Szabadon választható kurzusok az őszi félévre

Szabadon választható kurzusok az őszi félévre
Intézeteink az alábbi kurzusokat kínálják a 2019/20-as tanév őszi szemeszterére, melyeket az ELTE bármely karának hallgatói szabadon elvégezhetnek. A kurzusok részletes információit a kurzus neve vagy kódja alpján a Neptun rendszerben találják meg a hallgatók.

Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék, Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék

 • Bevezetés a holokauszt történetébe (előadás), BBN-HEB11-401.14
 • Magyarország és a holokauszt: egy népirtás evolúciója (szeminárium), BBV-206.28
 • A túlélők hangja: történetek a holokausztról (szeminárium), BBN-HEB-341.14

A kurzusokat Csősz László történész, egyetemi adjunktus, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa tartja.

Művészettörténeti Intézet

Orientalism in Designs of Ödön Lechner

The purpose of the course is to present an introduction of orientalism in Hungary, mostly in 19th and 20th centuries. A major part of the course is dedicated to Ödön Lechner’s architecture and Eastern influences on his buildings.
Higher understanding of orientalism in Lechner’s designs requires observing his path. For that, students need to realize the perception of orientalism in Europe by studying history, European examples of oriental architecture, decorative designs and oriental motifs, then find the connection to Lechner’s path. This connection will help them to sense the concept of orientalism in Hungary.
This course will help students to learn about orientalism depending on geographical locations related to history and its reflections on modern art.

 • Oktató: Paria Keshavarzmashhoori
 • Időpont: SZE:16:00-17:30

További kurzusok:

The grand and the minor. Cultural heritage and related policies in Hungary.

 • BMVD-08057
 • Somorjay Sélysette
 • K 16-17:30, MUK 6-8. 1/110.

Art and culture int he Hungarian Kingdom from the Ottoman subjection through the Age of Enlightenment.

 • YBMVD-080.58
 • Somorjay Sélysette
 • P 16-17:30, MUK 6-8. 1/112.

Early Renaissance Art in Italy

 • BMVD-080.56
 • Pócs Dániel
 • CS 12-13.30, MUK 6-8. 1/110.

Mongol és Belső-Ázsiai Tanszék

Sámánizmus és népvallás

A tantárgy célja a BA-szinten, valamint a MA-képzésben a vallástudományi kurzusokon megtanult ismeretek kondicionálása, bővítése, a szakrális szövegek filológiai és más módszertanú értelmezésének elsajátítása. A szövegfilológiai és kommunikációelméleti megközelítésben a hallgatók a sámánizmus és a népvallás szóbeli és írott corpusaival foglalkoznak, melynek egy része a Tanszék munkatársainak saját terepgyűjtése. A feldogozott témák: a mongol népek sámánizmusának a szöveg-corpusai, a sámánizmus szinkretikus pantheonja, a sámánizmus vallássá formálódásának jelenlegi folyamata, a szakrális kommunikáció modellje, a szövege-corpus nyelvi elemzésének a lehetőségei. A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke megtalálhatók az oktató honlapján: birtalan.innerasia.hu, valamint az academia.edu oldalán.

 • Oktató: Birtalan Ágnes
 • Kódok: BBV-151:19, BBN-MON-281 

 Belső-ázsiai és mongol buddhizmus

A tantárgy célja megismertetni a hallgatókat a belső-ázsiai és a mongol népek buddhizmusával, elsősorban történeti összefüggésbe helyezve a témát. Az alapvető megközelítési paradigma: a buddhizmus mint államvallás és a buddhista írásbeliség és egyházszervezet kialakulása, fejlődése, hatása a műveltség más szegmenseire. Az előadás sorozat ajánlható a buddhizmus iránt érdeklődő más szakos hallgatóságnak is.

