lehet besorolni őket. Ilyen kérdés például az, hogy mi a tudás. Az egyetemen rengeteg tudást lehet szerezni, de a filozófus töri azon a fejét, eleve mit jelent tudni valamit. Hasonlóan, a nyelvészek sokat tudnak a szavakról és jelentésükről, de a filozófus azt kérdezi: „Mitől van egy szónak jelentése?”. A legtöbben egyetértünk abban, hogy lopni helytelen, a filozófust viszont az érdekli, mi tesz egy cselekedetet helytelenné. És így tovább.

A filozófia a valóság értelmezésére használt alapfogalmaink – tudás, jelentés, erkölcs, racionalitás, igazság, gondolkodás, szabadság, azonosság, igazságosság, valószínűség, idő, Isten... – pontosabb megértésre törekszik.

 • Kodaj Dániel
 • Kedd: 16:00-17:30, i ép., II. em., 228. (Bence György terem)
 • A kurzus kódja: BBN-FIL-101.1

Weboldal


Bevezetés a fordítás elméletébe

Tematika:

► A nyelvészeti fordításelmélet keletkezése (a fordítói tevékenység jellege, eszköze, tárgya, a fordítás mint szakma, mint tantárgy, mint kutatási tárgy;

► Fordításelmélet és szociolingvisztika (egyéni beszédsajátosságok visszaadása, tájnyelvi jellegzetességek visszaadása, ekvivalens nélküli lexika fordítása, fordíthatóság, fordíthatatlanság);

► Fordításelmélet és pszicholingvisztika (percepció és produkció a fordításban);

► Fordításelmélet és szövegnyelvészet (a belső szerveződés felőli megközelítés, a  szövegtípusok felőli megközelítés);

► A fordítás folyamatának nyelvészeti modelljei  (a denotatív, a transzformációs és a szemantikai modell);.

► Az ekvivalencia fogalma a fordításelméletben (Catford, Nida, Komisszarov ekvivalencia felfogása);

► Merre tart ma a fordítástudomány (új elnevezés, új társadalmi feladatok, új műhelyek, új folyóiratok, új kutatási módszerek, új tudományos paradigmák).

 • Előadás
 • Időpont: csütörtök 12:15-13:00
 • Helyszín: F épület Kerényi terem

Bevezetés a nyelvtechnológiába

A félév során a szakfordítás folyamán használt technológiával ismerkedünk meg, elsősorban elméleti szempontból.

Áttekintjük az eszközök történetét, amelyek közt a főszerepet a gépi fordítás kapja. Terítékre kerülnek a jelen fordítástechnológiai eszközei, élükön a legtöbbek által ismert neurális gépi fordítóval (nMT), amelynek több típusa is létezik. Szakfordítók és laikusok egyaránt használnak MT-t, de mást, és másképp. Az előadás a professzionális MT vizsgálatot veszi majd górcső alá. Szó esik majd a fordítástechnológia jövőjéről is; hogyan dolgozik majd a jövő fordítója, milyen jövőre vágyik, és egyáltalán szükség lesz-e a jövőben szakfordítókra?

 • Előadás
 • Időpontok: 2023.09.15., 09.29., 10.06. 14:30-17:30
 • Helyszín: F épület 1/8.

Bevezetés a tolmácsolás elméletébe

A kurzus a szóbeli nyelvi közvetítés elméleti kérdéseit járja körül.
 • Előadás
 • Időpont: szerda 13:15-14:00
 • Helyszín: F épület Kerényi terem

Főbb kérdéskörök:

 • a szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítés sajátosságai;
 • a tolmácsolás fajtái, alapfogalmai, a tolmácsolás története;
 • a tolmácsolást leíró fő kognitív modellek;
 • a tolmácsolás fajtái; a tolmács személye, nyelvtudása, személyiségjegyei;
 • a tolmácskompetencia;
 • a tolmács memóriája, stresszkezelése, kétnyelvűsége.
 • Távtolmácsolás és számítógéppel segített tolmácsolás.

Comparative microhistory of the 18th century (in English)

The course will present the microhistory of 18th-century Hungary in a comparison with microhistorical works about medieval and early modern Europe, from the classics to the latest books. These will help the participants of the course both to better understand the 18th-century history of Hungary and to have a good overview of the theory and practice of microhistory.
 • Course code:  BBN-ERA-186
 • Time: every second Friday, 14.00-17.00
 • Location: 6-8 Múzeum krt., 268.
 • Maximum number of students admitted: 7

More information

Course requirements

As a minimum, two thirds of the courses are to be attended. For each class, a book in English is to be read in full. For several classes, the prescribed reading will be selected by the participants of the course at the first class from the options offered. For missed classes, readings should be made up by 20 December 2023 the latest. No essay is to be submitted.

Prescribed reading

3-4. Carlo Ginzburg: The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller. The Johns Hopkins University Press: Baltimore, 1980.

5-6. Guðný Hallgrímsdóttir: A Tale of a Fool? A Microhistory of an 18th-Century Peasant Woman. Routledge: London – New York, 2019.

7-8. István M. Szijártó: Puzzle, fractal, mosaic. Thoughts on microhistory. In: Journal of Microhistory 2008 (19.10.2008); idem: The capacities of microhistory. In: Erős Vilmos – Káli Róbert – Törő László Dávid – Kavecsánszki Máté (eds): Approaches to historiography. Debrecen, 2016. 191–197; idem: Probing the limits of microhistory. Journal of Medieval and Early Modern Studies 47 (2017) 1. szám 193–198; idem: The paths of microhistory. Quaderni storici 53 (2018) 917–928; idem: Arguments for Microhistory 2.0. In: Hans Renders – David Veltman (eds): Fear of Theory. Towards a New Theoretical Justification of Biography. Leiden–Boston, 2021. 211–227; idem and Sigurður Gylfi Magnússon: What is microhistory? Theory and practice. Routledge: London – New York, 2013.

