Történelem alapképzési szak

Történelem alapképzési szak

Az ELTE Történeti Intézete a magyar felsőoktatás legnagyobb történelemoktatással és -kutatással foglalkozó intézménye. Egyszerre építünk a hagyományainkra és tanítjuk a legfrissebb tudományos megközelítéseket. Diákjainkat arra készítjük fel, hogy képesek legyenek kérdezni, elemezni, önálló gondolatokat megfogalmazni. Célunk a múltból építkezni tudó, a világot értő, kreatív emberek képzése.

Ismerd meg az ELTE Történeti Intézetét!

A Történeti Intézet weboldala
A Történeti Intézet Facebook oldala
A Történeti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

Itt a helyed, ha menthetetlenül kíváncsi vagy, mindennek tudni szeretnéd az okát; ha izgatnak az összefüggések és örömmel merülsz el a múltból fennmaradt emlékek, töredékek összeillesztgetésében.

De akkor is neked való a szakunk, ha a történelmet nem csupán események láncolatának látod, hanem azt is tudni akarod, milyen összetett társadalmi, gazdasági, politikai, szellemi és kulturális utak vezettek hozzájuk. Tapasztalni fogod, mennyi minden mást kínálunk még ezen kívül, az életmód-, divat- és környezettörténeten át a mikrotörténetig. Meg fogjuk mutatni neked, hogy a múlt feltárása milyen izgalmas és kreatív folyamat. Velünk megtanulod, hogy nemzeti múltunk, a hagyományaink megismerése nélkül a jelen sem érthető, és a jövőhöz is a nemzeti önismeret vezet el.

Tantárgyízelítő

 • Az ókori görög poliszok világa
 • Magyar őstörténet a legújabb kutatások tükrében
 • Magyarország mint regionális hatalom a középkorban
 • Végvári harcok és reformáció: Magyarország a török korban
 • Gyarmatosítás és Európán kívül civilizációk
 • Mindennapi élet Magyarországon és a világ más országaiban a két világháború között
 • Popkultúra és sport a modern Európában és a nagyvilágban
 • Magyarország helye a közép-európai politikai és gazdasági térben
 • A politikai szimbólumok története

Ők is itt végeztek

Az ELTE történelem szakot végezte el Antall József és Földes László Hobó is. Olyan kiváló történészek indultak innen, mint például Szekfű Gyula, Kosáry Domokos, Szűcs Jenő, Szabad György, vagy Romsics Ignác.

Érdekességek a szakról

Szakmai műhelyek és oktató-hallgató témavezetési formában megvalósuló képzési formák: már a BA alapszakos képzés során lehetőség nyílik csatlakozni olyan tudományos körökhöz, amelyekben a szakmai garanciát a Történet Intézet oktatói biztosítják (pl. Kora Újkori Tutori Program, Történeti Kollégium stb.). A műhely-jellegű szerveződések lehetőséget adnak különböző kutatási témákban történő elmélyülésre, amelyben a hallgató előmenetelét a választott témavezetővel megvalósított rendszeres konzultációk segítik. Ezen kívül az érdeklődők a külsős meghívott előadók prezentációin keresztül a történeti kérdések és források többféle megközelítési módszereit is megismerik.

Tudományos diákkörök és „alulról jövő” diákszerveződések: még 2010-ben lelkes mesterszakos hallgatók alapították az I. Tóth Zoltán Tudományos Diákkört, amely azóta is rendszeresen biztosít olyan programokat, amelyek a tudományos ismeretterjesztéssel a hallgatók szakmai fejlődését biztosítják. Meghívott előadók izgalmas, korábban nem hallott témái, valamint tematikus kirándulások mellett az általuk szervezett Paletta konferencia jelenti azt a felületet, ahol lehetőség nyílik a tudományos környezetben való első megnyilatkozásra, publikálásra. Ugyancsak érdekfeszítő témákról hallhatnak az arra fogékonyak a Hadtörténeti Műhely előadás-sorozatában.

ERASMUS és CEEPUS mint a mobilitás lehetőségei: Az Erasmus-ösztöndíjprogram kiváló lehetőséget biztosít hallgatóink számára külföldi partneregyetemeinken egy vagy két féléven keresztüli tanulásra, amely során a mobilitásban résztvevők elmélyíthetik nyelvtudásukat, világot láthatnak, bővíthetik szakmai ismereteiket, valamint új külföldi kapcsolatokra tehetnek szert. A Történeti Intézet több mint 50 partneregyetemmel rendelkezik Európa-szerte, Córdobától Isztambulig és Milánótól Berlinig. A CEEPUS hasonló módon széles külföldi kiutazási lehetőségeket kínál, azzal a különbséggel, hogy rövid távú, egy-két hónapos ösztöndíjas időszakokat, csoportos kirándulás keretében 3-5 napos opciókat is magába foglal.