A félév tematikája:

 • Belső-Ázsia földrajzi, történeti, művelődéstörténeti fogalma.
 • A buddhizmus mint államvallás kialakulásának törvényszerűségei.
 • Belső-Ázsia buddhista birodalmai: kusánok, kelet-turkesztáni oázis városok, ujgurok, tangutok, kitajok, dzsürcsik.
 • A mongol buddhizmus története, kialakulása, eredete, az ujgur gyökerek, a tibeti megtérés, a mongol buddhizmus sajátosságai, buddhista rendek, iskolák.
 • A mongol buddhizmus pantheonja.
 • A mongol buddhizmus irodalma, terminológiai problémák.
 • A mongol buddhizmus politikai szerepe, a buddhizmus továbbélése, újjáéledése napjainkban.
 • Mongol buddhizmus és a szinkretikus népvallás.

A számonkérés módjai: évközi kiselőadások (egy, a tematikához köthető résztémából) és a félév végén írásbeli vizsga.

A kötelező és ajánlott irodalom jegyzéke megtalálhatók az oktató honlapján: birtalan.innerasia.hu.

 • Oktató: Birtalan Ágnes
 • Kódok: BBV-151:30, BBN-MON11-291

Filozófia Intézet

Az intézet közismereti kurzusainak teljes listája

Ízelítő:

Emberi természet, női természet, gender

A gender fogalmához kapcsolódó mai viták és félreértések tisztázásához a filozófiai alapfogalmak szükségesek: az ember(i természet), férfiak és nők azonossága/különbözősége, a testi és/vagy szellemi képességek meghatározó szerepe (biológiai determinizmus-társadalmi konstrukció). Egy néhány évtizedes új tudomány (gender studies) régi és új kérdéseit ezek alapján lehet értelmezni és vitatni pl. homoszexualitás, nemváltoztatás (transzneműség). A feminista mozgalmak és elméletek ezekben a kérdésekben már jelentős tudást halmoztak fel.

A tantárgy tartalma: multidiszciplináris, nagyrészt 19-20. századi szerzők (3 kivétellel), főleg filozófusok, de van szociológus, antropológus, pszichoanalitikus is. A z utóbbi évtized kérdései is előkerülnek: nemváltoztatás, homoszexualitás, két nem van-e vagy hét, netán számtalan? tolerancia és kirekesztés, globális és helyi politikák.

 • előadó: Joó Mária
 • szerda 14:30-16:00; MÚK 4/i/129
 • BBV-020.42, BMVD-020.42 (kollokvium, 3 kredit)

A mindennapi tudat története és elmélete

A mindennapi tudat elemző ismerete elengedhetetlen összetevője annak, hogy megértsük a jelen bonyolult világát. Az előadás rendszeres vizsgálat alá veszi a mindennapi tudat alapelveit a modern mindennapi tudat egyes nagy, történeti korszakaiban, illetve az uralkodók alapelveket a modern mindennapi tudat egyes nagy történeti korszakaiban.

A mindennapi tudat filozófiai és tudásszociológiai vizsgálata egy szisztematikus-leíró és egy történeti megközelítést egyesit. A SZISZTEMATIKUS-LEIRÓ megközelítés funkcionális jellegű, a mindennapi tudatot azoknak az alapelveknek a feltárásával határozza meg, amelyek segítségével az a társadalmi valóságot feldolgozza. A TÖRTÉNETI megközelítés a modern mindennapi tudat korszakait határozza meg és írja le az u.n. "posztmodern" mindennapi tudattal bezárólag, még pedig kizárólag a mindennapi tudat okadatolhatóan rekonstruálható adatai alapján.

A kollégium támaszkodik a régi és új tudásszociológia, a társadalomlélektan és a modern társadalomfilozófiai eredményeire, a mindennapi tudatot olyan komplex és interdiszciplináris módszerekkel vizsgálandó tárgynak tekinti, amelyet az emberi tudás egy meghatározó területeként maradéktalanul a filozófiai tudásszociológiának kell vizsgálnia.