9-10. Ilya Berkovich: Conscription in the Habsburg Monarchy 1740-1792, in William D. Godsey – Petr Mat’a (eds): The Habsburg Monarchy as a Fiscal-Military State: Contours and Perspectives, 1648-1815. Published for the British Academy by Oxford University Press, Oxford, 2022. 299-321; Tyge Krogh: The great nightman conspiracy. A tale of the 18th century’s dishonourable underworld. Routledge: London – New York, 2019.

11-12. Andrew Miller: Patronage, Power, and Masculinity in Medieval England: A Microhistory of a Bishop's and Knight's Contest over the Church of Thame. Routledge, London – New York, 2023.


Dél-ázsia régészete: az indus civilizáció

Az Indus-civilizáció az indiai szubkontinens északnyugati részén a Kr.e. 3. évezredben virágzott, és jelentős kereskedelmi kapcsolatokat ápolt Mezopotámiával és a Perzsa-öböl vidékén élőkkel. Máig megfejtetlen írása miatt azonban India e korai civilizációjáról jóval kevesebbet tudunk, mint az ókori Közel-Keletről vagy Egyiptomról. Megismeréséhez elsősorban a régészet eszköztárára támaszkodhatunk.

A kurzus lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók megismerjék az Indus-völgyi civilizáció jellegzetes leletanyagát és azok interpretációs lehetőségeit. Bemutatásra kerülnek a legfontosabb elméletek a civilizáció eredetével, társadalomszerkezetével, termelési módjaival, kereskedelmével és ideológiájával kapcsolatban. A kurzus végén pedig olyan kérdésekről beszélünk, amelyek a mai napig vitatottak, és hatással vannak a modern Dél-Ázsiáról alkotott képünkre is.

Kód: BBN-IND11-321:10, BBN-IND-325:01

Oktató: Jeney Rita

Időpont és helyszín: hétfő 16:00–17:30


Drakulától Báthory Erzsébetig (Magyar és román boszorkányok, vámpírok)

 • Kód: BMVD-135:13, 5 kredit
 • Oktató: Dr. Nagy Levente, egyetemi tanár
 • Helyszín: ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, 1088, Múzeum krt. 4. D. ép. földszint 1.
 • Időpont: Péntek, 10:00-11:30 (az időpont az igényeknek megfelelően változhat)
   

Tematika:

 1. Antonio Bonfini, Janus Pannonius és Heltai Gáspár Drakuláról (recepció- és fordítástörténet)
 2. Drakuláról kiadott korabeli röplapok és Michael Beheim históriája
 3. A Drakuláról készült századi oltárképek és metszetek (15-17. század)
 4. Drakula azt bünteti, akit szeret: az orosz Drakula-történetek
 5. Drakula, a szentek és a cigányok
 6. Drakula-amnézia és Drakula-reneszánsz (Bram Stoker regénye: a vámpír, az idegen és a migránsok)
 7. Drakula-amnézia és Drakula-reneszánsz (Bram Stoker regénye: a vámpír és a szexualitás)
 8. Drakula-feldolgozások filmen: Werner Herzog: Nosferatu
 9. Drakula-feldologzások filmen: Farncis Ford Coppola: Dracula
 10. Egy magyar vámpír (Báthory Erzsébet) és Drakula egymásra találása (Andrei Codrescu regénye)
 11. A magyar női Drakula: Báthory Erzsébet – bűnös (vádbeszéd)
 12. A magyar női Drakula: Báthory Erzsébet – ártatlan (védőbeszéd)
 13. A legenda születése: egy jezsuita írása Báthory Erzsébetről
 14. Báthory Erzsébet és a film: Jurij Jakubisko, Bathory – A legenda másik arca
 15. A bűnbakképzés mechanizmusai és a kegyetlenség formái a középkortól a felvilágosodásig (René Girard és mások)

Érveléstechnikai és logikai ismeretek

A kurzus szorosan kötődik a mindennapokhoz, ugyanis azt tűzi ki célul, hogy a hallgatók átlássák a mondatok szerkezetét, és felismerjék a hétköznapi érvelések működőképes voltát vagy éppen azok hiányosságait. Az érvelések szerkezeti elemzéséhez pedig elengedhetetlenek a logikai módszerek, így a tanórák során ezekbe is betekintést nyerhetnek a kurzus hallgatói. Ezért is lett a kurzus mottója V.K. Samadar gondolata:

„Mennyire fontos a logika? Elárulom: az univerzum minden egyes szegletében szembesülünk a logikus érvelések jelenlétével, vagy, ami még fontosabb, azok hiányával.”

 Ez a tantárgy tehát feltárja a leghétköznapibb mondatok és érvelések mélyszerkezetét, ezáltal segítve a valódi és hatékony érvelésre való képesség elsajátítását.

A kurzus témájának megfelelően, interakcióban gazdag, a közös gondolkodást serkentő órára számíthatnak a téma iránt érdeklődők.

 • Zvolenszky Zsófia
 • csütörtök: 12:15-13.45, i ép., II. em. 228. (Bence György terem)
 • csütörtök: 14.15-15.45, i ép., II. em. 228. (Bence György terem)
 • A kurzus kódja: BBN-SZB-101, BBV-020/05, BMVD-020/03

Filmes alapismeretek

A félév során megismerkedünk a filmes műfajokkal és a filmtipológia alapjaival a vonatkozó szakirodalom alapján.

