Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, japán szakirány

Keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak, japán szakirány

A szakot gondozó Távol-keleti Intézet Magyarország egyetlen olyan felsőoktatási intézménye, amely kifejezetten a távol-keleti régió nyelveinek, kultúráinak, történelmének oktatásával és kutatásával foglalkozik. A Távol-keleti Intézet szakjai – különösen a japán és a kínai – évről évre népszerűbbek, ám a diákok igényeihez alkalmazkodó, gyakorlatközpontú oktatás mellett a tanszékek továbbra is nagy súlyt helyeznek a magas színvonalra és a tudományos kutatásra.

A Távol-keleti Intézet weboldala
A Távol-keleti Intézeti Képviselet Facebook oldala

A képzésről röviden

A szakot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elsajátítani a japán nyelvet és mélyebben megismernék a japán kultúrát, történelemet és irodalomat.

Tantárgyízelítő

 • Japán kultúra és társadalom 1-2.

Több témát is érintve (pl: japán ünnepek, popkultúra, társadalmi problémák, cégkultúra), első félévben étikus (külső), második félévben japán nyelven, tolmáccsal, émikus (belső) szempontból.

 • Japán műfordítás (közismereti tárgy)

Az órákon japánról magyarra fordítunk irodalmi műveket, amikhez megnézünk különféle fordítástechnikákat. A kiadott szövegrészeket a hallgatók a megadott órára, előre feldolgozzák, az órán pedig megvitatjuk a megfelelő magyar nyelvű fordításukat, megbeszéljük a felmerülő japán nyelvtani szerkezeteket. A kurzus folyamán japán nyelvű meséket és rövidebb, főleg modern novellákat (pl. Murakami Haruki-t vagy Hoshi Shin’ichi-t stb.) fordítanunk.

 • Japán buddhizmus 1-2. (közismereti tárgyak)

A ma is számos vallási intézménnyel rendelkező japán buddhizmus 1500 éves múltra tekint vissza a szigetországban. De vajon milyen a japán buddhizmus vagy mitől japán ez a buddhizmus? Milyen tanítások vagy hagyományok alakultak ki az elmúlt 1500 év alatt Japánban? Mi a helyzet a modern kori vallásossággal Japánban? Az ehhez hasonló kérdések megválaszolása által az első, majd annak folytatásaként a második kurzuson a hallgatók betekintést kapnak a fontosabb japán buddhista irányzatokba, a buddhizmus és a sintó jellegzetesen japán szinkretizmusába, továbbá megismerkedhetnek a japán buddhista hagyományok és materiális kultúra egykori és jelenlegi helyzetével is.

Az első kurzus (őszi félév) a buddhizmus alaptanaival, a Japánban való megjelenésével és az átvett vagy helyben kialakult irányzatokkal foglalkozik részletesen, vagyis a japán buddhizmus filozófiai, történelmi és intézményi háttere áll a középpontban.

A második kurzus (tavaszi félév) óráin a buddhizmus egyes japán jellegzetességein lesz a hangsúly, vagyis az előadásokon a sintó-buddhista szinkretizmust, a helyi hagyományokat (zarándoklatokat, hegyi vallást stb.) vagy a materiális kultúrát (művészetet, szertartási eszközöket vagy talizmánokat stb.) vesszük górcső alá.

 • Japán nyelv (business)

A japán üzletkötésben és kapcsolattartásban elvárt nyelvi fordulatok mellett, az óra protokollra és interkulturális különbségekre is nagy hangsúlyt fektetünk

Ők is itt végeztek

 • Nagy Anita, Murakami Haruki fordítója, a Tokiói Magyar Kulturális Intézet igazgatója.

Érdekességek a szakról

Minden évben megrendezésre kerül a Távol-Keletes Napok Diákkonferencia, melyen a Távol-Keleti Intézet (japán, kínai, koreai, mongol, tibeti) hallgatói és tanárai egyaránt részt vesznek.

Az akadémiai képzés mellett igyekszünk felkészíteni a diákokat, hogy milyen kihívások fogadják majd egy japán nyelvű munkakörnyezetben, vagy hogy mit várnak el az alkalmazottaktól a japán céges kultúrában.

Több kulturális tevékenység is folyik a szakon. Lehet csatlakozni a kalligráfia klubhoz vagy a japán könyvklubhoz is; előbbin a kanji karakterek elsajátítása mellett egy több évezredes hagyományba kaphatnak bepillantást a hallgatók; az utóbbin olyan japán irodalmi műveket olvasunk és beszélünk meg, amelyek a 20-21. század folyamán megjelentek magyar fordításban. Mindkettő hozzájárul a japán társadalom és emberi psziché mélyebb megismeréséhez.