Főbb témakörök:

 • Alapmeghatározások (filozófia, vallás, tudomány, művészet és a mindennapi tudat)
 • A modern mindennapi tudat
 • Az individualista mindennapi tudat
 • A totalitariánus mindennapi tudat
 • A fogyasztói mindennapi tudat
 • A posztmodern mindennapi tudat
 • A jelen mindennapi tudata – a mindennapi tudat jelene

 

 • előadó: Kiss Endre
 • kedd 16:00-17:30, i/alagsor -104
 • BBV-020:020 (gyakorlat, 3 kredit)

Lélekelméletek az antik filozófiában

Az ókori görög filozófiában a 6. századtól a lelket (pszükhé) tekintették az életfunkciók letéteményesének, a megismerés központjának, valamint a morális felelősség hordozójának. Az előadássorozaton a klasszikus kori, hellenisztikus és késő antik lélekelméletek közül vizsgálunk meg néhányat: Platón elméletét, mely szerint a lélek a testtől fajtájában különböző, önálló létező, Arisztotelész teóriáját, mely a lelket a test formája vagy teljesültsége gyanánt elemzi, a sztoikusok és epikureusok korporealista lélekfilozófiáját, valamint az újplatonikus Plótinosz teóriáját, mely részletesen kibontja a lélek testetlenségének metafizikai következményeit. A test és lélek viszonyának kapcsán olyan speciálisabb témák is szóba kerülnek, mint az érzékelés, az emlékezet, az emóciók, vagy az a kérdés, hogy miként mozgatja a lélek a testet.

 • előadó: Bene László 
 • szerda, 16:00–17:30; MÚK 4/i/alagsor -109
 • BBV-020/19, BMVD-020/19 (kollokvium, 3 kredit)
 • BBN-FIL-401/19, BMA-FILD-401/19 (kollokvium, 4 kredit)

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az intézet összes szabadon felvehető kurzusa itt érhető el.

Ízelítő a kurzusokból:

Nyelvészeti speciális kollégium: Szóbeli bántalmazás

Interaktív előadás, megajánlott jegy lehetőségével

A kurzus során megtanuljuk felismerni a szóbeli bántalmazás fajtáit, és megtanuljuk kezelni a helyzeteket, amelyekben ilyesmivel találkozunk.

 • oktató: dr. Borbás Gabriella Dóra PhD
 • hétfő 14.30-16.00, D/fszt. 22.
 • BBN-MNY11-317:9

A szóbeli bántalmazás kategóriái

 • Az egyes szóbeli bántalmazásos kategóriák nyelvi megfogalmazásai. Miket mondanak, akik viccnek akarnak beállítani egy bántást, és miket mondanak azután, hogy ezt lelepleztük? Miket mondanak, akik féltésnek, aggódásnak álcáznak bántalmazást. Miket mondanak, akik úgy állítják be, hogy valamire rosszul emlékszünk? Hogyan hangzik, amikor segítségnek vagy dicséretnek álcáznak bántalmazást? Stb. (Az összes kategória esetében.)
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal bagatellizálják ismerősök, ha próbáljuk megfogalmazni valaki bántásait?
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal mentegetik ismerősök a bántalmazónkat?
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal mentegetjük mi magunk a bántalmazónkat?
 • Az együttműködő és az uraló kommunikáció.

Agresszió, passzív agresszió.

 • A bántalmazó kapcsolat dinamikája, projekció.
 • Stockholm-szindróma, kognitív disszonancia.

Tévhitek a bántalmazóról/a bántalmazó kapcsolatról.

 • Szóbeli bántalmazás: munkahely, szülő-gyermek kapcsolat, párkapcsolat, baráti kapcsolat.
 • Kívülről hogyan ismerhető fel egy bántalmazó kapcsolat? Hogyan tudunk segíteni?
 • Gyakran a bántalmazott tűnik bántalmazónak, a bántalmazó pedig egy vidám, humoros, intelligens embernek. Gyakran terapeuták sem ismerik fel a dinamikát.
 • Honnan tudom, hogy bántanak?
 • Nincs fizikai bántalmazás verbális nélkül. Van nem verbális lelki bántalmazás is.
 • Hogyan tudom megelőzni, hogy manipuláljanak?

TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS MENEDZSMENT

Az előadás célja: A tudományos és kulturális javak előállítása, menedzselése és terjesztése, valamint a tudományos és kulturális igények feltérképezése.