A filmek struktúráját Blake Snyder beat sheetje alapján elemezzük, és megismerkedünk a filmek fordításának gyakorlatával és nehézségeivel is. A félév során a szakirodalom és az elméleti bevezetés után egyes, jellegzetesen műfaji filmeken elemezzük a filmstruktúrát, a műfaji sajátosságokat és a konkrét műfaji filmek fordításával járó nehézségeket és sajátosságokat.

 • Előadás
 • Időpont: péntek 16:30-17:15

A félév végére a hallgatók képesek lesznek:

 • Felismerni és elemezni a filmek műfaji sajátosságait
 • Elemezni a filmek dramaturgiai struktúráját a beat sheet alapján
 • Érteni és használni a filmmel és szinkronizálással kapcsolatos szakkifejezéseket
 • Értő módon vizsgálni a filmfordítások sajátosságait és nehézségeit

Filozófiai antropológia

Az előadás célja, hogy bevezessen a filozófiai antropológia klasszikus kérdéseibe, vitáiba és álláspontjaiba. Az egyes klasszikus szerzők pozícióit az előadás a filozófiai kontextus figyelembevételével tárgyalja.

 • Olay Csaba
 • Szerda: 10:00-11:30, i ép., I. em. 123. terem
 • A kurzus kódja: BBN-XFI-201.01, BBN-FIL-101.12, BMVD-020.41, BBV-020.41

Hinduizmus

Az előadás célja a hindu vallási hagyományok átfogó bemutatása, történetük áttekintése a kezdetektől napjainkig, a hindu ritualisztika, teológia, narratív és devócionális hagyományok, illetve vallásfilozófiai irányzatok áttekintése.

Néhány érintett téma: Mi a hinduizmus? A kezdetek: Indus civilizáció, védikus vallás. Lemondó hagyományok, jóga. Narratív tradíciók, korai vaisnavizmus. Bhakti tradíciók. Tantrikus saiva irányzatok. Istennőkultusz, sákta tradíciók. Hindu rítusok. Hindu teológia és filozófia. Modern hinduizmus.

 • Kód: BBN-BUD11-331:5, BBN-IND-322:01
 • Oktató: Dezső Csaba
 • Időpont és helyszín: szerda 10:00–11:30

Ind kultúrtörténet (ókor és középkor)

Az óra bevezetést nyújt India rendkívül sokszínű kultúrtörténetébe a Kr.e. 3. évezredtől Kr. u. 1100-ig, az anyagi kultúrától kezdve a történelmen és társadalomtörténeten át a vallásokig (az eposzok és a puránák mítoszai, a Buddha és a Dzsina tanítása, néhány kulcsfogalom: dharma, karma, kasztrendszer, stb.). Szó esik még India „felfedezéséről” és az orientalisztika illetve az indológia kezdeteiről.

 • Kód: BBN-IND-351:01, BBN-IND-251 
 • Oktató: Dezső Csaba
 • Időpont és helyszín: szerda 15:00–16:30

Humor a keleti kultúrákban

A nagy sikerű "Hangulatjavítók a keleti kultúrákban", "Párok a keleti kultúrákban" és "Háborúk és konfliktusok a keleti kultúrákban" című alkalmak után az ELTE Orientalisztikai Intézete ismét megszervezi immár hagyományosnak számító őszi félévi előadás-sorozatát.

A csütörtökönként négy órakor kezdődő előadások témája ezúttal a humor, a szatíra és a velük rokon jelenségek, éspedig a legkülönfélébb nézőpontokból: irodalmi, történelmi, kultúrtörténeti és vallástörténeti előadások egyaránt találhatók a színes palettán. Az előadók az intézet tanszékeinek oktatói és doktoranduszai.

 

 • Kód: BBN-IND-304:22, BBN-IKU-104:05, BMVD-105:62
 • Oktató: az Orientalisztikai Intézet oktatói
 • Időpont és helyszín: csütörtök 16:00–17:30; F ép. Kerényi terem

Indiai országismeret

 • Kód: BBN-IND11-311, BBN-IND-315
 • Oktató: Sági Péter
 • Időpont és helyszín: csütörtök 10:00–11:30

Japán történelem 1.

Japán történelme nagy részében elzártan, a világtörténelem hatásaitól mentesen létezett, ami az ország történelmét különlegessé teszi. A kétféléves előadás első félévében a kezdetektől a japán államiság megjelenéséig, majd a császári állam kialakulásán keresztül az annak belső válságaiból megszülető szamurájhatalomig követjük nyomon a japán történelmet. A kurzus látogatásához előzetes ismeretekre nincsen szükség, elég az érdeklődés ennek az egyedülálló országnak a történelme iránt.

 • Oktató: Dr. Szabó Balázs
 • BBN-JAP11-251

 

Katalán 1.

Bevezető a katalán nyelv és kultúra alapjaiba. 

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a katalán nyelv szerkezetével, valamint egyszerű szituációkban képesek legyenek használni azt. Nyelvi szint: A1-A2.

 • Neptun kód: BBN-IFI-421
 • Oktató: Roser Miquel Verdú (miquel.roser@btk.elte.hu)
 • Időpont: Kedd, 13:45-15:15 és csütörtök, 12:45-13:30 (megbeszélés alapján változhat)
 • Helyszín: C épület, 1. em. 179.

Katalán 3.