Hazai és külföldi intézménylátogatások (levéltár, múzeum, könyvtár): a Történeti Intézet oktatói a hazai és bizonyos szintű nemzetközi beágyazottságuknak köszönhetően rendszeresen szerveznek olyan programokat, amelyek során a szemináriumi hallgatóik közgyűjteményeket látogathatnak. Ennek során nemcsak az ott folyó tudományos munkába nyerhetnek betekintést, hanem olyan kincseket is megismerhetnek közelebbről, amelyek a nagyközönség előtt rejtve vannak.

Általános közösségépítő, fakultatív programok a Hallgatói Önkormányzat szervezésében


A képzés részletei

A képzés alapvető célja a magyar és az egyetemes történelem nagy korszakainak alapos megismertetése, mely során a lényeges összefüggésekre helyezzük a hangsúlyt. A magyar és az egyetemes történelmet nem elkülönítve, hanem egységesen, a kölcsönhatások kiemelésével ismertetjük meg, hogy a hallgatók könnyebben eligazodjanak azokban, és az önálló tanulási/kutatási munka során el tudják helyezni az alapképzésből kimaradó, de önálló tanulmányokkal megszerzett részleteket is. Képzésünk során a hallgatók betekintést nyernek a rokon és segédtudományok alapvető ismereteibe és módszereibe is.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: történelem alapszakos bölcsész

Képzési forma: 

 • Nappali
 • Levelező (csak szombathelyi képzési helyszínen)

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest, Szombathely

Főbb szakterületek:

a képzéshez kapcsolódó bölcsészettudományi, társadalomtudományi ismeretek (filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, szövegalkotási készségfejlesztő ismeretek, könyvtárismeret) 8-12 kredit;

történelmi szakmai ismeretek: 110-120 kredit:

 • történelmi szakmai alapozó modul (történettudomány, néprajz, régészet, levéltári ismeretek, művészettörténet, vallástörténet, művelődéstörténet, politikatudomány, vallástudomány, történeti földrajz historiográfia, latin nyelv) 20-30 kredit;
 • magyar és egyetemes történelem szakterületi ismeretei, történeti segédtudományok (diplomatika, szfragisztika, heraldika, kronológia), őskori és ókori történelem, középkori magyar történelem, középkori egyetemes történelem, kora újkori magyar történelem, kora újkori egyetemes történelem, újkori magyar történelem, újkori egyetemes történelem, jelenkori magyar történelem, jelenkori egyetemes történelem, művelődéstörténet, gazdaságtörténet 80-90 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei 30-50 kredit.

A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret két típusú lehet:

 • a szakhoz tartozó differenciált, választható, sajátos kompetenciákat eredményező specializáció, melynek szakterületi, diszciplináris sajátosságait az intézmények saját hatáskörben határozzák meg, vagy
 • másik szaknak, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési területek másik alapképzési szakjának szakterületi ismeretei.

A szakhoz tarozó specializációk:

 • Levéltár
 • Muzeológia
 • A visegrádi országok története

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A BA képzésben a hallgatók csoportos közgyűjteményi gyakorlaton vesznek részt, mely során megismerik a könyvtár, a levéltár és a múzeum kutatóként való használatát. 

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


Továbblépési és karrierlehetőségek

Érdemes elvégezned a történelem alapképzést, ha a múzeumok, levéltárak világa vagy a kulturális örökség megőrzése érdekel, de elhelyezkedhetsz a turizmusban is, mint például városi séták vezetője. Többen politikusként kamatoztatják történeti ismereteiket, és egykori diákjaink közül kerültek ki szóvivők és nagykövetek is. Sokan dolgoznak a közigazgatásban, de a multik szintén szívesen vesznek fel történész végzettségű fiatalokat.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • történelem
 • történeti muzeológia (történelem - muzeológia specializáció)
 • Közép-Európa tanulmányok
 • kulturális örökség tanulmányok
 • levéltár (történelem - levéltár specializáció)
 • régészet (történelem - régészet szakirány)
 • ruszisztika
 • Balkán-tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: múzeum, levéltár, könyvtár, kutatóintézetek, szakértői háttérintézmények, minisztériumok, államigazgatás, média

Jellemző munkakörök: tudományos kutató, politikai szakértő, elemző, politikai és/vagy kulturális újságíró, kormányzati tisztségviselő, kulturális menedzser