Jogszabályok, egyetemi szabályzatok

Jogszabályok, szabályzatok

Jogszabályok, szabályzatok

Általános tudnivalók a bolognai képzés szerkezetéről

Felsőfokú tanulmányait az úgynevezett bolognai rendszerben fogja végezni, amelynek lényege a három ciklusra való tagolódás:

A bölcsészhallgató alapképzésben (latinul baccalaureus, angolul bachelor, rövidítve: BA) három évig (hat féléven/szemeszteren át) tanul, majd a szakdolgozat elkészítésével és záróvizsgával fejezi be alapszakos tanulmányait, s ezekről alapszakos (BA) diplomát kap.

A mesterképzéses (latinul magister, angolul master, rövidítve: MA) tanulmányok két éve (négy szemesztere) után diplomamunkát ír és a záróvizsga sikeres letételét követően mesterfokú (MA) diplomát kap.

 A nyolc féléves doktori tanulmányok ideje alatt a hallgatóknak 240 kreditet kell teljesíteniük. A doktori kurzusok célja a szakmai ismeretek tudományos igényű elmélyítése, a kutatási módszerek elsajátítása, a kutatói, oktatói kvalitások továbbfejlesztése. A doktori fokozat megszerzéséhez a doktoranduszoknak a második év végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként eredményes komplex vizsgát kell tenniük, majd a kutatási és disszertációs szakasz (5-8. félév) után nyilvános vitában kell megvédeniük doktori disszertációjukat.

Az alap- és mesterképzés belső tagolása, specializációi változatos képet mutatnak, ezért kérjük, tájékozódjon kari honlapunkon https://btk.elte.hu/oktatas képzéseink szerkezetéről.

Az alapképzés három éves alapozó – általában többféle mesterképzést megalapozó – jellegű. Bár ez a képzés bizonyos értelemben lezárt és a munka világának egyes területein való elhelyezkedést is lehetővé teszi, de pl. kutatói pályára csak akkor léphet, ha sikeres mesterfokú tanulmányokat is végez.

A hallgatók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó fontosabb jogszabályok, szabályzatok:

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit – ideértve a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeit – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban Nftv.) határozza meg.

Intézményi szinten az egyetemi honlapon elérhető, ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HKR) az iránymutató szabályzat. Kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a szabályzatot különös tekintettel a HKR XVI. fejezetetére, amely a Bölcsészettudományi Karra vonatkozó különös rendelkezéseket tartalmazza. Felhívjuk figyelmét, hogy a szabályzatok megismerésére és nyomon követésére fordítson kellő időt és figyelmet, hogy tanulmányai során mindig tisztában legyen a jogaival és kötelezettségeivel.

Azaz alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit, többek között a diploma kiadásához előírt egyéb feltételeket, a képzési időt az alábbi linken találják meg:

https://kormany.hu/dokumentumtar/kepzesi-es-kimeneti-kovetelmenyek-1

A tanárképzés jogi kereteit a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) Emmi-rendelet szabályozza. Továbbá ezen rendeleteket a 64/2021. (XII. 29.) ITM rendelete módosította, mely módosítások a rendelet mellékleteiben tekinthetők meg.

A diákigazolvány érvényességéről és a hozzá kapcsolódó jogokról és kedvezményekről az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletből tájékozódhat.