Újdonságként japán filmeket is lehet nézni a Japán Filmestek alkalmával. A japán műfordítás órán túlmutatva pedig egy manga-fordítási projektet is elindítottunk a 2020-as évben.

Buddhizmus

A 2013-ban megalakult Buddhizmus-Kutatás Központ az egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási központ a Távol-keleti Intézet keretein belül. Az alapvető (angol és japán nyelvű) források és szakirodalmak folyamatos bővítésével a hallgatóknak lehetőségük nyílik a japán buddhizmus beható tanulmányozására is, rendelkezésükre áll ehhez a buddhista minor vagy a buddhológia mester képzés is. A japán buddhizmus magyarországi kutatását számos japán társaság és alapítvány is támogatja, amikkel a Központ kapcsolatban áll. Ezek által ösztöndíj lehetőségek is fennállnak olyan hallgatóknak, akik elhivatottak és vállalkoznak a komolyabb kutatásra.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. dráma v. filozófia v. francia v. héber v. japán v. kínai v. latin nyelv v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 348
 • Önköltséges: 348

Felvételi irányszám: 10 < 150

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

Az ELTE Japán Tanszéke az ország legrégebbi, 1986 óta japán szakos képzést nyújtó felsőoktatási műhelye, amely egyedülálló abban a tekintetben is, hogy a képzés teljes spektrumában, alap (BA)-, mester (MA)- és doktori (PhD) szinten folytatja oktatási tevékenységét. Az alapképzés fő hangsúlya a japán nyelv oktatása, amely anyanyelvi lektoraink irányításával folyik, ezen túl hallgatóinkat megismertetjük a japanológia fő tudományterületeivel, általános, megbízható ismereteket nyújtva számukra a japán kultúráról, történelemről, irodalomról és nyelvészetről egyaránt. Mesterszakos hallgatóink az egyes kutatási területekre fókuszálva kis létszámú szemináriumokon mélyíthetik el tudásukat, doktori hallgatóink pedig önálló tudományos munkájukhoz kapnak segítséget a doktori iskola oktatóitól.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Keleti nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész, japán szakirányon 

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek: 

 • a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, társadalmi ismeretek, történelemfilozófia, társadalomfilozófia, az ókori és keleti kultúra ismeretkörei (ókori és keleti nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, kultúrtörténet)] 25-30 kredit;
 • orientalisztikai, ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:
 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit
 • a keleti nyelvek és kultúrák általános ismeretei (történelem, földrajz, vallás, irodalom, kultúrtörténet, írástörténet), filológia, újgörög szakirányon egyéb ókori és általános ismeretek; - a választott nyelv és kultúra szakterületi ismeretei és az azon kívüli másik keleti vagy ókori nyelv alapismeretei;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, a szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 60-70 kredit;
 • választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Japán szakterület kreditaránya:

 • keleti nyelvi és kultúratörténeti szakmai alapozó modul 18-22 kredit,
 • nyelvi képzés (mai japán nyelv, nyelvleírás) 40-45 kredit,
 • egyéb történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek (japán gazdaság- és kultúrföldrajz, történelem, irodalom, kultúrtörténet, mai társadalom és kulturális élet) 25-30 kredit;

A szakhoz tartozó szakirányok: A szak lehetővé teszi másik, elsősorban a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szakja szakterületi ismereteinek 50 kredit értékű specializáció formájában történő felvételét.

A szakhoz tartozó specializációk:

 • japán tolmács- és fordítóképzés

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvek valamelyikéből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Az adott szakirányon a záróvizsga letétele a középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

Az alapszak elvégzése után az elhelyezkedésre általában a kulturális élet valamely szférájában lehetséges, például a közművelődés területén (könyvtárak, múzeumok) vagy a médiában. A fentiek mellett a turizmus, valamint a közigazgatás is kiemelten igényt tart a keleti nyelvek és kultúrák területén képzett szakemberekre, kiegészítő tolmács végzettséggel pedig az idegenforgalom területén is nő az esély az elhelyezkedésre.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • japanológia
 • buddhizmus tanulmányok
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: Japán és mulitnacionális cégek, gyárak, egyetemek

Jellemző munkakörök: fordító, tolmács, japán nyelvű adminisztrációs munkatárs, japán nyelvű HR-es munkatárs, kontent moderátor, tudományos munkatárs