Három éves képzésben abszolvált hallgatók

Három éves képzésben abszolvált hallgatók

Három éves képzésben abszolvált hallgatók
A doktori eljárás indítására a szorgalmi időszakban (szeptember 1-től május 31-ig) van lehetőség. Az eljárás megindítását a honlapról letölthető Dokumentumok menüpontban elérhető formanyomtatványokon kell kérni. 

A kérelemhez csatolni kell a szabályzat előírásai szerint az alábbi dokumentumokat KÉT PÉLDÁNYBAN (a második példány lehet fénymásolat is):

  • az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet, vagy annak hiteles másolatát (külföldön szerzett oklevél esetében annak eredeti honosított példányát) (a hitelesítést a Hivatal munkatársa végzi),
  • a doktori abszolutóriumot, vagy a habitusvizsgálat eredményéről szóló jegyzőkönyvet,
  • az idegennyelv-ismeret igazolását (vö. Kari Doktori Szabályzat 35.§ 1-3 bekezdés) (a hitelesítést a Hivatal munkatársa végzi),
  • a szakmai önéletrajzot,
  • a Magyar Tudományos Művek Tárából (MTMT) kinyomtatott publikációs jegyzéket, amelyet a jelölt témavezetőjének is alá kell írnia, igazolva, hogy az megfelel a doktori iskola működési szabályzatában előírottaknak,
  • témavázlatot,
  • a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy ugyanazon tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása és 2 éven belül nem volt elutasított kérelme sem,
  • az eljárási díj befizetésének igazolását,
  • szigorlati előterjesztést,
  • jelentkezési lapot.

Az online ügyintézés idején érvényes eljárásrend itt érhető el.

ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA ABSZOLUTÓRIUM MEGSZERZÉSÉT MEGELŐZŐEN (CSAK ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ HALLGATÓKNAK)

Rendkívüli kedvezményként, a témavezető és a DI vezetőjének támogatásával az abszolutórium megszerzését megelőzően is kérelmezni lehet a BDT-tól az eljárás megindítását. A kérelemhez mellékelni kell a témavezető és a doktori program vezetőjének támogató szakmai véleményét, valamint az disszertáció legalább 50 százalékosan elkészült szövegét (utóbbit elektronikus formában az alábbi címre: voros.peter@btk.elte.hu).

A kérelem elfogadásáról a Bölcsészettudományi Doktori Tanács dönt, elutasítás esetén a döntését megindokolja.

DOKTORI SZIGORLAT

A doktori szigorlatra a doktori program által megadott időpontban és helyen kerül sor. Az időpontot a vizsgát megelőzően 5 nappal nyilvánossá kell tenni, és be kell jelenteni a Doktori és Tudományszervezési Irodában (voros.peter@btk.elte.hu).

A szigorlatoztató bizottság tagjait az érintett doktori program vezetője kéri fel.

A SZIGORLAT MINŐSÍTÉSE:

a) „summa cum laude” minősítésű, ha minden kérdéskör minősítése „summa cum laude”,
b) „summa cum laude minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „summa cum laude, és egy kérdésköré „cum laude”,
c) „cum laude” minősítésű, ha minden kérdéskör minősítése „cum laude”,
d) „cum laude” minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „cum laude”, és egy kérdésköré „summa cum laude”,
e) „cum laude” minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „cum laude”, és egy kérdésköré „rite”,
f) cum laude” minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „summa cum laude”, és egy kérdésköré „rite”,
g) cum laude” minősítésű, ha egy kérdéskör minősítése „summa cum laude”, és egy kérdésköré „cum laude” és egy kérdésköré „rite”
h) „rite” minősítésű, ha minden kérdéskör minősítése „rite”,
i) „rite minősítésű, ha két kérdéskör minősítése „rite”,
j) „insufficienter” minősítésű, ha egy kérdéskör minősítése „insufficienter”.

Sikertelen (insufficienter minősítésű) szigorlatot legfeljebb egy alkalommal, a sikertelen kísérletet követően leghamarabb egy év múlva lehet megismételni.

Jelentkezési lap doktori eljárásra
Előterjesztés doktori szigorlatra
Előterjesztés nyilvános védésre

KUTATÓHELYI VITA / HÁZI VÉDÉS

A doktori munkáról a benyújtása előtt 3 hónappal az értekezés előzetes tudományos értékelésére a téma szerinti tudományos szakterülettel foglalkozó doktori program tudományos tanácskozást (a továbbiakban: kutatóhelyi vita) szervez.

A kutatóhelyi vitára meg kell hívni a doktori programban résztvevő oktatókat, a más egyetemeken folyó doktori képzésben a témával foglalkozó törzstagokat, témavezetőket, illetőleg az adott szakterület jeles tudományos szakértőit. A kutatóhelyi vitáról jegyzőkönyvet kell vezetni. A kutatóhelyi vita részletes szabályait a doktori iskolai szabályzatok állapítják meg.

A DOKTORI ÉRTEKEZÉS LEADÁSA

Az elkészült (és a kutatóhelyi vitán / házi védésen megvitatott) doktori értekezést legkésőbb a doktori eljárás megindításától számított KÉT ÉVEN BELÜL kell leadni. A határidő meghosszabbítására semmilyen módon nincs lehetőség.

A védési bizottságot a Bölcsészettudományi Doktori Tanácsnak kell jóváhagynia, ennek hiányában a doktori értekezés nem adható le. A védési bizottság tagjait az érintett doktori program vezetője kéri fel.

A leadás további (formai) feltételeiről ld.: https://btk.elte.hu/phd/disszertacio