A kurzus célja, hogy a hallgatók elmélyüljenek a katalán nyelv szerkezetében, és bonyolultabb szituációkban is képesek legyenek használni azt. Nyelvi szint: A2-B1.
 • Neptun kód: BBN-IFI-423
 • Oktató: Roser Miquel Verdú (miquel.roser@btk.elte.hu)
 • Időpont: Kedd, 15:30-17:00 (megbeszélés alapján változhat)
 • Helyszín:C épület, 1. em. 179.

Katalán irodalom 1.

Rövid bevezetés a katalán irodalom történetébe, a kezdetektől a XIX. századig.

A hallgatók egy jelentős katalán regényt is feldolgoznak a kurzus során. A kurzus elvégzéséhez legalább A2/B1-es katalán nyelvtudás szükséges.

 • Neptun kód: BBN-IFI-453
 • Oktató: Roser Miquel Verdú (miquel.roser@btk.elte.hu)
 • Időpont: Szerda, 15:30-17:00 (megbeszélés alapján változhat)
 • Helyszín: C épület, 1. em. 179.

Lett nyelv 1.

A különleges nyelvek, kultúrák iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk ezt a kezdő nyelvi kurzust.

A litván és a lett nyelvek az indoeurópai nyelveken belül a balti nyelvek csoportjába tartoznak. A nyelvtudomány számára azért különösen érdekesek, mert grammatikai rendszerükben és szókincsükben számos archaikus elemet őriznek. A balti népek történelme, kultúrája attól különleges, hogy a balti hagyományok mellett a közép-európai, szláv, finnugor  és skandináv népekkel való sok évszázados érintkezések alakították. A mai Litvánia és Lettország megismerésére a nyelvórákon kívül nyári egyetemeken, hosszabb részképzéseken is lehetősége van hallgatóinknak.

Egy kis ízelítő a litván nyelvből és a lektorátus programjaiból itt található.

A kurzus kódja: BBN-SLA-11-201.15

További információ: laczhazi.aranka@btk.elte.hu, óramegbeszélés e-mailben.


Litván irodalom a XX. század második felétől napjainkig

A kurzus célja átfogó képet nyújtani a litván irodalom fő korszakairól és alkotóiról a kezdetektől egészen napjainkig, majd ebben a keretben XX. és XXI. századi alkotók magyar fordításban megjelent műveit olvassuk, értelmezzük. Litván nyelvtudás nem szükséges.

A kurzus teljesítése: az órákon való részvétel + a) a félév végén beadandó, választott műről vagy alkotó életművéről írt esszé vagy b) választott versek vagy rövid prózai szövegek fordítása magyarra, angol, német vagy más közvetítő nyelvről.

 • A kurzus kódja: BMVD-141:044, BBV-141:77
 • Az óra pontos időpontját e-mailben egyeztetjük.
 • Oktató: Laczházi Aranka (laczhazi.aranka@btk.elte.hu)

Litván nyelv 1.

A különleges nyelvek, kultúrák iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk ezt a kezdő nyelvi kurzust.

A litván és a lett nyelvek az indoeurópai nyelveken belül a balti nyelvek csoportjába tartoznak. A nyelvtudomány számára azért különösen érdekesek, mert grammatikai rendszerükben és szókincsükben számos archaikus elemet őriznek. A balti népek történelme, kultúrája attól különleges, hogy a balti hagyományok mellett a közép-európai, szláv, finnugor  és skandináv népekkel való sok évszázados érintkezések alakították. A mai Litvánia és Lettország megismerésére a nyelvórákon kívül nyári egyetemeken, hosszabb részképzéseken is lehetősége van hallgatóinknak.

Egy kis ízelítő a litván nyelvből és a lektorátus programjaiból itt található.

 • A kurzus kódja: BBN-SLA-11-201.15
 • Óramegbeszélés: szeptember 11. hétfő 11.00. D/10 terem

További információ: laczhazi.aranka@btk.elte.hu


Logika szeminárium

A kurzus bevezeti a hallgatókat a formális logika világába, megismerteti velük a formális logika alapfogalmait, alapelveit és alapvető technikáit.

A félév során szó lesz az érvek hierarchiájáról, az érvényes következtetésekről, de a kijelentéslogika nyelve és formalizálása is kulcsfontosságú mozzanat lesz a kurzus folyamán, valamint az igazságfüggvényes szemantikába is bepillantást enged ez a tantárgy. Emellett a kijelentéslogika központi fogalmai, törvényei is a tanórák szerves részét képezik. A kurzus hallgatói a félév második felében már az analitikus fák módszerével is képesek lesznek az elemzésre, sőt, a metalogika irányába is elindulnak, a tárgynyelv és a metanyelv közötti különbség ismerete révén. Végül pedig az érvényes következtetés ismeretelméleti problémájával is szembenéznek. A tantárgy filozófiai tanulmányok iránt érdeklődőknek elengedhetetlen, de minden bölcsész számára hasznos, hiszen az érvelési készség fejlődéséhez nagyban hozzájárul.

 • Gömöri Márton
 • hétfő: 12:00-13.30, i ép., II. em. 221.
 • A kurzus kódja: BBN-FIL-302, BMA-FILD-302

Magyar Grammatika

Kiknek ajánljuk? Azoknak, akik szeretnék funkcionális nézőpontból megismerni a magyar nyelvtan rendszerszerű összefüggéseit; áttekintést akarnak kapni a legalapvetőbb grammatikai kategóriákról és műveletekről.