Az előadás tartalma: A tudományos menedzsment elindulása: Frederick Winslow Taylor: Üzemvezetés - A tudományos vezetés alapjai (1911). Taylorizmus, retaylorizmus. Szervezetek: a piramisoktól a hálózatokig. Teljesítménymérés a szervezetben. Szervezetpszichológia. Szervezeti kultúra. Kultúra és viselkedés. Társadalmi felelősségvállalás. Kulturális sokszínűség menedzselése. Emberi erőforrás menedzsment. Menedzsment kompetenciák: fejlődés és alkalmazás. Tudásmenedzsment. Projektmenedzsment.

 • Kódok: BMA-ANYD17-101, BMA-MAGD17-NY-101
 • Oktató: Szayly József

BEVEZETÉS A FINN KULTÚRÁBA

Az előadás célja: alapvető ismeretek átadása a finn kultúra tárgyköréből.

Az előadás tartalma: a finn nyelv és kultúra egyetemi szintű megismerésének alapmodulja. A hallgató megtanulja Finnország földrajzát, a földrajzi környezetnek az életmódra és az ott élők életszemléletére gyakorolt hatását. Az egyes finn földrajzi és történeti tájegységek ismerete, a demográfiai helyzet, a természeti adottságok, a gazdasági lehetőségek, az ún. népkarakterológia, a gondolkodás- és beszédmód tanulmányozásának eredményeképpen a hallgatónak világos, tudományosan megalapozott, közérthető választ kell tudni adnia a kérdésre: mitől más Finnország mint Európa/a világ bármely állama, és miért olyanok a finnek, amilyenek.

 • Kód: BBN-FIN-232
 • Oktató: Bába Laura Ildikó

Az alkalmazott nyelvészeti kutatások módszertana

A tudományos kutatás és a dolgozatírás alapfogalmainak megismertetése, a kutatási folyamat bemutatása a témaválasztástól a teljesítmény értékeléséig. Hogyan érdemes témát választani, hatékonyan keresni a szakirodalmat, kutatást tervezni és dolgozatot/tanulmányt írni? Mi számít plágiumnak és hogyan kerüljük el? Milyen szempontok szerint értékelik a szakdolgozatot, a cikket stb.?

A gyakorlat keretében a hallgatók maguk is megterveznek és kiviteleznek egy kisebb saját kutatást. 5 fő felett ingyenes szakirodalom-keresési tréning az Akadémiai könyvtárban.

 • oktató: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa
 • Cs, 12:00-13:30
 • BMA-ANYD17-162

Tárgyalástechnika, emberismeret

Érveléstechnikai gyakorlatok, kétperces felszólalások, disputák.

A félév gyakorlati feladatainak célja az alábbi készségek fejlesztése: formális(abb) fogalmazás és testnyelv, érzelmek kezelése (saját és vitapartner érzelmei), érveléstechnika, egy- és kétoldalú érvelés, önálló megszerkesztett felszólalás, spontán felszólalás/reagálás, hibás érvelés felismerése, az idő kezelése, a testnyelvi jelek kezelése, saját hang megszokása, csoportmunka, egyéni munka egy csoport részeként, játszmák felismerése és kezelése, a partner visszajelzéseinek fogadása, igénylése.

 • oktató: Borbás Gabriella
 • 4 kredit
 • BBN-SZK11-311

Kommunikáció szóban és írásban

A félév témái:

 • A kommunikáció zavarai, A közléssorompók, A játszmák, Az érzelmek szerepe, Az indulat szerepe, A megértést gátló tényezők a szóbeli megnyilatkozásokban.
 • Az udvariasság és az őszinteség a kommunikációban, A nem-et mondás, Az igen-t mondás, A négy fül-modell.
 • Szakdolgozat. A témaválasztás, a téma szűkítése, Az anyaggyűjtés (forráshasználat, bibliográfia készítése), Címadás, Alapfogalmak definiálása, Vázlatkészítés (tartalomjegyzék készítése), A dolgozat felépítése (íve) és megfogalmazása (állítás, bizonyítás, tudományosság, tudományos stílus). Hivatkozási módok, idézetkezelés (plágium, parafrázis).
 • Az érvelés. Az érvek fajtái. A fő- és mellékutas érvelés. Az erős és gyenge érvek. Érvelési hibák. Az érvényes érv. A vita, vitakultúra. Disputa. A logikus beszéd- és szövegszerkesztés.
 • Az esszéírás (a szubjektív esszé, a tárca). Az esszéírás folyamata. A jó esszé. hogyan válasszunk esszétémát? Hogyan szűkítsük a témát? Milyen egy jó indítás/zárás, a tételmondat/okról, Szépirodalmi eszközök az esszében.
 • Két gyakorlati disputaóra, érveléstechnikai gyakorlatok, esszéírás.

