Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, tibeti szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, tibeti szakirány

A szakot gondozó Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. A Távol-keleti Intézet szakjai évről évre népszerűbbek; a diákok igényeihez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy súlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Buddhológia és Tibetisztika Tanszék weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szívesen elmélyülnének a tibeti kultúra, irodalom, történelem és vallás területén, valamint szeretnének elsajátítani egy különleges írást és egy olyan nyelvet, amely a napjainkban igen népszerű buddhizmus egyik legfontosabb szakrális nyelve.

Tantárgyízelítő

A képzés során a klasszikus és mai tibeti nyelv mellett a hallgatók megismerkedhetnek a sokszínű tibeti kultúrával olyan kurzusokon keresztül, mint például:

 • Tibet buddhista kultúrája
 • Tibeti vallásos művészet
 • A dalai lámák teokratikus állama
 • Tibet napjainkban

Érdekességek a szakról

A hallgatók már az első héten megtanulják olvasni a tibeti nyelv különleges írását, az első év végére pedig önállóan is képesek lesznek egyszerűbb buddhista szövegeket tibeti nyelvről fordítani.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 280
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 1 < 10

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan, gyakorlati ismeretekkel is rendelkező bölcsész szakemberek képzése, akik átfogó ismeretekkel rendelkeznek az orientalisztika területén. Ismerik Ázsia népeinek, országainak a történetét, kultúráját. Áttekintésük van továbbá a szakiránynak megfelelő terület történetéről és művelődéstörténetéről. Ismerik az orientalisztikában és a szakirány területén érvényes ismeretszerzés általános módjait és a főbb kutatási módszereket. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, tibeti szakirányon 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;
 • orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:
 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Tibeti szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (klasszikus tibeti nyelvtan és szövegolvasás, mai tibeti nyelv, beszéd- és olvasásgyakorlat, tibeti művelődéstörténet) 42 kredit,
 • egyéb kultúrtörténeti ismeretek (bevezetés a tibeti műveltségbe, a tibeti filológia alapjai, forrásfeldolgozás, történeti stúdiumok) 26 kredit;

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: : Az alapfokozat megszerzéséhez az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az adott szakirányon a záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja, kivéve az indológia szakirányon a szanszkrit nyelvismeretet és hebraisztika szakirányon a modern héber nyelvismeretet, melyek az alapfokú (B1), komplex típusú nyelvvizsga-követelményeivel egyenértékűek.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A keleti nyelvek és kultúrák tibeti szakirányának elvégzése után el lehet helyezkedni a kulturális élet valamely szférájában, például a közművelődés területén (könyvtárak, múzeumok) vagy a médiában, továbbá a turizmus, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre. Mesterszakos, majd utána PhD tanulmányokra az ELTE-n kívül más magyarországi vagy akár külföldi egyetemeken is van lehetőség.

A Buddhológia és Tibetisztika Tanszék gondozásában működik a tibeti szakirány mellett a tibeti minorspecializáció, a buddhizmus minorspecializáció és a buddhizmus tanulmányok mesterszak is. Alapképzésünk szervesen kapcsolódik a keleti nyelvek és kultúrák alapképzés többi szakirányához. Tantárgyainknak átfedése van a vallástudományi, kultúrtörténeti, nyelvészeti, művészeti, filozófiai, indológiai és sinológiai képzésekkel is. E szakterületek mesterképzései felé is tovább lehet lépni a hozzájuk tartozó minorspecializáció elvégzésével.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

PhD továbblépési lehetőségek az ELTE BTK doktoriskoláin:

PhD-képzés szintjén is megvalósítható a tibeti tanulmányok folytatása – a megfelelő mesterképzés elvégzését követően – például az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Sinológia vagy Mongolisztika doktori programjain, avagy buddhológiai témával a Filozófiatudományi Doktori Iskola Interkulturális filozófia doktori programján.