Germanisztika alapképzési szak, német szakirány

Germanisztika alapképzési szak, német szakirány

A Germanisztikai Intézet 1992-es alapítása óta a hazai germanisztikai oktatás és kutatás egyik legjelentősebb tudományos műhelye lett, mely­ben teljes körű graduális és posztgraduális képzés folyik. A szakot elvégző hallgatók C1-es szinten képesek a német nyelvű hétköznapi, kulturális, politikai, gazdasági, társadalmi, valamint nyelv- és irodalomtudományi szövegeket felelősen értelmezni, közvetíteni és alkotni írásban és szóban. Elláthatnak hazai és nemzetközi szervezetekben, vállalatoknál, önkormányzatoknál, a kulturális menedzsment, valamint az újságírás és a PR területén is középvezetői feladatokat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A Germanisztikai Intézet weboldala
A Germanisztikai Intézet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Instagram oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Instagram oldala

A képzésről röviden

Várunk, ha érdeklődsz a germán nyelvek és kultúrák, azon belül pedig a német nyelv, irodalom és kultúra iránt, és szeretnéd a tárgykörben eddig megszerzett tudásukat elmélyíteni, vagy azt tervezed, hogy a ráépülő mesterszak elvégzése után fordítói és tolmácsolási munkakörben tevékenykednél. A szakon jó kommunikációs készség és már a belépésnél erős aktív középfokú nyelvtudás szükséges, valamint előny, ha a felvételiző olvasott a német nyelvű irodalomban.

Tantárgyízelítő

 • Germán nyelvek és kultúrák
 • Az internet mint a nyelvi kommunikáció színtere
 • Német-magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok 
 • Gazdasági szakszókincs (EU)
 • Közép-európai német nyelvű zsidó kultúra

A felvehető tantárgyak listája  ITT található.

Ők is itt végeztek: 

Kiss Gábor (Mercedes Kecskemét, HR), Maruzsa Zoltán (államtitkár), Szalai Zoltán (Mandiner.hu lapigazgatója, Mathias Corvinus Collegium igazgatója), B. Szabó Dezső (Stuttgarti Magyar Kulturális Intézet vezetője), Erdődy Orsolya (Budapesti Fesztiválzenekar menedzsere), Hessky Orsolya (Magyar Nemzeti Galéria kurátora), Nagy Natália, Holzinger Szandra (színésznők)

Érdekességek a szakról: A Germanisztikai Intézet szorosan együttműködik az Audi Hungariával és a BP Hungary-val. Ennek célja, hogy a gazdasági nyelvvel ismerkedő hallgatók ne csupán elméletben, hanem a nagyvállalatok mindennapjain keresztül is megismerjék az üzleti életet. Mit jelent ez a gyakorlatban? Vendégelőadásokat és céglátogatásokat, szakmai gyakorlatokat és gyakornoki programot.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 280
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 30 < 80

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A germanisztika alapszak német szakirányának fő céljai a német nyelvi készségek fejlesztése és a nyelv tágabb kulturális beágyazottsága. Az irodalomtudomány és a nyelvészet átfogó megközelítései fokozatosan leszűkülnek a német nyelvű kultúra produktumaira, de a hallgatók a modern német társadalom működésébe és történelmébe is bepillantást kapnak.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: germanisztika, német alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest, Szombathely

Főbb szakterületek:

germanisztikai alapozó modul 20-30 kredit:

 • nyelvi kompetenciák fejlesztése [nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és írásbeli kifejezőkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése) kompetenciáinak fejlesztése, szövegfajták]; - történelmi és jelenkori országismeret (a német nyelvű országok földrajza történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei);
 • irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés);
 • nyelvészeti alapismeretek (nyelvészeti terminológia, módszerek);

a német szakirány speciális szakmai ismeretei 80-90 kredit:

 • tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás);
 • kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek;
 • -kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei, interkulturális germanisztika; a kortárs német kultúra, kultúraközvetítés);
 •  irodalmi ismeretek (a német nyelvű irodalmak története: korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés, módszerek);
 •  nyelvészeti ismeretek [szinkrón rendszernyelvészet (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaktika), szövegnyelvészet, fejlődési tendenciák, nyelvi változatok);
 •  kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák);

Az alapfokozat birtokában a Germanisztika alapszakon végzettek az alábbi kompetenciákat, ill. ismereteket sajátítják el:

 • a német nyelv írásban és szóban történő használata C1-es szinten
 • a német nyelvvel, használatával és szerkezetével kapcsolatos ismeretek
 • a német nyelvű országok történelmének, kultúrájának, irodalmának átfogó ismerete
 • kultúra- és médiatudományi ismeretek
 • általános bölcsész, filológiai és germanisztikai szakmai műveltség
 • a tudás közvetítésének alapvető technikái

A szakhoz tartozó specializációk:

 • A német nyelv és kultúra a hivatali és üzleti életben

Minor szakként felvehető-e: Igen

A minor szakokon felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Nyelvi kimenet:Az alapfokozat megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Szakmai gyakorlatok követelményei: A szakmai gyakorlat lehet a képző intézmény által ajánlott specializációhoz kapcsolódó, a szak tantervében meghatározott tantervi egység.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A germanisztikáról kikerült hallgatókról elmondható, hogy a magas szintű nyelvtudás a munkaerőpiac szinte minden szegmensében jól érvényesíthető.

A legkézenfekvőbb, ha tolmács, fordítói, idegenvezetői munkákat említünk pályakezdési lehetőségként, de a média területén, szerkesztőségekben, utazási ügynökségeknél, a közigazgatás szerveinél is keresettek lehetnek a germanisztika szakon végzett diplomások. Kiváló előmeneteli lehetőséget jelenthet a nemzetközi kulturális kapcsolatok területe, a diplomáciai élet, valamint az európai uniós intézményrendszer is. A német szakon diplomát szerzett hallgatók rendkívül keresettek a gazdasági szektorban is, pl. multinacionális vállalatoknál.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom- és kultúratudomány
 • Közép-Európa tanulmányok
 • német nemzetiségi nyelv és irodalom
 • német nyelv, irodalom és kultúra
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: utazási ügynökségek, utazási irodák, külföldi és/vagy vegyesvállalatok, könyvkiadók, szerkesztőségek, kulturális intézmények, alapítványok, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézmények

Jellemző munkakörök: vezetői asszisztens, német nyelvi korrektor, németnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, tolmács, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó