Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, hebraisztika szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, hebraisztika szakirány

A szakot gondozó Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás, 2007-től pedig a Trefort-kerti kampuszon működik minden tanszék és a velük kapcsolatban lévő kutatócsoport is: az Újgörög szak, az Egyiptológiai Tanszék, az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, a Görög Tanszék és a Latin Tanszék; valamint ugyanitt kapott helyet az MTA Kisebbségkutató Intézetének részét képező, de a hebraisztikai oktatás egy részét ellátó MTA–ELTE Judaisztikai Kutatócsoport, és a klasszika-filológiai tanszékek Harmatta János Könyvtára is.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék weboldala
Az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

A hebraisztika szak hallgatói megismerkednek a zsidó közösségek által beszélt nyelvekkel, irodalommal, a zsidó vallással és kultúrával, valamint a zsidó történelemmel - az ókortól kezdődően napjainkig. Tanulmányaik végeztével átfogó képet kapnak a közel-keleti országok kultúrájáról és gondolkodásmódjáról.

Tantárgyízelítő

A klasszikus héber és arámi nyelv oktatásában képzésünk országosan kiemelkedő. A nyelvek tanulása rögtön az első félévben megkezdődik. A hallgatók megismerkednek a betűkkel, megtanulnak olvasni, elsajátítják a klasszikus héber nyelv hangtani és alaktani alapjait. A második félévben könnyebb bibliai szövegen keresztül betekintést nyernek a szintaxis és az elbeszélő műfaj formai és tartalmi követelményeibe is, miközben az ókori Izrael történetét és szokásrendszerét a forrásszövegből, eredeti nyelven tanulmányozhatják.

A további nyelvi és szövegolvasási órákon a hallgatók eredeti nyelven tanulmányozzák a Héber Bibliát és betekintést nyernek a Második Szentély korának zsidó irodalmába (holt-tengeri tekercsek, pszeudepigráf szövegek) és a rabbinikus szövegekbe, valamint a későbbi korok szépirodalmi alkotásaiba is.

Az Ókortudományi Intézet lehetőséget kínál más ókori nyelvek tanulására is (elsősorban görög, akkád, egyiptomi, latin). Szoros kapcsolatot ápolunk más intézményekkel, pl. az OR-ZSE-val és a KRE HTK-val, amelynek oktatói igény szerint egyéb nyelvek tanulását is lehetővé teszik diákjaink számára (pl. jiddis, judeo-arab és ugariti). A nyelvi tárgyakat történelmi, irodalom-, értelmezés-, nyelv- és vallástörténeti előadások, valamint ezekhez kapcsolódó tematikus szemináriumok helyezik összefüggésbe.

CEU-ELTE Jewish Studies Field Trip

Ők is itt végeztek

Alumnusaink szerte a világban öregbítik hírnevünket, a munkaerőpiac különféle területein helyezkednek el. Egy részük tudományos pályát választ és a zsidó tudományok, a teológia, a vallástörténet és más tudományágak területén végez oktatói és kutatói munkát. Volt hallgatóink többek között a Harvardon, Oxfordban, Leuvenben, Amsterdamban és Helsinkiben folytatták tanulmányaikat, továbbá a londoni British Museumban, az Izraeli Nemzeti Könyvtárban vagy az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetemen töltenek be vezető pozíciót.

Végzett diákjaink más része gyakorlati tevékenységet folytat az üzleti életben, amelyhez elengedhetetlen a hebraisztikából szerzett diploma: izraeli érdekeltségű multinacionális cégeknél, konzulátusokon, követségeken. Külön kiemelnénk a jelenlegi izraeli magyar konzult is, aki szintén nálunk végzett mind BA-, mind MA-szakon, tehát politikai, diplomáciai területen is kamatoztatható a hebraisztika szakon szerzett tudás.

Érdekességek a szakról

A hebraisztika nem tartozik a sokszáz fővel bíró, úgynevezett nagyszakok közé. A személyes odafigyelésben, a személyre szabott, speciális mentori kapcsolatok kialakításában éppen ezért élen jár az ELTE BTK képzései közt. A tudományos műhelymunkák, személyes tanár-diák kapcsolatok eredményességét mutatja, hogy hebraisztika szakos diákjaink az OTDK-n évtizedek óta nagy sikerrel szerepelnek.

Továbbá a diákok egymás közti baráti kapcsolatainak kialakításában is segítünk közösségi programok szervezésével (szemeszterzáró összejövetelekkel, kirándulásokkal, filmklubokkal), amely személyes érintkezésekre a mai digitális-virtuális világban különösen is nagy szükség van. 2019 őszén tanszékünk fennállásának 30. évfordulóját ünnepeltük, melynek alkalmából jubileumi ünnepséggel készültünk, ahol volt diákjaink is jelen voltak. Információk és beszámoló ITT, ITT, és ITT olvasható az eseményről.

