Bartha Csilla

2020.12.14.
Bartha Csilla

Résztvevő neve: Dr. habil Bartha Csilla

Résztvevő intézete, tanszéke: Nyelvtudományi és Finnugor Intézet,  Mai Magyar Nyelvi Tanszék

 

Konferencia címe:  A járvány okozta veszélyhelyzet hatása a humán(tudományi) kutatásokra

Helyszíne: Budapest, online

Időpontja: 2020.10.22.

 

Önálló előadás Nyelvi diverzitás – vészhelyzetben: Kutatói kihívások és gyakorlati válaszok a NyelvEsély kutatóhálózatban címmel, valamint felkért hozzászóló Az adatbázis-építés, felvételkészítés nehézségei és megoldási lehetőségek járvány idején című kerekasztalhoz. A járványügyi tájékoztató kampányok ellenére Magyarországon még mindig vannak olyan veszélyeztetett csoportok (a hazai kétnyelvű cigány közösségek és a jelnyelvhasználó siketek), amelyek nem férnek hozzá megfelelő információkhoz nyelvi-kommunikációs és társadalmi okokból. Az előadás a társadalmilag felelős bevonódó részvételi kutatás szemléleti keretében az új helyzetből adódó nyelvi és nyelvészeti, egyszerre elméleti, módszertani és gyakorlati kihívásokat, valamint a kutatócsoport és partnerhálózata erre adott reziliens válaszait és eredményeit mutatja be.

Az adatbázis-építés, felvételkészítés nehézségei és megoldási lehetőségek járvány idejénNoha a járványhelyzet komoly hatással volt a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjában folyó kutatások, különösen a NyelvEsély projektum eredetileg tervezett feladatainak megvalósíthatóságára is (szótárfejlesztés, kísérletek, terepmunka, tesztelések, stúdiómunkák), a hozzászólás az új helyzetből adódó újratervezett, illetőleg újonnan megjelenő elméleti, módszertani és gyakorlati kihívásokat és az ezekre adott válaszokat, alkalmazott megoldási utakat mutatja be.

 

Konferencia címe: Magyar nyelvészeti kutatások a társadalom szolgálatában

Helyszíne: Budapest, online

Időpontja: 2020.11.10.

Önálló előadás Szociokulturális változatosság, multimodalitás és kölcsönös bevonódás siket és cigány közösségekben A reflexív, fenntartható tanulás kutatási támogatásának változatai a NyelvEsély hálózatában címmel.

Az előadás a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjában négy éve működő NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport munkálataiból a multimodális-multiszenzoros interakciók mint kiaknázandó természetes szemiotikai források alapjain, transzdiszciplináris keretben, a gyermekek társas, érzelmi, kognitív, nyelvi és metanyelvi fejlődésére holisztikusan tekintve végzett, siket-hallássérült, valamint a romani nyelvi hátterű egy- és kétnyelvű cigány gyermekek hozzáférését támogató kutató- és tananyagfejlesztő tevékenységének  eredményeit mutatja be.

 

Konferencia címe: Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. A magyar mondat és kontextuális környezete

Helyszíne: Budapest, online

Időpontja: 2020.11.19-20.

Előadás társszerzővel A multimodális korpuszok és elemzések lehetőségei a „mondat” kutatásában címmel. (Társszerző: dr. Holecz Margit)

A kommunikáció során különféle szemiotikai erőforrásokat kombinálunk, melyek mindegyikéhez különböző affordanciák és potenciálok társulnak, s melyek mindegyike különböző funkcionális töltettel rendelkezik. Újragondolva a nyelv kommunikációban és interakcióban betöltött kiemelt szerepét a multimodális elemzéseket a nyelvészet számos területén alkalmazzák sikeresen. Az előadás valós nyelvi példákon keresztül mutatja be a multimodális korpuszelemzés és többszintű elemzési keret integrálásának lehetőségeit és implikációit.

Konferencia címe: Beszédkutatás konferencia - Speech Research conference

Helyszíne: Budapest, online

Időpontja: 2020.12.14-15.

Előadás társszerzőkkel Az ujjbetűzés (daktil) komplex szerepe a siket gyermekek nyelvi fejlődésében és tanulástámogatásában címmel. (Társszerzők: dr. Holecz Margit és dr. Tóth Etelka)

A (le)betűzés (magyarul gyakran daktil vagy ujjábécé) jelnyelvek alapvető részeként fonódik össze a nyelvelsajátítással, fontos szerepet játszik a fonológiai tudatosság kiépülésében, az olvasásban, információátadásban, a szülő-gyermek közti kommunikációban, a jelnyelv vagy a jelelő számára idegen elemek feldolgozásában, nevek, új fogalmak kivitelezésében, pragmatikai jelentések létrehozásában. Az előadás a NyelvEsély projekt (le)betűzés integrálását célzó, a változatos tanulói csoportok igényeihez igazodó szótárfejlesztési munkálatait ismerteti.