Miről lesz szó? A kurzus azokat a műveleteket tárgyalja, amelyek lehetővé teszik a nyelvi kifejezések összekapcsolását. Ezek a műveletek arra valók, hogy a nyelvi tevékenységben összetett kifejezéseket hozzunk létre, és ezáltal hatékonnyá tegyük egymás megértését.

Csak magyar szerkezeteket vizsgálunk? Alapvetően valóban magyar kifejezések elemzésével foglalkozunk, de hangsúlyt fektetünk a nyelvi kifejezésnek nemcsak a nyelvspecifikus, hanem az általános (főként az emberi kogníció általi) motiváltságára is.

 • Kód: BBN-MNY11-264, BBN-MNY19-264 (előadás, 4 kredit)
 • Oktató: Dr. Laczkó Krisztina Renáta docens (laczko.krisztina@btk.elte.hu)

Mai orosz állam és társadalom

 • BMA-RUSD 206
 • Oktató: Gyóni Gábor
 • Időpont: szerda 14:00  15:30
 • Helyszín: ELTE BTK Főépület, II. emelet, 236-os szoba

Tematika:

1. A régi orosz társadalom

 • Kötelező irodalom: Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története [2001], 259-268.
 • Ajánlott irodalom: Борис Миронов: Российская империя. От традиции к модерну. Т. I-III. [СПб., Дмитрий Буланин, 2014-2015]

2.  A szovjet társadalom

 • Kötelező irodalom: Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története [2001], 499-534.
 • Ajánlott irodalom:
  • Шейла Фицпатрик: Повсевдневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. [М., РОССПЭН 2008]
  • Михаил Восленский: Номенклатура. Господствующий класс советского общества [М., Советская Россия, 1991]

3. Értékelések, vélemények az orosz állam és társadalom átalakulásáról a szovjet korszak végétől napjainkig

 • Ajánlott irodalom:
  • Владимир Шляпентох: Современная Россия как феодальное общество. Новый ракурс постсоветской эры [М., СТОЛИЦА-ПРИНТ, 2008]
  • Симон Кордонский: Сословная структура постсоветской России [М., Институт фонда «Общественное мнение», 2008]

4. Az orosz állam és társadalom átalakulása a szovjet korszaktól napjainkig

 • Kötelező irodalom:
  • Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszország története [2001], 618-626.
  • Dmitrij Jefremenko: Állam és társadalom Oroszországban [MA jegyzet], 4-19.

5. Az új orosz elit

 • Kötelező irodalom: Dmitrij Jefremenko: Állam és társadalom Oroszországban [MA jegyzet], 40-52.
 • Ajánlott irodalom: Ольга Криштановская: Анатомия российской элиты [М., Захарова, 2005]

6. A középosztály Oroszországban

 • Kötelező irodalom: Dmitrij Jefremenko: Állam és társadalom Oroszországban [MA jegyzet], 20-31.
 • Ajánlott irodalom: Sztanyiszlav Belkovszkij: Putyin, az ember, aki nem létezett [Athenaeum, 2014], 329-357.

7. Oroszország demográfiája

 • Kötelező irodalom: Dmitrij Jefremenko: Állam és társadalom Oroszországban [MA jegyzet], 62-68.
 • Ajánlott irodalom: Gyóni Gábor: A történelmi Oroszország népei. Adattár [Russica Pannonicana, 2011], 92-204.

8. Nemzetiségi kérdés a mai Oroszországban

 • Ajánlott irodalom:
  • Gyóni Gábor: A történelmi Oroszország népei. Adattár [Russica Pannonicana, 2011], 92-204.
  • Валерий Тишков: Общество в вооруженном конфликте. Этнография чеченской войны [М., Наука, 2001]
  • Валерий Тишков: Историко-культурные традиции народов Северного Кавказа [М.-Пятигорск-Ставрополь, 2013]
  • Евгений Сороко: Этнически смешанные супружеские пары в Российской Федерации // Демографическое обозрение 2014/4. https://demreview.hse.ru/article/view/1804

9. Oroszok Oroszország határain túl

 • Ajánlott irodalom:
  • Gyóni Gábor: A történelmi Oroszország népei. Adattár [Russica Pannonicana, 2011],  29-91., 205-264.
  • Вадим Полещук: Неграждане в Эстонии [М., «Европа», 2005]

10. Női (nemi) szerepek, nők és férfiak Oroszország múltjában és jelenében.

 • Ajánlott irodalom:
  • Наталья Пушкарева: Частная жизнь русской женщины XVIII в. [М., Ломоносов, 2012]
  • Юрий Карпов: Женский лик Кавказа // Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии Т. I. Власть в антропологическом дискурсе [СПб., Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006], 398-416.
  • Николай Крадин: Половое неравенство // Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии Т. I. Власть в антропологическом дискурсе [СПб., Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006], 391-397.
  • Лариса Косова: Динамика установок россиян в сфере интимных отношений // Демографическое обозрение 2017/4. https://demreview.hse.ru/article/view/7532

11. A hatalomhoz való viszony az orosz társadalomban (kultúrában).

 • Ajánlott irodalom:
  • Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии Т. I. Власть в антропологическом дискурсе [СПб., Изд-во Санкт-Петербургского университета]
  • Антропология власти. Хрестоматия по политической антропологии Т. II. Политическая культура и политические процессы [СПб., Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007]

12. Falu és város Oroszországban.

 • Ajánlott irodalom: Судьбы российского крестьянства [М., РГГУ, 1996]

13. Vallások, vallásosság Oroszországban. Az állam és a társadalom viszonya a vallásokhoz.

 • Ajánlott olvasmány: a Levada felmérései a vallássosságról, vallásokról. www.levada.ru

Marxism

Marxism is one of the most important movements in the history of philosophy in terms of its impact on history, society, the humanities, and the social sciences. It has grown far beyond philosophy and, interestingly, it remained relevant (although highly controversial) even after the fall of socialism in Eastern Europe.