 

 • oktató: Borbás Gabriella
 • 3 kredit
 • BBN-MNY16-221

Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

DOKUMENTUMFILM: ELMÉLET, TÖRTÉNET, MÓDSZEREK

A kurzus keretében a dokumentumfilmmel kapcsolatos legfontosabb elméleti kérdéseket tekintjük át szövegek értelmezése, illetve kortárs európai, amerikai és magyar dokumentumfilmek, valamint néhány filmtörténeti klasszikus alkotás (filmrészletek vagy teljes filmek) elemzése segítségével.

 • oktató: Varga Balázs
 • BBN-FLM-242.10

MODERNIZMUS A HATVANAS ÉVEKBEN

A kurzus témái:

 • A francia új hullám és a Cahiers du cinema
 • A francia új hullám témái és stílusa Godard
 • A „balparti csoport” Fellini a hatvanas években
 • Bergman modern korszaka
 • Pasolini és a mitológia Tarkovszkij indulása és a modern szovjet film
 • Tarkovszkij nagy korszaka
 • A német új film Straub és Fassbinder Wenders és Herzog
 • oktató: Kovács András Bálint
 • BBN-FLM-242.06

ESZTÉTIKA TANSZÉK

BEVEZETÉS AZ ESZTÉTIKÁBA

A kurzus célja annak körbejárása, milyen tényezők alakították ki az esztétika szűkebb értelemben vett, jellegzetesen modernkori diszciplínáját. Melyek azok a szellemi problémák, amelyek megválaszolására a művészet modern elmélete kínált lehetséges megoldást.

 • oktató: Somlyó Bálint
 • BBN-ESZ-101

KAFKA

Kafka művét számos jelentős értelmező tette tárgyává, elég itt Benjaminra, Blanchotra, Camusre, Deleuzere, Canettire, vagy éppen Derridára és az ő nyomán Gaschéra utalni. A félév során ezekkel a jelentős kísérletekkel kívánok számot vetni, s persze folyamatosan kitekintünk Kafka írásaira, amelynek egyik legbensőbb magyarázatát egy másik írótól kaptuk meg (Canetti).

 • oktató: Bacsó Béla 
 • BBN-ESZ-251:02

AZ AVANTGARDE ELMÉLETE

A kurzuson az avantgárd fogalmának jelentésváltozásaival foglalkozunk az elmúlt kétszáz év művészetének történetében. Áttekintjük a híresebb avantgárd elméleteket, korabeli manifesztumokkal kiegészítve, és megpróbáljuk felvetni a kérdést, hogy létezik-e ma avantgárd a művészetben, s ha igen, a fogalom milyen értelmében, ha pedig nem, mi lehet ennek az oka.

 • oktató: Seregi Tamás
 • BBN-ESZ-281.75 

Művészetközvetítő és Zenei Intézet

A tantárgyak a TANM-ÉNE-500-as kódon kerülnek meghirdetésre, érdeklődni a music@btk.elte.hu e-mail címen, illetve személyesen a tanszéken lehet.

