Germanisztika alapképzési szak, néderlandisztika szakirány

Germanisztika alapképzési szak, néderlandisztika szakirány

Az ELTE Néderlandisztika szak közel ötven éve központja a magyarországi Néderlandisztikai képzésnek. Hallgatóink számos generációja szerezte meg és mélyítette el itt tudását a holland nyelv és kultúra területén. A nyelvi tanulmányok mellett a képzésben helyet kap Hollandia és Belgium holland részének kultúrája, történelme és irodalma csakúgy, mint a nyelvészet és a művészeti és médiatudományi ismeretek. Ezeken kívül hangsúlyt kap a fordítás gyakorlata is. A nyelvórák megtartását az első évtől elsősorban anyanyelvi lektoraink végzik. A tanulmányok megkezdésekor nem feltétel a holland nyelv ismerete. Nyelvészeti, irodalomtudományi kurzusainkon az oktatás az alapképzés második évében már zömében holland nyelven folyik.

A Germanisztikai Intézet weboldala
A Germanisztikai Intézet Facebook oldala
A Germanisztikai Intézeti Képviselet Facebook oldala
A Néderlandisztikai Tanszék weboldala
A Néderlandisztikai Tanszék Facebook oldala

A képzésről röviden

A Néderlandisztika Tanszéken a holland-flamand nyelvvel, irodalommal és kultúrával ismerkedhetsz meg. Ez gyakorlatilag két ország nyelvét, irodalmát és kultúráját öleli föl, Hollandiáét és Belgium flamand nyelvű részéét.

Tantárgyízelítő

 • Kultúra és médiatudományi ismeretek
 • Modern holland-flamand irodalom
 • Modern nyelvszemlélet
 • Alapszintű üzleti kommunikáció
 • Fordítási gyakorlat

A felvehető tantárgyak listája  ITT található.

Ők is itt végeztek

 • Varró Szilvia Pulitzer-emlékdíjas újságíró
 • Wekerle Szabolcs műfordító, újságíró
 • Gera Judit professor emeritus, Martinus Nijhoff díjas műfordító,
 • Mollay Erzsébet, a Holland-magyar kéziszótár főszerkesztője

Érdekességek a szakról

Az ERASMUS és CEEPUS ösztöndíjprogramok, valamint a Holland Nyelvunió által szervezett nyelvkurzusok keretében minden hallgatónak van lehetősége eljutni a nyelvterületre és próbára tenni nyelvtudását. A képzés keretében minden évben szervezünk szakmai és közösségi programokat (workshop, diák konferencia, kirándulás, karácsonyi vacsora stb.) Mivel kis szak vagyunk, mindenki ismeri egymást és sok lehetőség van a hallgatókkal és tanárokkal beszélgetni.

Miért érdemes az ELTE Néderlandisztika Tanszékét választani?

 • Mert Magyarországon az ELTE-n működik leghosszabb ideje a néderlandisztika szak, és oktatóink nagy tapasztalattal rendelkeznek mind az oktatás, mind a kutatás területén.
 • Mert hallgatóinknak az oktatáson kívül is gazdag kulturális programokat ajánlunk, melyek a holland nyelvű kultúra sokszínűségével ismerteti meg őket (pl. filmestek, könyvbemutatók, workshopok, kiállítások, tanulmányi kirándulások).
 • Mert hallgatóinkkal személyre szabottan foglalkozunk és igyekszünk barátságos hangulatot teremteni, amelyben nem szégyen kérdezni, és amely kellő inspirációval szolgál.
 • Mert 2016 őszétől újra képzünk hollandtanárokat.
 • Mert Magyarországon egyedül nálunk lehetséges néderlandisztikai doktori tanulmányokat folytatni holland irodalomból.
 • Mert rendszeresen adnak elő nálunk vendégoktatók Hollandiából és Flandriából.
 • Mert sok-sok ösztöndíj-lehetőség várja hallgatóinkat.
 • Mert multinacionális cégek rendszeresen ajánlanak állást hallgatóinknak.
 • Mert gazdag könyvtári állomány segíti munkánkat.
 • Mert a hallgatókat bevonjuk a tanszéken folyó kutatási, kulturális projektekbe és munkájuk így kézzel fogható eredményekben (publikációkban, fordításokban, tananyagokban) is megjelenik.


Felvételi információk

A szak részletes felvételi követelményei itt olvashatóak.

Pontszámítás 2024

Bővebb információ a 2023. decemberében megjelenő Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban lesz olvasható.


Önköltséges képzés esetén: 300.000 Ft/félév


A képzés részletei

A néderlandisztikai tanulmányok keretében tanszékünk hallgatói a következőket sajátíthatják el:
 • biztos holland nyelvtudás (nyelvi tárgyak pl.: beszéd- és stílusgyakorlatok, írásfejlesztés, levelezés, fordítás): az alapképzés (Ba) befejeztével az Közös Európai Referenciakeret B2-C1 szintje

 • a nyelvtudomány alapjai (nyelvészeti tárgyak pl.: hangtan, a nyelvtudomány alapjai, modern nyelvszemlélet)

 • régi németalföldi irodalom és modern holland és flamand irodalom 

 • Hollandia és Flandria kultúrája és történelme (kulturális tárgyak pl.: kultúrtörténet, kutúra és médiatudományi ismeretek)

 • a fordítás (fordítási tárgyak pl.: fordítási gyakorlat, műfordítás)

A szak teljes kurzuslistája ITT található.

