Germanisztika alapképzési szak, néderlandisztika szakirány

Germanisztika alapképzési szak, néderlandisztika szakirány

Az ELTE Néderlandisztika szak közel ötven éve központja a magyarországi Néderlandisztikai képzésnek. Hallgatóink számos generációja szerezte meg és mélyítette el itt tudását a holland nyelv és kultúra területén. A nyelvi tanulmányok mellett a képzésben helyet kap Hollandia és Belgium holland részének kultúrája, történelme és irodalma csakúgy, mint a nyelvészet és a művészeti és médiatudományi ismeretek. Ezeken kívül hangsúlyt kap a fordítás gyakorlata is. A nyelvórák megtartását az első évtől elsősorban anyanyelvi lektoraink végzik. A tanulmányok megkezdésekor nem feltétel a holland nyelv ismerete. Nyelvészeti, irodalomtudományi kurzusainkon az oktatás az alapképzés második évében már zömében holland nyelven folyik.

A Germanisztikai Intézet weboldala
A Germanisztikai Intézet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Néderlandisztikai Tanszék weboldala
A Néderlandisztikai Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

A Néderlandisztika Tanszéken a holland-flamand nyelvvel, irodalommal és kultúrával ismerkedhetsz meg. Ez gyakorlatilag két ország nyelvét, irodalmát és kultúráját öleli föl, Hollandiáét és Belgium flamand nyelvű részéét.

Tantárgyízelítő

 • Kultúra és médiatudományi ismeretek
 • Modern holland-flamand irodalom
 • Modern nyelvszemlélet
 • Alapszintű üzleti kommunikáció
 • Fordítási gyakorlat

A felvehető tantárgyak listája  ITT található.

Ők is itt végeztek

 • Varró Szilvia Pulitzer-emlékdíjas újságíró
 • Wekerle Szabolcs műfordító, újságíró
 • Gera Judit professor emeritus, Martinus Nijhoff díjas műfordító,
 • Mollay Erzsébet, a Holland-magyar kéziszótár főszerkesztője

Érdekességek a szakról

Az ERASMUS és CEEPUS ösztöndíjprogramok, valamint a Holland Nyelvunió által szervezett nyelvkurzusok keretében minden hallgatónak van lehetősége eljutni a nyelvterületre és próbára tenni nyelvtudását. A képzés keretében minden évben szervezünk szakmai és közösségi programokat (workshop, diák konferencia, kirándulás, karácsonyi vacsora stb.) Mivel kis szak vagyunk, mindenki ismeri egymást és sok lehetőség van a hallgatókkal és tanárokkal beszélgetni.

Miért érdemes az ELTE Néderlandisztika Tanszékét választani?

 • Mert Magyarországon az ELTE-n működik leghosszabb ideje a néderlandisztika szak, és oktatóink nagy tapasztalattal rendelkeznek mind az oktatás, mind a kutatás területén.
 • Mert hallgatóinknak az oktatáson kívül is gazdag kulturális programokat ajánlunk, melyek a holland nyelvű kultúra sokszínűségével ismerteti meg őket (pl. filmestek, könyvbemutatók, workshopok, kiállítások, tanulmányi kirándulások).
 • Mert hallgatóinkkal személyre szabottan foglalkozunk és igyekszünk barátságos hangulatot teremteni, amelyben nem szégyen kérdezni, és amely kellő inspirációval szolgál.
 • Mert 2016 őszétől újra képzünk hollandtanárokat.
 • Mert Magyarországon egyedül nálunk lehetséges néderlandisztikai doktori tanulmányokat folytatni holland irodalomból.
 • Mert rendszeresen adnak elő nálunk vendégoktatók Hollandiából és Flandriából.
 • Mert sok-sok ösztöndíj-lehetőség várja hallgatóinkat.
 • Mert multinacionális cégek rendszeresen ajánlanak állást hallgatóinknak.
 • Mert gazdag könyvtári állomány segíti munkánkat.
 • Mert a hallgatókat bevonjuk a tanszéken folyó kutatási, kulturális projektekbe és munkájuk így kézzel fogható eredményekben (publikációkban, fordításokban, tananyagokban) is megjelenik.