Beszédgyakorlat  - a beszéd ismerete, technikai feltételei: anatómiai / fiziológiai ismeretek és gyakorlati megoldások (színpadi mozgás, megjelenés)
Előadói gyakorlat - a kurzus felvételével a jelentkező részt vehet a tanszék kórusainak próbáin és szereplésein, emellett a fellépéseken saját énekes/hangszeres tudásának szólisztikus bemutatására is lehetőség nyílhat
Népzene - alap- és speciális népzenei ismeretek, Herczku Ágnes előadásában
Zenetörténet - a képzések valamennyi félévében jelen lévő tantárgy különböző történeti korszakok zenéjének lényegét és sajátos jellemzőit elemzi

Ókortudományi Intézet

A közismereti kurzusok teljes listája

Ízelítő a kurzusokból:

A középkori és modern zsidó irodalom története

Panelóra a tanszék oktatói és meghívott előadók részvételével, amely bevezetést nyújt a középkor és az újkor (az iszlám hódítástól a huszadik századig) héber nyelvű és/vagy zsidó irodalmába. Bemutatja a rabbinikus
irodalom, a tudományos-filozófiai irodalom és a szépirodalom legjelentősebb területeit, műfajait, szerzőit, műveit. Olyan kérdéseket vet fel, mint például: hogyan befolyásolják a társadalmi-történeti körülmények az irodalmi tevékenységet? mitől zsidó a zsidó szépirodalom,
ha egyáltalán körülhatárolható ez a jelenség? hogyan támaszkodik a rabbinikus irodalom a Bibliára? hogyan befolyásolta a környező népek szellemi élete a zsidó alkotókat? mely tényezők határozták meg a zsidó irodalmi művek nyelvét?

Latin Language Course 

The course is going to consist of reading and grammar exercises in Latin, and it is to be tailored to the needs of the students who take it. This year, the course welcomes complete or near-beginners as well. The materials of the course will be chosen either from standard and widely available textbooks, or, should the students be more advanced, from primary texts. Translated material from Hungarian-language grammar books will be preferred if available, as that is the least available anywhere else.

 • oktató: Rung Ádám
 • CS:16:00-17:30
 • BBN-ERA-180

Romulus and Early Rome in Ovid's Fasti

The course is going to concentrate on the artfully scrambled bits of the Roman foundation story in one of Ovid's most puzzling poems, the Fasti, a versified calendar of the City's festivals and the stories connected to them. Apart from placing together the myth itself from the various snapshots attached to various times of the year, the course is also going to ask questions about the Fasti itself as a literary work, Roman views on ancient history, and the relationships of both of these topics to the Augustan era, in which the poem was written and first read.

 • oktató: Rung Ádám
 • CS:10:00-11:30
 • BBN-ERA-227:2

Orientalisztikai Intézet

Hangulatjavítók a keleti kultúrákban

Szabadon választható kurzus az intézet oktatóinak, munkatársainak és doktoranduszainak részvételével. A 3 kredites, írásbeli vizsgával végződő kurzus alap- (BBN-IND-304:15) és mesterszakos (BMVD-105:51) kódon is teljesíthető. A hallgatók az előadás-sorozatot akkor is ingyenes látogathatják, ha nem veszik fel kurzusként.

 • csütörtök, 16:00–17:30
 • Múzeum krt. 4/F, Kerényi-terem

A kurzus témái:

 • Péri Benedek: Mesterséges mennyországok: drogok és drogfogyasztás az Oszmán Birodalomban
 • Zsom Dorottya: Szúfi eksztázis zsidó szemmel
 • Csorba Zsuzsanna: Fájdalomcsillapítás és ajzószerek a középkori arab tudományban
 • Maczkó Emese: Kábítószerek a modern Afganisztánban
 • Szántó Iván: Füstből tűzbe: a dohányzás politikatörténete Iránban
 • Szombathy Zoltán: Kát: egy afrikai kábítószer pályafutása az arab világban 
 • Torma Katalin: A szőlő és a bor Iránban és a perzsa irodalomban
 • Ittzés Máté: Szóma, az isteni stimuláns
 • Sági Péter: A bódító és bűvös bháng
 • Dezső Csaba: Vérszínű köpetek nyomában: a bételrágás élvezete Dél- és Délkelet-Ázsiában
 • Kovács Nándor Erik: A „feketeleves”: a kávé- és teafogyasztás szokása és társadalmi vonatkozásai a törököknél
 • Sudár Balázs: Zene, zeneterápia és misztika az Oszmán Birodalomban

IND KULTÚRTÖRTÉNET (ÓKOR ÉS KÖZÉPKOR)

