Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, egyiptológia szakirány

Ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak, egyiptológia szakirány

A szakot gondozó Ókortudományi Intézetben folyik Magyarországon a legteljesebb ókortudományi képzés és kutatás, 2007-től pedig a Trefort-kerti kampuszon működik minden tanszék és a velük kapcsolatban lévő kutatócsoport is: az Újgörög szak, az Egyiptológiai Tanszék, az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék, a Görög Tanszék és a Latin Tanszék; valamint ugyanitt kapott helyet az MTA Kisebbségkutató Intézetének részét képező, de a hebraisztikai oktatás egy részét ellátó MTA–ELTE Judaisztikai Kutatócsoport és a klasszika-filológiai tanszékek Harmatta János Könyvtára is.

Az Ókortudományi Intézet weboldala
Az Ókortudományi Intézet Facebook oldala
Az Ókortudományi Intézeti Képviselet Facebook oldala
Az Egyiptológiai Tanszék Facebook oldala
Az Egyiptológiai Tanszék blogja

A képzésről röviden

Hazánk egyedüli egyiptológiai képzését azoknak ajánljuk, akik szeretnének többet megtudni az ókori egyiptom történelméről, társadalmáról, kultúrájáról, és szívesen részt vennének régészeti kutatásokban is.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom v. történelem és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. francia v. japán v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 310
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 1<18

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A szak átfogó ismereteket ad az ókori Keletről, az általános bölcsész tárgyak mellett pedig nagy hangsúly helyeződik a nyelvi képzésre (a hallgatók a harmadik év végére egyiptomi és kopt nyelvből középfokú nyelvtudást sajáítathatnak el)  valamint a történelem, nyelvészet, irodalom, művészet, régészet, vallástörténet területeire.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Ókori nyelvek és kultúrák alapszakos bölcsész egyiptológia szakirányon

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

a képzést alapozó bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, elméleti nyelvészet, irodalomelmélet, esztétika, az ókori kultúrák ismeretkörei (ókori nyelvek és írások, történelem, vallástudomány, vallástörténet, irodalomtörténet, művészettörténet, archeológia, civilizációtörténet)] 26-30 kredit;

ókortudományi szakmai ismeretei 135-145 kredit, amelyből:

 • ókori nyelvi szakmai alapozó modul [két ókori nyelv (görög, latin, egyiptomi, héber, szír, akkád, szanszkrit) ismeretei; az ókori Mediterráneum népei, területei közötti gazdasági és szellemi kapcsolatok] 16-20 kredit;
 • a választott szakirány szerinti speciális nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti ismeretek (nyelvi ismeretek, történeti, irodalomtörténeti és kultúrtörténeti ismeretek, szakirányhoz kapcsolódó specializációk) 70-75 kredit;
 •  választás szerinti specializációk ismeretei legfeljebb 50 kredit

Egyiptológia szakirány tudományterületei és kreditaránya:

 • nyelvi képzés (egyiptomi nyelv, kopt nyelv),
 •  egyéb történeti és kultúrtörténeti ismeretek (a Nílus-völgy története, kultúrtörténete);

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez angol, német, francia, olasz, orosz (a klasszika-filológia szakirányon továbbá spanyol) nyelvekből egy államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A záróvizsga letétele asszíriológia szakirányon az akkád és a sumer alapfokú (B1), komplex típusnak megfelelő, az egyiptológia szakirányon az óegyiptomi és a kopt nyelv alapfokú (B1), komplex típusnak megfelelő, a klasszika-filológia szakirányon a latin és az ógörög nyelv középfokú (B2), komplex típusnak megfelelő nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A szakon végzett hallgatók a sokféle tudományág által kialakult tág látókör és a specializálódás készségének összekapcsolódása révén megtanulnak szöveget érteni, és könnyebben, sikeresebben képesek váltani az ókori nyelvek és kultúráktól eltérő, új területekre a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi alkotó tevékenységekig.

A latin nyelvtudás, az ókortudomány különböző, specializált területein való jártasság (muzeológia, régészet, művészettörténet stb.) fontos hozzájárulást jelenthet egy múzeum vagy egy kutatóhely szakmai munkája színvonalának emeléséhez. De távolabbra is tekintve a képzési irányok megválasztásával a tömegkommunikáció különböző területein (televízióknál, rádióknál, könyv- és lapkiadóknál) is előnnyel indulhatnak azok a bölcsészdiplomások, akik tanszékünkön végezve, specializálódva például az antik színháztörténet, vagy az irodalom területén jártasabbak, mint az átlag felsőfokú képzettséggel rendelkező diplomások.

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • egyiptológia
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • fordító és tolmács
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: kutatási intézmények, múzeumok, költségvetési intézmények, egyetemek, egyházak

Jellemző munkakörök: kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs, idegenvezető