Négy éves képzésben abszolvált hallgatók

DOKTORI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

A doktori eljárás megindítására irányuló kérelmet a kari hivatalon keresztül kell benyújtani a Bölcsészettudományi Doktori Tanácshoz. A kérelem elfogadásáról és a védési bizottság jóváhagyásáról a BDT dönt.

A kérelem benyújtásának első napja az abszolutórium kiállítását követő nap, végső időpontja a disszertáció leadásának határideje előtt fél év.

Csatolandó dokumentumok:

  • jelentkezési lap (letölthető innen)
  • doktori abszolutórium
  • egyetemi végzettséget igazoló dokumentum (diploma)
  • idegennyelv-ismeret igazolása
  • szakmai önéletrajz
  • MTA bibliográfiai adatbázisából (MTMT) kiinyomtatott és a témavezető ellenjegyzésével ellátott publikációs jegyzék 
  • témavázlat
  • kérelmező nyilatkozata, hogy ugyanazon tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása
  • kutatóhelyi vita/házi védés jegyzőkönyve (ha van)

A dokumentumokat két példányban kell leadni.

Az online ügyintézés idején érvényes eljárásrend itt érhető el.

A disszertációt kizárólag a doktori eljárás, illetve a védési bizottság BDT általi jóváhagyása után lehet leadni!

 

DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA

A komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtani az elkészült (és házi védésen is átesett) végleges disszertációt.

A disszertáció leadási határideje a sikeres komplex vizsga napjától számítva napra pontosan három év. (Nftv. 53.§ (4) bekezdés)

A 2020. évi LVIII. törvény 79.§ (4) bekezdése értelmében a 2019/20. tanév (4/2020. (V. 27.) számú rektori utasítás szerint meghosszabbított) tavaszi féléve nem számítandó a leadási határidőbe, tehát az érintett (A 2019/20. tanév első félévében, vagy korábban sikeres komplex vizsgát tett) hallgatók számára a disszertáció leadási határideje 211 nappal meghosszabbodik.

A 2019/20/2 szemeszterben komplex vizsgázott hallgatók leadási határideje annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a sikeres komplex vizsga és 2020. augusztus 31. között eltelt.

A disszertáció leadási határideje különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható (Nftv. 53.§ (4) bekezdés). Vonatkozó kérvényt a leadási határidő előtt lehet előterjeszteni a Bölcsészettudományi Doktori Tanácshoz. A kérelemhez csatolni kell a méltánylás alkalmazását alátámasztó dokumentumo(ka)t, illetve a témavezető támogató nyilatkozatát. (EDSz. 59.§)

Legkésőbb a disszertáció benyújtásával egy időben a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének igazolását is be kell nyújtani (ha addig nem történt volna meg). Ez lehet államilag elismert (vagy azzal egyenértékű) középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1), komplex (írásbeli + szóbeli) vagy rész (írásbeli vagy szóbeli) nyelvvizsga bizonyítvány (KDSz 31.§ (2) és (3) bekezdés).

A doktori disszertáció leadásának formai követelményei elérhetők itt.

KUTATÓHELYI VITA/ HÁZI VÉDÉS

A házi védést a szakmailag illetékes doktori program szervezi meg és bonyolítja le a doktori iskolák szabályzatában leírt módon és feltételek mellett.

A házi védésen készült jegyzőkönyv egy példányát csatolni kell a doktori eljárás jelentkezési dokumentációjához, és/vagy el kell juttatni a kari hivatalba.

A házi védésnek 90 nappal meg kell előznie a disszertáció végleges változatának leadását!