Az óra bevezetést nyújt India rendkívül sokszínű kultúrtörténetébe a Kr.e. 3. évezredtől Kr. u. 1100-ig, az anyagi kultúrától kezdve a történelmen és társadalomtörténeten át a vallásokig (az indus civilizáció rejtélyes városai, a védikus kor istenvilága és áldozati rítusai, az eposzok és a puránák mítoszai, a Buddha és a Dzsina tanítása, a Maurya-birodalom, Saka és Kusán hódítások, a Gupta-kor, a korai középkor királyságai; néhány kulcsfogalom: dharma, karma, kasztrendszer, stb.).

 • előadó: Dr. Dezső Csaba 
 • szerda, 16:00–16:45
 • BBN-IND-251 (kollokvium, 2 kredit)

INDIAI ORSZÁGISMERET

Az óra célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a világ legnagyobb demokráciájának mindennapjairól, miközben megismerkednek India tájegységeivel, kulturális életének alapfogalmaival és örökségének sokszínűségével. Az egyes előadásokon végigjárjuk tagállamait, illetve számot vetünk e nagy és gyakran félreértett országgal kapcsolatban hallható közhelyekkel.

 • előadó: Dr. Sági Péter 
 • csütörtök, 10:00–11:30
 • BBN-IND11-311 (kollokvium, 3 kredit)

A DÉL-INDIAI MUSZLIMOK TÖRTÉNETE ÉS KULTÚRÁJA

Mappilák, bóhrák vagy éppen ándhrai qádiri szúfik. Dél-India nyelvileg és kulturálisan heterogén közege az iszlám számos ágának otthona. A kurzus egyik célja, hogy tágabb földrajzi és kulturális keretbe helyezve bemutassa a térség muszlim dinasztináinak (Bahmanidák, Dekkáni Szultánátus, Ászif Dzsáhik) történetét, valamint kelet-afrikai, európai és iráni kapcsolataikat. Másrészt tárgyalja a modern és kortárs muszlimokat érintő legfontosabb technológiai és kommunikációs fejlemények (internet, okostelefon, közösségi média) vallásgyakorlásra kifejtett hatását. A szemeszter során a térségből származó egy-egy kéziratos dokumentum vizsgálata révén a résztvevők mélyebb ismereteket szerezhetnek a térség anyagi kultúrájáról, politika- és vallástörténetéről, valamint a kalligráfia- és a miniatúraművészet jelentőségéről.

 • előadó: Szitár Kristóf 
 • hétfő, 16:00–17:30
 • BBN-IND11-321:6, BBN-IND-304:09 (kollokvium, 3 kredit)

MODERN ENGLISH-LANGUAGE INDIAN LITERATURE

“She wore flowers in her hair and carried magic secrets in her eyes. She spoke to no one. She spent hours on the riverbank.  She smoked cigarettes and had midnight swims.” (Arundhati Roy: The God of Small Things)

“Morality is a matter of money. Poor people cannot afford to have morals. So they have religion.” (Khushwant Singh: Train to Pakistan)

An exciting exploration into the English-language literature of the mystical India: love, beauty, fights and cruel murders against the backdrop of ancient myths, religions, and the dramatic and complicated historical events of the 20th century. The course gives an introduction to the most important works written in English by Indian or Indian-origin authors and provides an insight into the ancient culture of India as it is alive today and as it has spread all over the world.  The language of the course is English. Students from all disciplines are welcome.

 • előadó: Dr. Aklan Anna 
 • időpont: péntek, 9:00–10:30
 • BBN-IND-304:16 (kollokvium, 3 kredit)

Romanisztika Intézet

Drakulától Báthory Erzsébetig (Magyar és román boszorkányok, vámpírok)

 • Oktató: Dr. Nagy Levente, egyetemi docens
 • D. ép. II. em. 215.
 • Péntek, 13:00-14:30 (az időpont az igényeknek megfelelően változhat)
 • BMVD-135:13 (közismereti kurzus), 5 kredit

Tematika:

