Germanisztika alapképzési szak, német nemzetiségi szakirány

Germanisztika alapképzési szak, német nemzetiségi szakirány

A Germanisztikai Intézet 1992-es alapítása óta a hazai germanisztikai oktatás és kutatás egyik legjelentősebb tudományos műhelye lett. E mellett mindenkori jogelődjein keresztül a 19. század utolsó harmadától a magyarországi németségre vonatkozó kutatási és publikációs tevékenység központja is: 1996 óta szervezeti keretei között működik a Magyarországi Németek Kutatóközpontja (Ungarndeutsches Forschungszentrum). 

Intézetünkben német, valamint német nemzetiségi szakirányokon teljes körű graduális és posztgraduális képzés folyik. A germanisztika alapszak német nemzetiségi szakiránya egyrészt átfogó, a német nyelvre, irodalomra és kultúrára vonatkozó ismeretek közvetít, másrészt megismertet a több, mint ezeréves múltra visszatekintő hazai németség történelmével, nyelvével, kultúrájával. A szakot elvégző hallgatók C1-es szintű nyelvtudás és a vonatkozó speciális ismeretek birtokában dolgozhatnak magyarországi német, illetve általában nemzetiségi intézményekben, szervezetekben (önkormányzatok, múzeumok, könyvtárak, sajtóorgánumok, kulturális szervezetek, egyesületek, kutatóintézetek), ugyanakkor felkészültek a hazai és nemzetközi szervezeteknél, vállalatoknál és a kulturális élet számos területén való magas szintű munkavégzésre is. A képzés feljogosít a tanulmányok mesterképzésben való folytatására is.

A Germanisztikai Intézet weboldala
A Germanisztikai Intézet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Instagram oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Instagram oldala

A képzésről röviden

Ha érdekel a német nyelv, irodalom és kultúra és szeretnéd az erre vonatkozó tudásodat elmélyíteni, ugyanakkor szeretnél átfogó ismereteket szerezni a magyarországi németek történelméről, nyelvéről, néprajzáról, irodalmáról, érdekképviseleti és intézményrendszeréről is, akkor itt a helyed.

A képzésben az elmélet mellett a gyakorlat is fontos szerephez jut: hallgatóink tudományos projektekbe kapcsolódnak be, terepmunkát végeznek, továbbá fennáll számukra a lehetőség, hogy magyarországi német intézményeknél, szervezeteknél gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek.

Tantárgyízelítő

 • A magyarországi németek története
 • A magyarországi németek népi kultúrája
 • A magyarországi németek nyelve
 • A magyarországi németek irodalma 1945 után
 • Bevezetés a terep- és projektmunkába
 • Kisebbségi jogok és intézményrendszer

A felvehető tantárgyak listája  ITT található.

Ők is itt végeztek: 

 • Holczinger Szandra, színésznő
 • Török-Marlok Jessica, Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának titkárságvezetője
 • Bach Dorottya, Neue Zeitung, újságíró, az ifjúsági rovat vezetője

Érdekességek a szakról: A hallgatókat bevonjuk a Germanisztikai Intézet szervezeti keretei között működő Magyarországi Németek Kutatóközpontjában gondozott országos projektekbe, dokumentációk és adatbázisok készítésébe, kiegészítésébe, ezáltal a gyakorlatban is megismertetve velük a tudományos munka alapjait. A Kutatóközpont több évtizede szorosan együttműködik hazai német intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, de jó kapcsolatokat ápol a nemzetiségi ombudsmanhelyettes hivatalával is. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy hallgatóink a tantermi oktatás mellett az ezekben folyó gyakorlatai munkáról látogatások formájában helyben is tapasztalatokat szerezhessenek, esetleg gyakornokságot is vállaljanak. Német nemzetiségi településekre szervezett tanulmányi kirándulások és kihelyezett projektnapok is a képzés fontos részét alkotják.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 280
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 1 < 10

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A képzés célja olyan német nemzetiségi nyelv és irodalom alapszakos bölcsész szakemberek képzése, akik a hazai németek története, nyelve, nyelvhasználata, irodalma, szellemi és tárgyi kultúrája, valamint identitása vonatkozásában átfogó, magas szintű és speciális ismertetekkel rendelkeznek, emellett azonban a német nyelv, irodalom, valamint a német nyelvű országok kultúrája területén is jelentős jártassággal bírnak.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: germanisztika, német nemzetiségi alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

germanisztikai alapozó modul 20-30 kredit:

 • nyelvi kompetenciák fejlesztése [nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és írásbeli kifejezőkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése) kompetenciáinak fejlesztése, szövegfajták];
 • történelmi és jelenkori országismeret (a német nyelvű országok földrajza, történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei);
 • irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés, módszerek);
 • nyelvészeti alapismeretek: nyelvészeti terminológia, módszerek;
 • nemzetiségi ismeretek;

a német nemzetiségi szakirány speciális szakmai ismeretei 80-90 kredit:

 • tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás);
 • kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek;
 •  kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei, interkulturális germanisztika; a kortárs német kultúra, kultúraközvetítés);
 • irodalmi ismeretek (a német nyelvű irodalmak története: korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés);
 • nyelvészeti ismeretek (szinkrón rendszernyelvészet - fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaktika, szövegnyelvészet, fejlődési tendenciák, nyelvi változatok);
 • kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák);
 • társadalomtudományi ismeretek (a magyarországi németek története, a magyarországi németek jogés intézményrendszere);
 •  néprajzi ismeretek (a magyarországi németek tárgyi és szellemi kultúrája);
 • nemzetiségi képzéshez kapcsolódó nyelvtudományi ismeretek (dialektológia, szociolingvisztika, kontaktusnyelvészet);
 • nemzetiségi képzéshez kapcsolódó irodalomtudományi ismeretek (az 1945 utáni magyarországi német irodalom);

A szakhoz tarozó specializációk:

 • A német nyelv a hivatali és üzleti életben

Az alapfokozat birtokában a Germanisztika alapszak német nemzetiségi szakirányán végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

 • a német nyelv írásban és szóban történő használata C1-es szinten
 • a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
 • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának ismerete
 • általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
 • átfogó elméleti és gyakorlati ismeretek a hazai németek történelméről, néprajzáról, nyelvéről, nyelvhasználatáról, irodalmáról, valamint jog- és intézményrendszeréről

Minor szakként felvehető-e: Nem

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A germanisztika alapszak német nemzetiségi szakirányán megszerzett tudás igen jól konvertálható a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon. Az elsajátított speciális tartalmak okán kézenfekvő, de nem kizárólagos elhelyezkedést kínálnak a német és általában a nemzetiségi intézmények, szervezetek, de ezek mellet a nemzetközi kulturális kapcsolatok területe, az európai uniós intézményrendszer, valamint a multinacionális cégek is kiváló szakmai előmenetelt jelentenek.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács, irodalom- és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • német nemzetiségi nyelv és irodalom
 • német nyelv, irodalom és kultúra
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: önkormányzatok, nemzetiségi intézmények, szervezetek, oktatási intézmények, utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok,

Jellemző munkakörök: titkárságvezető, vezetői asszisztens, referens, német nyelvi korrektor, németnyelvű sajtófigyelő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, rendezvényszervező, kapcsolattartó