Négy éves képzésben abszolvált hallgatók

Négy éves képzésben abszolvált hallgatók

DOKTORI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

A doktori eljárás megindítására irányuló kérelmet a kari hivatalon keresztül kell benyújtani a Bölcsészettudományi Doktori Tanácshoz. A kérelem elfogadásáról és a védési bizottság jóváhagyásáról a BDT dönt.

A kérelem benyújtásának első napja az abszolutórium kiállítását követő nap, végső időpontja a disszertáció leadásának határideje előtt fél év.

Csatolandó dokumentumok:

  • jelentkezési lap (letölthető innen)
  • doktori abszolutórium
  • egyetemi végzettséget igazoló dokumentum (diploma)
  • idegennyelv-ismeret igazolása
  • szakmai önéletrajz
  • MTA bibliográfiai adatbázisából (MTMT) kiinyomtatott és a témavezető ellenjegyzésével ellátott publikációs jegyzék 
  • témavázlat
  • kérelmező nyilatkozata, hogy ugyanazon tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása (jelentkezési lap része, nem szükséges külön nyilatkozat)
  • kutatóhelyi vita/házi védés jegyzőkönyve (ha van)

A dokumentumokat két példányban kell leadni.

Az online ügyintézés idején érvényes eljárásrend itt érhető el.

A disszertációt kizárólag a doktori eljárás, illetve a védési bizottság BDT általi jóváhagyása után lehet leadni!

 

DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA

A komplex vizsgát követő három tanéven belül be kell nyújtani az elkészült (és házi védésen is átesett) végleges disszertációt. (Téli és nyári vizsgaidőszakban tett komplex vizsga esetén is augusztus 31-ig.)

Azon hallgatók számára, akik a komplex vizsgájukat 2018. február 1. és 2021. május 10. között teljesítették, doktori értekezésüket a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell benyújtaniuk. (Téli és nyári vizsgaidőszakban tett komplex vizsga esetén is augusztus 31-ig.)

A disszertáció leadási határideje különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható (Nftv. 53.§ (4) bekezdés). Vonatkozó kérvényt a leadási határidő előtt lehet előterjeszteni a Bölcsészettudományi Doktori Tanácshoz. A kérelemhez csatolni kell a méltánylás alkalmazását alátámasztó dokumentumo(ka)t, illetve a témavezető támogató nyilatkozatát. (EDSz. 59.§)

Legkésőbb a disszertáció benyújtásával egy időben a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének igazolását is be kell nyújtani (ha addig nem történt volna meg). Ez lehet államilag elismert (vagy azzal egyenértékű) középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1), komplex (írásbeli + szóbeli) vagy rész (írásbeli vagy szóbeli) nyelvvizsga bizonyítvány. Abban az esetben, ha az adott (második) idegen nyelvből az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központja által akkreditált vizsgarendszerben és vizsgaközpontban legalább B2 szintű nyelvvizsgát nem lehet tenni, és abból külföldi nyelvvizsga központban tett nyelvvizsgát honosítani sem lehet, egyenértékűnek minősül a Kar idegen nyelvi tanszékei által a doktori eljárásra kidolgozott nyelvi vizsga is. (KDSz 31.§ (2a) bekezdés)

A doktori iskolai tanácsok egyedi elbírálás (kérelem) alapján más nyelvvizsga dokumentumot, vagy azzal egyenértékűnek tekintett (legalább négy félévnyi, élő vagy holt nyelvi) felsőoktatási előtanulmányokat is elfogadhat a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének. (KDSz 31.§ (2) és (3) bekezdés). 

A doktori disszertáció leadásának formai követelményei elérhetők itt.

KUTATÓHELYI VITA/ HÁZI VÉDÉS

A házi védést a szakmailag illetékes doktori program szervezi meg és bonyolítja le a doktori iskolák szabályzatában leírt módon és feltételek mellett.

A házi védésen készült jegyzőkönyv egy példányát csatolni kell a doktori eljárás jelentkezési dokumentációjához, és/vagy el kell juttatni a kari hivatalba.

A házi védésnek 90 nappal meg kell előznie a disszertáció végleges változatának leadását!