The course provides an introduction to Marxism on the basis classic texts from the tradition. The aim is to understand the core ideas and the official terminology of the founding fathers, Marx and Engels. This is potentially useful for two reasons: 1. it makes it easier to study critical social theory, which builds on, but is not quite the same as, classical Marxism, and 2. studying the classic texts helps us appreciate the contemporary relevance of Marxism as well as the relationship (or lack thereof) between contemporary left-wing movements and classical Marxism.

 • Kodaj Dániel
 • Hétfő, 13:45-15:15, i ép., II. em. 228. terem (Bence György terem)
 • A kurzus kódja: BBN-FIL-355.02, BMA-FILD-401.110

Marx és a politikai gazdaságtan kritikája

A kurzus Marx A tőke című főművének bizonyos szakaszait tárgyalja, kitérve a 2. és 3. kötetre, a legfontosabb fogalmakra, tézisekre, illetve értelmezésük és bírálatuk történetének néhány fontos csomópontjára.

 • Forczek Ákos
 • Hétfő: 14:00-15:30, i ép., I. em. 129. terem
 • A kurzus kódja: BBN-FIL18-235; BMA-FILD-235; BBV-020; BMVD-020

Modern indiai kultúra és társadalom 1. – Egyén és társadalom

 • Kód: BBN-IND-361:01
 • Oktató: Sági Péter
 • Időpont és helyszín: szerda 12:00–13:30; Ifjúsági ép. I. em. 101.

Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) előadás

E bevezető kurzus célja megismertetni a hallgatókat azzal, hogy különféle hangtani, alaktani, mondattani és jelentéstani jelenségeket  megfigyelve és azokat áttekinthető adathalmazzá alakítva a nyelvészek  milyen módszereket használnak a nyelv szabályszerűségeinek megállapítására, illetve hogy egyes szabályszerűségek érvényességét hogyan lehet nyelvi adatok gyűjtésével alátámasztani.

 • oktató: Baló András Márton
 • szerda 10.00-11.30, Nyelvtudományi Kutatóközpont (Benczúr u. 33.), 206. terem
 • BBV-025.15, BMVD-025.15, előadás, 4 kredit

Nyelvészeti alapozó: bevezetés a nyelvtudományba

A kurzus a nyelvtudomány fő céljait és területeit mutatja be, különös tekintettel a jelentéstan, hangtan, alaktan és a mondattan fő fogalmaira, problémáira, és legjelentősebb elméleti megközelítéseire. Foglalkozik ezen kívül a nyelvi változások természetével, a nyelvi képesség lelki alapjaival, és a főbb nyelvszemléletekkel.

 • oktató: Gyuris Beáta
 • szerda, 12.00-13.30, Gólyavár A (Mária Terézia terem)
 • BBV-025.13, BMVD-025.13, előadás, 4 kredit

 

Philosophy of science seminar

The aim of the course is to review and discuss the most important issues in philosophy of science, on the basis of the readings listed at the homepage of the course.

 • Gömöri Márton, Szabó László
 • Péntek 14:00-15:30, MÚK 4/i II. em. 225
 • A kurzus kódja: BBN-FIL-402.46, BMA-FILD-402.45

Pszicholingvisztika

Az előadás célja: A pszicholingvisztika kialakulásának, előzményeinek, kutatási területeinek bemutatása.

Részletesen tárgyalt területek: az agy, felépítése, agyműködési elméletek. A beszédprodukció folyamata: modellek, vizsgálati lehetőségek. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata: hipotézisek, modellek, az egyes szintek működése, kísérleti megközelítés, a percepciós bázis. A mentális lexikon felépítése, a lexikális hozzáférés. Az anyanyelv-elsajátítás elméleti kérdései, szakaszai, általános és magyar nyelvi sajátosságok.

 • Kód: OT-MAGY-181, BBN-MNY11-291(előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Bóna Judit docens (bona.judit@btk.elte.hu)

Politikai filozófia a kezdetektől a 16. századig

Az előadás a címben jelzett téma főbb mozzanatait tekinti át, kitér az ajánlott olvasmányokra, a középkori skolasztika esetében magyarra le nem fordított szövegekre is. Az értékelés kizárólag a kötelező anyag alapján történik. A kötelező olvasmányok hozzáférhetőek lesznek a kurzus Canvas-felületén.

A kurzus témái a most kezdődő félévben: a republikánus berendezkedés működése és válságai az antik görög és római filozófiában (Platónnál, Arisztotelésznél, Polübiosznál és Cicerónál, illetve Thuküdidész és Sallustius elméleti általánosítást megfogalmazó vagy arra módot adó szövegrészleteiben), valamint a XIII. század végének részben az arisztotelészi Politikából, részben pedig a kor gyakorlatából kiinduló skolasztikus szerzőinél.

Molnár Péter

Hétfő: 12:00-13:30, I ép., I. em., 129. terem

A kurzus kódja: BBN-FIL-342.30, BBV-020.001, BMA-FILD-342.50, BMVD-020.001,


Poszthellénisztikus és késő antik filozófia

A Kr. e. 2. század utolsó évtizedeitől a filozófia művelésének meghatározó módjává az adott iskola (irányzat) által elfogadott tekintélyi szövegek kommentálása vált, tartalmilag pedig mind nagyobb szerepet kaptak az ember egzisztenciális problémái.

A Kr. u. 2-3. századtól a kereszténység nagymértékben átvette a hagyományos filozófia eszköztárát, és annak versenytársává lett. A 3. század közepén létrejött az újplatonizmus szintézise, mely az arisztoteliánus és sztoikus filozófia elemeit is magába olvasztotta. A késő antikvitás vallási-filozófiai vitáiban kikristályosodó fogalmak, problémák és módszerek a kora újkorig meghatározó jelentőségűnek bizonyultak az európai gondolkodásban. Az előadáson olyan centrális problémákat tekintünk át, mint a világkezdet, a rossz eredete, a lélek természete vagy az emberi felelősség kérdései.

 • Bene László
 • Kedd: 10:00-11:30, i ép., I. em. 123. terem
 • A kurzus kódja: BBN-FIL-220, BMA-FILD-220, BBV-020, BMVD-020

Professional Presentations  (in English only)

Presenting to others your views, ideas or expertise through English has become an important aspect of almost all professional work. This is especially true for EU contexts, where professionals are required to give presentations regularly, whether in business, industry, politics or education. 

To present well, though, is a challenging task because it requires not only a solid grasp of subject-matter but also a set of specialised skills, self-awareness and self-confidence. 

This course is intended to help students to become more confident presenters by exploring the make-up of effective presentations, practising individual skills and developing an authentic presenting self. 

Requirements & assessment: 

Regular class attendance is required throughout the term and you are expected to come to class prepared. The course grade will be based on the completion of two oral presentations, a concept test and written review assignments. The overall commitment shown to the course as regards attendance, preparation for class and in-class as well as online contributions will also be taken into account.


Római építészet: Középületek

A kurzus a római építészet fejlődését tekinti át a Kr.e. 6.sz-tól a Kr.u. 5. sz-ig.

Főbb témakörök: a római építészet írott, képi és tárgyi forrásai; építőanyagok, építéstechnika és formavilág; a római város szerkezete; az egyes középület-típusok kialakulása és főbb jellemzői: forum, templom, basilica, fürdő, színház, amphitheatrum, cirkusz, könyvtár, macellum és tabernae. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a római építészet legfontosabb látható emlékeivel, technológiai vívmányaival, az épülettípusok időbeli fejlődésével és a Római Birodalmon belüli területi különbségekkel.   

A kurzus vizsgával zárul. Felveheti régészet vagy bármilyen szakos BA-s és MA-s hallgató, valamint régészet minorosok.

 • Oktató: dr. Dobosi Linda
 • Kurzuskódok:
  • BBN-REGM-400.R6
  •  BBN-REG-220.A103
  •  BBN-REG-220.R103
  •  BBN-REGD-SP231.AR103
 • Időpont: Csütörtök 11:30-13:00
 • Helyszín:  B épület, alagsor 133. (olvasóterem)

Szövegtan és stilisztika

Az előadás célja a szövegek nyelvi szerveződésének és működésének bemutatása a megértett beszédhelyzetben dinamikusan alakuló jelentésképzés szempontjából, amelynek keretében a stílus a szövegek létrehozásának és megértésének integráns részeként nyer értelmezést.

Az előadás tartalma: A szöveg fogalomértelmezésének kérdései. A szöveg a nyelvi interakcióban: adaptáció, figyelemirányítás, kontextualizáció. A protoszövegek és a szövegtípusok, műfajok. A szövegértelem makroszintje: szövegvilág és nézőpont. A szövegértelem mikroszintje: lehorgonyzás, deixis és koreferencia. A szövegértelem mezoszintje: fogalmi séma és topikfolytonosság. A stílus fogalomértelmezésének kérdései. A stílus a nyelvi interakcióban: stílustulajdonítás, stílusminta, stílusérték, stílushatás. A stílus szociokulturális tényezői és tipikus együttállásaik. A nyelvi konstrukciók stilisztikai potenciálja, az alakzatok és a trópusok.

 • Kód: OT-MAGY-171, BBN-MAM11-284 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Tátrai Szilárd docens (tatrai.szilard@btk.elte.hu)

Tábor Béla: A zsidóság két útja (szövegolvasás)

A kurzus célja Tábor Béla "A zsidóság két útja" című könyvének megismerése.

A könyv szerzője a magyar zsidóságot – s benne önmagát – a legfenyegetőbb pillanatában szólította meg. Egyszerre kíméletlen önkritika és a zsidó lét, az alapját jelentő áldozati heroizmus és szellem tiszta és feltétlen igenlése – így akarta a zsidókérdést a zsidók kérdésévé tenni. A tízparancsolat két táblája felszólítás az alacsonyabb érték magasabb értékké teremtésére, a mindig a nagyobb felé törekvésre. Célunk megízleltetni, hogy ez mit jelent. Ahogy az 1990-es utószóban Tábor írja, a kérdést, „hogy utópisztikus volt-e ez az elgondolás, a biblikus modellnek, az áldozat spirituális értékrendjének alkalmazása a modern gazdaságcentrikus társadalomban”, csak az a hatszázezres zsidóság tudta volna megválaszolni, amely a shoában elpusztult. A kulcsszó: a személyesség. 

