Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, kínai szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, kínai szakirány

A szakot gondozó Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. A Távol-keleti Intézet szakjai – különösen a japán, a kínai és a koreai – évről évre népszerűbbek, ugyanakkor a korszerű igényekhez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy hangsúlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Konfuciusz Intézet weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék a képzés során magas szinten elsajátítani a kínai nyelvet, és szívesen megismerkednének a régi és a mai Kína történelmével, irodalmával, vallási és filozófiai irányzataival, továbbá napjaink társadalmával stb.

Tantárgyízelítő

Az intenzív, gyakorlati nyelvi képzést félévről félévre a régi és a mai kínai kultúra egy-egy aspektusát részletesen tárgyaló kollokviumok egészítik ki.

Több mint egy évtizede nagy népszerűségnek örvend hallgatóink körében a főszak mellett választható Kínai tolmács- és fordítóképzés specializáció, ahol az első évben nyújtott teljesítmények alapján felvételt nyert hallgatók olyan, különböző nyelvi készségeket célirányosan fejlesztő órákon vesznek részt, mint a beszédkészség fejlesztése, szakszövegek fordítása, hallás utáni szövegértés, fordítás stb.

Érdekességek a szakról

Az ELTE Kínai Tanszéke nemsokára száz éves évfordulóját ünnepli! A tanszék elődje 1924-ben alakult meg, és az ezredforduló elejéig Magyarország egyetlen Kínai Tanszéke volt, ahol nemzedékek hosszú sora sajátíthatta el a kínai nyelvet, és válhatott a kínai kultúra kutatójává. Hazánk neves sinológusai kivétel nélkül itt szereztek képesítést, jeles műfordítók, sikeres diplomaták kerültek ki tanszékünkről.

A BA képzést követően hallgatóink tovább tanulhatnak nálunk MA és PhD képzéseken, továbbá tanári képesítést is szerezhetnek. Sinológus PhD végzettség Magyarországon a mai napig egyedül nálunk szerezhető.

A három éves képzés mellett hallgatóink többségének lehetősége nyílik egy vagy féléves ösztöndíjas részképzéssel Kínában tanulni, ahol megszerzett nyelvtudásuk elmélyítése mellett, személyesen is megtapasztalhatják, milyen az élet Kínában.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 280
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 10 < 150

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A Távol-keleti Intézet Kínai Tanszéke a modern és klasszikus kínai nyelv, illetve a kínai történelem és kultúra oktatását tekinti elsődleges feladatának. A BA, MA és PhD képzésen folyó oktatás célja olyan használható és naprakész tudást biztosítani az itt tanulók számára, ami egyben történeti távlattal is rendelkezik. 

A kínai szakirányos hallgatók előtt több lehetőség is nyitva áll arra, hogy állami és egyéb ösztöndíjakkal kínai nyelvterületen tanulhassanak. Itthon a Tanszék és az ELTE Konfuciusz Intézet előadásokkal, filmvetítésekkel, nyelvi versenyekkel és egyéb programokkal segíti, hogy hallgatóink a tanórákon kívül is közelebb kerülhessenek a kínai nyelvhez és kultúrához.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, kínai szakirányon 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest, Szombathely

Főbb szakterületek:

 •  a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;
 •  orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:
 •  keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Kínai szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (mai kínai nyelv, klasszikus kínai nyelv és filológia) 40-70 kredit,
 • egyéb kultúrtörténeti ismeretek (történelem, műveltség, vallástörténet, kínai és japán műveltség) 8-30 kredit;

A szakhoz tartozó specializációk: A kínai szakirányos hallgatók számára a szakirány mellett ajánlott a kínai tolmács- és fordítóképzés specializáció elvégzése. Ez – szintén 50 kredit értékben – olyan tanegységeket tartalmaz, melyeknek teljesítésével a hallgatók hivatásos tolmácsként és fordítóként is megállhatják a helyüket.

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az adott szakirányon a záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja, kivéve az indológia szakirányon a szanszkrit nyelvismeretet és hebraisztika szakirányon a modern héber nyelvismeretet, melyek az alapfokú (B1), komplex típusú nyelvvizsga-követelményeivel egyenértékűek.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A képzést sikeresen teljesítők BA szintű diplomát szereznek, amellyel kiléphetnek a munkaerőpiacra, illetve folytathatják tanulmányaikat a kétéves Sinológia mesterképzésen. A kétéves Kína-szakértő mesterszakos képzésben a felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő nyelvi képzés mellett a hallgatók elmélyült ismeretekre tesznek szert a kínai társadalom és kultúra különböző területein.

Az MA diploma megszerzése után a tudományos pálya iránt érdeklődőknek lehetőségük van a hároméves sinológiai doktori program elvégzésére, amelyen PhD fokozat szerezhető. A doktori képzésben a hallgatók a választott témavezető tanár iránymutatásával elsősorban saját tudományos kutatásaikra összpontosítanak.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • sinológia
 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

 • kínai tolmács, fordító, műfordító,
 • a kínai nyelv és kultúra tanára,
 • vállalatok alkalmazásában Kína-szakértő referens, ügyintéző,
 • turizmusban: kínai nyelvű idegenvezető,
 • külügyben, diplomáciában: Kínára és a Távol-keleti régióra szakosodott diplomata, titkár
 • egyetemi kutató, oktató