A néderlandisztika alapszakon végzett bölcsész:

 • Ismeri a beszélt és írott holland nyelv szabályait, ismeretekkel rendelkezik a holland nyelv változatairól, regisztereiről.
 • Tájékozott a holland nyelvű és a régi németalföldi irodalom és kultúra területén.
 • Ismeri a célnyelvű országok földrajzi adottságainak, történelmi, politikai, társadalmi, gazdasági vonatkozásainak rendszerét.
 • Alapfokú ismeretekkel rendelkezik a holland üzleti kommunikáció nyelvében és kultúrájában.
 • Ismeri a holland kultúra írásbeli és szóbeli, tudományos és közéleti, népszerűsítő műfajait.
 • Átlátja a holland szövegek és kulturális jelenségek befogadásának bevett eljárásait, az értelmezés szakmailag elfogadott kontextusait.
 • Képes Magyarország és a holland nyelvterület társadalmi, gazdasági, környezeti adottságainak ismeretében a megszerzett tudás közvetítésére és alkalmazására hivatása gyakorlása során.
 • Képes holland nyelven hatékonyan kommunikálni az informatika legújabb eszközeivel is, és az információkat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: germanisztika, holland alapszakos bölcsész

Képzési forma: Nappali

Időtartam: 6 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek:

 • germanisztikai alapozó modul 20-30 kredit:
  • holland nyelvi kompetenciák fejlesztése [nyelvtani gyakorlatok, szövegalkotási (szóbeli és írásbeli kifejezőkészség), szövegértési (írott és hallott szöveg értése) kompetenciáinak fejlesztése, szövegfajták];
  • történelmi és jelenkori országismeret (a holland nyelvű országok földrajza, történelme, politikai, társadalmi, gazdasági ismeretei);
  • irodalomtudományi alapismeretek (elemi műfajismeret, alapvető terminológia, irodalmi szövegelemzés);
  • nyelvészeti alapismeretek (nyelvészeti terminológia, módszerek);
  •  kultúrtörténet.
 • a néderlandisztika szakirány speciális szakmai ismeretei 80-90 kredit:
  • tartalomalapú nyelvi kompetenciafejlesztés (szókincsbővítés, fordítási gyakorlatok, stílusrétegek, szövegfajták, kontrasztivitás, holland grammatika);
  • kommunikáció- és médiatudományi alapismeretek;
  • kultúratudományi alapismeretek (a kultúratudomány főbb területei, interkulturális germanisztika; a kortárs holland nyelvű kultúra, kultúraközvetítés);
  • irodalmi ismeretek (a régi németalföldi irodalom és a modern holland és flamand irodalom, korszakok és korszakhatárok, fejlődési tendenciák, a legjelentősebb alkotók és műveik, irodalmi műfajok, szövegértelmezés, szövegelemzés);
  • nyelvészeti ismeretek [a mai holland nyelv rendszere (fonetika, fonológia, morfológia, lexikológia, szintaxis), szövegnyelvészet, variációs nyelvészet];
  • kultúra- és médiatudományi ismeretek;
  • kutatásmódszertan (a tudományos ismeretszerzés technikái, tudásbázisok használata, számítógépes bölcsészet, projektmunka és prezentációs technikák);

A szakhoz tarozó specializációk: Néderlandisztikai haladó szakirányú modul

Minor szakként felvehető-e:  A Néderlandisztika minor a bölcsész tanulmányok 3. félévétől vehető fel. A Néderlandisztika minor képzés kurzuslistája ITT található.

Nyelvi kimenet: A záróvizsga letétele felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsgának megfelelő holland nyelvtudás megszerzését igazolja.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A néderlandisztika szakirányról kikerült hallgatókról is elmondható, hogy a magas szintű nyelvtudás a munkaerőpiac szinte minden szegmensében jól érvényesíthető. A legkézenfekvőbb, ha tolmács, fordítói, idegenvezetői munkákat említünk pályakezdési lehetőségként, de pályázatíróként, a média területén, szerkesztőségekben, utazási ügynökségeknél, a közigazgatás szerveinél is keresettek lehetnek a germanisztika szakon végzett diplomások. Kiváló előmeneteli lehetőséget jelenthet a nemzetközi kulturális kapcsolatok területe, a diplomáciai élet, valamint az európai uniós intézményrendszer is. 

Továbblépési lehetőségek az ELTE BTK mesterképzésének keretében:

Egyenes ágon, azaz különbözeti tanulmányok nélkül:

 • alkalmazott nyelvészet
 • angol nyelvoktató (angol nyelven)
 • beszédtudomány
 • fordító és tolmács
 • irodalom- és kultúratudomány
 • néderlandisztika
 • szemiotika
 • színháztudomány

Karrierlehetőségek:

Jellemző munkahelyek: multinacionális cégek, külföldi és/vagy magyar vegyesvállalatok, nyelviskolák, diplomáciai testületek, könyvkiadók, szerkesztőségek, minisztériumok, önkormányzatok, ill. kisebbségi intézmények, utazási ügynökségek, utazási irodák,

Jellemző munkakörök: vezetői asszisztens, holland nyelvi korrektor, fordító, tolmács, nyelvtanár, hollandnyelvű sajtófigyelő, üzletkötő, idegen nyelvű levelező, projektmenedzser, programszervező, kapcsolattartó