 • Kódok: BBN-HEB-341.25, BBV-205.62, BMVD-205.76
 • Oktatók: Horváth Ágnes, Surányi László, Cziegler István, Hegedűs Pál
 • Időpont: Kedd 18-19.30
 • Helyszín: F épület, 233 terem

Társadalmi-nemzeti kérdések a kelet-európai regényben

A kurzus a történet- és az irodalomtudomány látásmódját ütköztetve az egyén szemével láttatja Európa keleti felének 19-20. századi társadalmi és nemzeti problémáit (földkérdés, proletarizálódás, az elitek elidegenedése, falu és város ellentéte, etnikai többség és kisebbség viszonya, spontán és erőszakos asszimiláció, etnikai konfliktusok) közép- és délkelet-európai szerzők klasszikus vagy elfeledett művei alapján.

 • Kód: BMVD-135:16
 • Oktató: Ábrahám Barna
 • Kollokvium: írásbeli

Tudományos és kulturális menedzsment

A tantárgy célja, hogy betekintést adjon a szervezés és menedzselés elméleti és gyakorlati kérdéseibe.

Ehhez kapcsolódóan egyrészt előtérbe kerül az egyén önértékelése, önmenedzselése a munkaerőpiacon (állásinterjú, önéletrajz, motivációs levél, időmenedzsment, prezentálás stb.) és a pályázatok és projektek témakörében. Másrészt az előadás kitér az arculatépítés, a marketing és a design kérdésköreire, valamint ezekhez kapcsolódóan folyamatosan reflektál a kommunikáció jelentőségére.

 • Kód: BMA-ANYD21-101, BMA-MAGD21-NY-101 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Kuna Ágnes adjunktus (kuna.agnes@btk.elte.hu)

Vallás, egyház, nemzettudat Közép- és Délkelet-Európában a 19. században

A kurzus az Európa keleti felében zajlott nemzetépítő folyamatok egyik alapelemét, az egyházi meghatározottságokat tekinti át.

A kurzus a középkorias, sokáig univerzális vallási identitás szerepéből, a latin és a bizánci világ szembenállásából indul ki, áttérve a kora újkori differenciálódásra – reformáció, görög katolikus uniók, az „ortodox internacionálé” keretében az autokefál egyházak távolodása – majd fő kérdéskörként, etnikumonként vizsgálva a felekezetek identitásképző hatását, a történeti tudat és az irodalmi nyelv kialakításában játszott szerepüket, a keresztény többség mellett áttekintve a zsidóság tagolódásának folyamatát, például haszidizmus, ortodox–neológ szembenállás, az intézményesült felekezetek kialakulása és szerepe az asszimiláció választásában vagy elutasításában.

 • Kód: BMVD-135:18
 • Oktató: Ábrahám Barna

Vallásfenomenológia, vallásszociológia, valláslélektan

A kurzus középpontjában a vallás jelenségének definíciója áll, valamint a vallásról alkotott tudományos képünk fejlődése a felvilágosodás óta. Az előadás tárgyalja Marx és Freud vallásról szóló elméletét is. Ugyancsak a tantárgy témái közé tartozik az összehasonlító vallástudomány kialakulása, illetve Weber, Durkheim és William James valláselmélete. Továbbá Frazer, Malinowski, Evans-Prichard, Sorokin, Peter Berger elgondolásaiba is betekintést nyerhetnek a hallgatók.

 • Szalai Miklós
 • Péntek, 12.00-13.30, i ép./208
 • A kurzus kódja: BBN-FIL-361.07, BMA-FILD-361.06

Van-e az embernek természete?

A filozófiai gondolkodásnak mindig kitüntetett tárgya volt az ember. Mindig fontos kutatási témája volt az a kérdés, létezik-e valamilyen alapvető emberi természet, melyek a legfontosabb sajátosságai, mennyire változtatható meg, és hogyan befolyásolja az emberi gondolkodást és cselekvést. Különösen az etika és a politikai filozófia nem nélkülözheti az antropológiai megalapozást, de Hume szerint minden filozófiai diszciplínának az emberi természet ismeretén kell alapulnia. A kurzus az etika, metaetika és erkölcspszichológia néhány nagy témájába nyújt bevezetést, a kurrens társadalomtudományos eredmények bevonásával.

Az előadássorozat a következő témakörökbe kíván bevezetést nyújtani olyan interdiszciplináris keretben, amely a filozófiai problémákat a pszichológia, és a szociológia kortárs elméleteivel egészíti ki. Témakörök: 1. Indítékok és következmények – a normatív etika alapjai 2. Erkölcsi erény 3. Ész és szenvedély – az akaratgyengeség problémája 4. Szabad akarat és erkölcsi felelősség 5. Szerelem és undor.

 • Réz Anna
 • Csütörtök: 08:30-10:00, i.ép. II. em. 221. PhD szoba
 • A kurzus kódja: BBN-ETI-101.05

Vietnámi nyelv

A Kínai Tanszék közismereti kurzusokat ajánl a vietnami nyelv iránt érdeklődők számára. A kezdő, illetve középhaladó kurzusokat párban érdemes elvégezni, a nyelvórát a hozzá tartozó nyelvgyakorlattal együtt.
 • Oktató: Nguyen Hong Nhung
 • BBV-153:9 Vietnami nyelv kezdőknek 1.
 • BBV-153:10 Vietnami nyelvgyakorlat kezdőknek 1.
 • BBV-153:11 Vietnami nyelv haladóknak 1.
 • BBV-153:12 Vietnami nyelvgyakorlat haladóknak 1.

 


XX. századi kontinentális filozófia

Az előadás áttekintést ad a 20. századi kontinentális filozófia kiemelkedő koncepcióiról, alapproblémáiról és főbb állomásairól.

 • Ullmann Tamás
 • Hétfő: 14:30-16:00, i ép., II. em. 221. terem
 • A kurzus kódja: BBN-FIL-216.07, BMA-FILD-216.7