Gabriella Dora Borbas

Gabriella Dora Borbas

Assistant Professor

Institute of Hungarian Linguistics and Finno-Ugric Studies
lecturer

Department of Applied Linguistics and Phonetics
lecturer


Publications: mtmt.hu
Doctoral data sheet: doktori.hu
E-mail: borbas.gabriella.dora@btk.elte.hu
Phone/ext.: 5802
Address: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Room: Múzeum krt. D épület fszt. 25.