 1. Antonio Bonfini és Heltai Gáspár Drakuláról (recepció- és fordítástörténet)
 2. Drakuláról kiadott korabeli röplapok és M. Beheim históriája (Mátyás király és Drakula)
 3. Drakula-amnézia és Drakula-reneszánsz (Bram Stoker regénye)
 4. Drakula-feldolgozások filmen
 5. Drakula alakja a román történetírásban és irodalomban
 6. Egy magyar vámpír (Báthory Erzsébet) és Drakula egymásra találása (Andrei Codrescu regénye)

OLASZ TÖRTÉNELEM 1 (ITÁLIA KULTÚRTÖRTÉNETE A KÖZÉPKOR ÉS A RENESZÁNSZ IDŐSZAKÁBAN)

Az Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék magyar nyelvű kurzust hirdet az Itália kultúrtörténete, a késő-középkor és a reneszánsz iránt érdeklődő nem olasz szakos hallgatók számára. A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerjék Itália középkori és kora-újkori történetének legfontosabb aspektusait. Az itáliai államok jellegzetességeinek bemutatásán túl, a tantárgy kiemelt figyelmet fordít a kultúra történetére, azon belül is különösen a középkori városi civilizációra (társadalom, iskolák, egyetemek), a középkori vallásosság és a vallásos mozgalmak jellegzetességeire, a középkori és reneszánsz udvari kultúrára, a humanizmus és reneszánsz kérdésére, valamint az elit-kultúra és a népi kultúra kapcsolatára.

 • előadó: Falvay Dávid
 • K:13:00-13:45, C ép. II. em. 328
 • BBN-OLA17-130b / BTK-KOZEPKTT-T16

AZ OLASZ ZENE

A külsős hallgatók számára magyar nyelven is meghirdetett országismereti kurzus az itáliai zenetörténet keresztmetszetét adja a középkortól a klasszikus olasz kortárs zenéig, elsősorban a vokális műfajokra, azon belül is az operára (Monteverdi, Mozart, Rossini, Verdi, Puccini) fókuszálva, sok zenehallgatással, a műveket általános kultúrtörténeti kontextusba ágyazva.

 • előadó: Szegedi Eszter
 • H:13:45-15:15, C ép. II. em. 328
 • BBN-OLA-373b

Szláv és Balti Filológiai Intézet

A Macedón Lektorátus kínálata:

 • BBV-143:27  Macedón nyelv 1.
 • BMVD-143:31 Macedón nyelv 1.
 • BBN-SLA11-201.05 Második szláv nyelv alapjai 1. / Macedón nyelv 1.
 • BBV-143:34/BMVD-143:89  Macedón országismeret
 • BBV-143:55/BMVD-143:55  Macedón kultúra
 • BMVD-143:110 Macedón nyelvtörténet

Óramegbeszélés: 2019. szeptember 5. 12 h után

Litván nyelv 1.

 • BBN-SLA11-201.15
 • Oktató: Aurelija Meškerevičiūtė

Óramegbeszélés szeptember 5.-én 14.00 órakor a D ép.125. teremben.

Lett nyelv 1.

 • BBN-SLA11-201.14
 • Oktató: Tölgyesi Beatrix

Óramegbeszélés: e-mailben vagy a neptunon keresztül.

Balti civilizáció 1.

A kurzus bemutatja a litván és a lett történelem legfontosabb eseményeit, e népek hagyományait, valamint a mai irodalmi nyelvek kialakulását.

 • Időpont: szerda 12.00-13.30
 • Helyszín: Ifjúsági Épület II.em.7.
 • BBN-LIT17-231

Litván irodalom a XX. század második felétől napjainkig

A kurzus bemutatja a modern litván irodalom legfontosabb irányzatait, alkotóit, a Litvániában, illetve az emigrációban született műveket, a sajátos balti kultúra megjelenését a litván és a lett irodalomban.Az előadásokat tömbösítve tartjuk szeptember 23-27. között.

 • Oktatók: Laczházi Aranka, dr. Dalia Kuizinienė, a Kaunasi Nagy Vytautas Egyetem oktatója
 • BBV-141.77
 • BMVD-141.044

További információ a kurzusokról: laczhazi.aranka@gmail.com