CEU - ELTE Jewish Studies field trip to Eastern Galicia


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 308
 • Önköltséges: 308

Felvételi irányszám: 1<10

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja szakemberek képzése, akik tájékozottak az ókori és későbbi zsidó kulturális jelenségek történetiségének általánosan elfogadott jellemzői, adatai körében és ismerik az ókori és modern izraeli kultúra legfontosabb vonásait, valamint nyitottak a közel-keleti kultúrák, ezen belül az izraeli kultúra hátterére.  A szakot elvégző hallgatók a klasszikus és a modern héber nyelvet is elsajátíthatják a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén.

Hebraisztika alapszakon négy alapvető diszciplína oktatása zajlik, igen magas szinten, interdiszciplináris keretek között. Egyfelől a nyelvi tárgyak, amelyek közé elsősorban is a héber nyelv tartozik. Ennek elsajátításával lehetővé válik a héber nyelven született alkotások értő, értelmező olvasása és feldolgozása: a Héber Biblia könyveitől kezdve a különféle bibliaértelmezéseken és a rabbinikus műveken keresztül a kortárs izraeli irodalomig. Ehhez kapcsolódóan oktatunk arámi nyelvet  is, valamint az Ókortudományi Intézet keretein belül, és egyéb intézményekkel való együttműködésünknek köszönhetően (OR-ZSE, KRE HTK) további olyan nyelveket is (görög, latin, akkád, egyiptomi, jiddis, judeo-arab), melyek a történelem folyamán a különféle területeken élő zsidók vagy a bibliai szövegeket értelmező más közösségek elsődleges nyelveivé, irodalmi alkotásaik közvetítőivé váltak.

A második diszciplína az irodalomtörténet, ahol a Héber Bibliától kezdve a Második Templom korának irodalmán, illetve  az ókori és középkori rabbinikus, liturgikus és szépirodalmi szövegeken át az újkorig és napjainkig ismerkedhetnek meg a hallgatók a zsidó irodalommal.

Szakunk harmadik nagy képzési területe a zsidó vallás és kultúra, amelynek kurzusai az elméleti és gyakorlati tudnivalókra épülnek zsinagóga- és temetőlátogatásokkal, valamint évenkénti többnapos kirándulásokkal. Ezek célja a hajdan népes zsidó közösségek által lakott, határainkon belüli és kívüli települések felkeresése – a kulturális emlékezet oktatása tehát szintén szerves részét képezi szakunknak.

Képzésünk negyedik pillére a zsidó történelem, amely a nyelvi-irodalmi-vallási ismereteket a történelem részeként, társadalmi kontextusban vizsgálja. A kezdetektől napjainkig tartó, több ezeréves történelmet szintén három önálló kurzus keretében oktatjuk.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, hebraisztika szakirányon 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;

orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Hebraisztika szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés [(klasszikus héber nyelv (grammatika, szövegolvasás), modern héber nyelv (grammatika, szövegolvasás, társalgás), egy másik bibliai, illetve zsidó nyelv (arámi, jiddis vagy judeo-arab)] 36-45 kredit,
 • egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek [zsidó történelem, zsidó kultúra, vallás, irodalomtörténeti bevezetések (bibliai, rabbinikus)] 18-25 kredit,
 • specializáció (egyéb bibliai nyelv vagy talmudi arámi; bibliai vagy judaisztikai tudománytörténet, jiddis kultúrtörténet, bibliai irodalom vagy középkori zsidó, héber nyelvű irodalom) 6-10 kredit;

A tanszékhez tartozó minorspecializációk:

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az adott szakirányon a záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja, kivéve az indológia szakirányon a szanszkrit nyelvismeretet és hebraisztika szakirányon a modern héber nyelvismeretet, melyek az alapfokú (B1), komplex típusú nyelvvizsga-követelményeivel egyenértékűek.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A turizmus, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre, kiegészítő tolmács végzettséggel pedig az idegenforgalom területén is nő az esély az elhelyezkedésre, de az alapszak elvégzése után a kulturális élet valamely szférája, például a közművelődés területe (könyvtárak, múzeumok) vagy a média is megnyílik a diplomások előtt.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • hebraisztika
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • buddhizmus tanulmányok
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, egyetemek, múzeumok, könyvtárak, multinacionális cégek, konzulátus, követség

Jellemző munkakörök: kutató, egyetemi oktató, fordító, tolmács, idegenvezető, diplomata, közel-kelet szakértő, lelkész, rabbi, teológus, könyvkiadó