Fordítástudományi Doktori Program

Fordítástudományi Doktori Program
A Fordítástudományi Doktori Programot az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának keretén belül 2003-ban alapította, és jelenleg is vezeti dr. Klaudy Kinga. A program gazdája az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke, de interdiszciplináris jellegének megfelelően sok külső oktató és témavezető vesz benne részt.

A Programban alapítása óta 52-en szereztek doktori fokozatot fordítástudományból. A fordítástudományt (az angol Translation Studies terminushoz hasonlóan) tágan értelmezzük, vagyis olyan interdiszciplináris kutatási területként, amely nem elsősorban irodalmi művek fordításának kérdéseivel foglalkozik, hanem a fordítás és tolmácsolás összes válfajának, azaz a legtágabb értelemben vett nyelvi közvetítésnek folyamatát, eredményét és funkcióját kutatja, és ennek megfelelően érintkezik a pszicholingvisztikával, a kognitív nyelvészettel, szövegnyelvészettel, a korpusznyelvészettel, a kontrasztív nyelvészettel, a lexikográfiával, a terminológiával, a szociolingvisztikával, a kommunikációelmélettel és más tudományágakkal. Az utóbbi időben erősödött meg az érdeklődés gépi fordítás és utószerkesztés, valamint az audiovizuális fordítás különböző modalitásainak (szinkronizálás, feliratozás, hangalámondás, képregények) fordítása iránt. Ugyancsak erősödik az érdeklődés a különböző szakterületeken folyó fordítás és tolmácsolás iránt (jogi, bírósági, egészségügyi, gazdasági stb.).

A Fordító- és Tolmácsképző Tanszék 1999 óta minden tavasszal rendez tudományos konferenciát, ahol 2004 óta a dokorandusz hallgatók rendszeresen előadhatnak. Gyakran tartanak előadást a MANYE  kongresszusok fordítástudományi szekciójában. A tanszék 1999-ben alapította a Fordítástudomány című lektorált folyóiratot, amely lehetővé teszi a doktorandusz hallgatóknak, hogy tudományos eredményeiket magyar nyelven publikálják.  2000-ben indítottuk az Across Languages and Cultures című Q1 minősítésű angol nyelvű nemzetközi folyóiratot, amely az Akadémiai Kiadó gondozásában jelenik meg, és angol nyelvű publikációra ad lehetőséget.

A program résztvevőinek 8 félév alatt 240 kreditet kell teljesíteni, amelyből a képzési és kutatási szakaszban 120 kreditet, a kutatási és disszertációs szakaszban szintén 120 kreditet kell megszerezni. Az első szakaszban, a képzési és kutatási szakaszban szakmai előadások és szemináriumok vannak: Bevezetés a fordítás elméletébe, Bevezetés a tolmácsolásba, Bevezetés a fordítás gyakorlatába, A fordítástudomány klasszikusai, Bevezetés a fordítás és tolmácsolás kutatásának módszertanába, A fordítás lexikai kérdései, A fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás, Prezentációs technikák, Kutatásmódszertan II. Ezenkívül két szabadon választott tárgyat vehetnek fel a hallgatók a BTK kínálatából. Az első két évet komplex vizsga zárja. Fontos szerepet játszik a konzultáció a témavezetővel, amely végigkíséri mind nyolc félévet. Erről a hallgatók haladási naplót vezetnek.

A képzés második szakaszában, a kutatási és disszertációs szakaszban  már nincsenek tantermi órák, a hallgatók teljes egészében a kutatás elvégzésének és a disszertáció megírásának szentelhetik idejüket, a szükséges kreditmennyiséget recenzióírással, konferenciaelőadásokkal, oktatással és egyéb tanszéki munkákkal szerezhetik meg.

A tanegységek teljesítéséhez szükséges tanulmányokon kívül a program ideje alatt három publikálható minőségű tanulmányt kell készíteni 15-20 oldal (kb. 25-30 ezer leütés) terjedelemben. A két tanulmány közül az egyik lehet elméleti-áttekintő jellegű, a másik kettőnek saját empirikus kutatásra kell épülnie.

A program jelenlegi oktatói (2022–2023) valamint a belső és a külső témavezetők meghirdetett témái az alábbiak. Fontos tudnivaló, hogy a doktori képzésre való jelentkezéshez szükséges előre felvenni a kapcsolatot a leendő témavezetővel, és egyeztetni a témát, mert az ő jóváhagyását is be kell nyújtani jelentkezéskor.  

Témavezető

Téma

Elérhetőség

Klaudy Kinga

 

Az aszimmetria hipotézis: az explicitáció és az implicitáció viszonya a fordításban

klaudy.kinga@btk.elte.hu

 

Klaudy Kinga

Kvázi-helyesség, azaz mondatszintű fordítási eltolódások szövegszintű hatása

klaudy.kinga@btk.elte.hu

 

Bodnár Gábor

Szöveg-zene kohézió az opera- és dalfordításokban

bodnar.gabor@btk.elte.hu

 

Dróth Júlia

Fordítási kompetenciák fejlesztése és értékelése a nyelvszakos fordítási specializációban, illetve a fordítási szakirányú továbbképzéseken

droth.julia@gmail.com

 

Eszenyi Réka

Fordított szövegek értékelés

eszenyi.reka@btk.elte.hu

 

Kommunikáció és tolmácsolás

eszenyi.reka@btk.elte.hu

Gósy Mária

A tolmácsolás pszicholingvisztikája

gosy@nytud.hu

Heltai Pál

A fordítás lexikai kérdései

pal.heltai@gmail.com

Károly Krisztina

A fordítási szöveg és a fordítási szövegalkotás

karoly.krisztina@btk.elte.hu

Robin Edina

A lektorálás elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása

robin.edina@btk.elte.hu

 

Robin Edina

Fordítási univerzálék irodalmi és szakszövegekben, illetve tolmácsolásban

robin.edina@btk.elte.hu

Robin Edina

Magyar nyelvhelyesség és fordítás

robin.edina@btk.elte.hu

Robin Edina

Fordítástechnológia gépi fordítás és utószerkesztés

robin.edina@btk.elte.hu

Seidl-Péch Olivia

A szakfordítás elméleti és gyakorlati kérdései

oseidlpech@gmail.com

Seidl-Péch Olivia

Korpuszalapú fordításkutatás

oseidlpech@gmail.com

 

Seresi Márta

A tolmácsolás speciális fajtái

seresi.marta@btk.elte.hu

Seresi Márta

A tolmácsképzés pedagógiai kérdései

seresi.marta@btk.elte.hu

Szili Katalin

Pragmatikai műveletek a fordításban

szilikatalin5@gmail.com

Tamás Dóra

Fordítás és terminológia

tamas.dora.dr@gmail.com

Zachar Viktor

Média és fordítás

zachar.viktor@btk.elte.hu