Felvételi információk

Érettségi követelmények/felvételi vizsgatárgyak: : angol  v. német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és állampolgári ismeretek v. angol v. arab v. digitális kultúra v. finn v. francia v. héber v. holland v. kínai v. latin nyelv v. magyar nyelv és irodalom v. német v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom v. olasz v. orosz v. portugál v. spanyol v. történelem (egy vizsgatárgy csak egyszer választható)

Az elmúlt év felvételi ponthatára: 

 • Állami ösztöndíjas: 280
 • Önköltséges: 280

Felvételi irányszám: 5 < 30

Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A néderlandisztikai tanulmányok keretében tanszékünk hallgatói a következőket sajátíthatják el:
 • biztos holland nyelvtudás (nyelvi tárgyak pl.: beszéd- és stílusgyakorlatok, írásfejlesztés, levelezés, fordítás): az alapképzés (Ba) befejeztével az Közös Európai Referenciakeret B2-C1 szintje

 • a nyelvtudomány alapjai (nyelvészeti tárgyak pl.: hangtan, a nyelvtudomány alapjai, modern nyelvszemlélet)

 • régi németalföldi irodalom és modern holland és flamand irodalom 

 • Hollandia és Flandria kultúrája és történelme (kulturális tárgyak pl.: kultúrtörténet, kutúra és médiatudományi ismeretek)

 • a fordítás (fordítási tárgyak pl.: fordítási gyakorlat, műfordítás)

A szak teljes kurzuslistája ITT található.

A néderlandisztika alapszakon végzett bölcsész:

 • Ismeri a beszélt és írott holland nyelv szabályait, ismeretekkel rendelkezik a holland nyelv változatairól, regisztereiről.
 • Tájékozott a holland nyelvű és a régi németalföldi irodalom és kultúra területén.
 • Ismeri a célnyelvű országok földrajzi adottságainak, történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági vonatkozásainak rendszerét.
 • Alapfokú ismeretekkel rendelkezik a holland üzleti kommunikáció nyelvében és kultúrájában.
 • Ismeri a holland kultúra írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait.
 • Átlátja a holland szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.
 • Képes Magyarország és a holland nyelvterület társadalmi, gazdasági, környezeti adottságainak ismeretében a megszerzett tudás közvetítésére és alkalmazására hivatása gyakorlása során.
 • Képes holland nyelven hatékonyan kommunikálni az informatika legújabb eszközeivel is, és az információkat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: germanisztika, holland alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • germanisztikai alapozó modul 20-30 kredit:
  • holland nyelvi kompetenciák fejlesztése [nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és írásbeli kifejezőkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése) kompetenciáinak fejlesztése, szövegfajták];
  • történelmi és jelenkori országismeret (a holland nyelvű országok földrajza, történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei);
  • irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés);
  • nyelvészeti alapismeretek (nyelvészeti terminológia, módszerek);
  •  kultúrtörténet.
 • a néderlandisztika szakirány speciális szakmai ismeretei 80-90 kredit:
  • tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás, holland grammatika);
  • kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek;
  • kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei, interkulturális germanisztika; a kortárs holland nyelvű kultúra, kultúraközvetítés);
  • irodalmi ismeretek (a régi németalföldi irodalom és a modern holland és flamand irodalom, korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés);
  • nyelvészeti ismeretek [a mai holland nyelv rendszere (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaxis), szövegnyelvészet, variációs nyelvészet];
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek;
  • kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák);

A szakhoz tarozó specializációk: Néderlandisztikai haladó szakirányú modul

Minor szakként felvehető-e:  A Néderlandisztika minor a bölcsész tanulmányok 3. félévétől vehető fel. A Néderlandisztika minor képzés kurzuslistája ITT található.

Nyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez a választott szakirány célnyelvének felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő szintű ismerete szükséges. A záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A néderlandisztika szakirányról kikerült hallgatókról is elmondható, hogy a magas szintű nyelvtudás a munkaerőpiac szinte minden szegmensében jól érvényesíthető. A legkézenfekvőbb, ha tolmács, fordítói, idegenvezetői munkákat említünk pályakezdési lehetőségként, de pályázatíróként, a média területén, szerkesztőségekben, utazási ügynökségeknél, a közigazgatás szerveinél is keresettek lehetnek a germanisztika szakon végzett diplomások. Kiváló előmeneteli lehetőséget jelenthet a nemzetközi kulturális kapcsolatok területe, a diplomáciai élet, valamint az európai uniós intézményrendszer is. 

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom- és kultúratudomány
 • néderlandisztika
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külföldi és/vagy magyar vegyesvállalatok, nyelviskolák, diplomáciai testületek, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézmények, utazási ügynökségek, utazási irodák,

Jellemző munkakörök: vezetői asszisztens, holland nyelvi korrektor, fordító, tolmács, nyelvtanár, hollandnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó